Search form

Mbụlembu 12

Chileke l'eku Ébiramu

1Onye-Nwe-Ọha bya sụ Ébiramu: “Haa alị ghu; haa ndibe unu; haa ogboduwhu ibe nna ghu; lashia alị, mu l'e-goshi ghu.

2“Mu l'e-me ghu gụ abụru mba, parụ ẹka apaa;

mu agọru ọnu-ọma nụ ghu.

Mu l'e-me t'ẹwha ghu bụru oke ẹwha.

Gụ abụru onye ọnu-ọma l'e-shi l'ẹhu iya erwube ndu ọdo.

3Ndu gọru ghu ọnu bẹ mu l'a-gọru ọnu.

Iwhe bụ ndu tụru ghu ọnu bẹ mu l'a-tụ ọnu.

Mu l'e-shi l'ẹka ghu gọoru ndu mgboko l'owhu ọnu.”

4Ọo ya bụ, Ébiramu tụgbua ẹgube, Onye-Nwe-Ọha kfuru iya. Lọtu tsoru iya. Nteke Ébiramu shi lẹ Háranu lụfu b'ọ gbawarụ ụkporo awha ugbo ẹto l'awha iri l'ise. 5Tọ dụ iya bụ, Ébiramu bya eduta nyee ya, bụ Serayi yẹle Lọtu, bụ nwa nwune iya; gwota arya, whẹ doberu, bya eduta ndu whẹ nwe lẹ Háranu, ọ bụru whẹ ọla alị Kenanu. Whẹ jezhiawho ije jeye whẹ jerwua ẹka ono.

6Ébiramu whẹ bẹ tsoru alị ono jezhiawho ije jeye whẹ jerwua ẹka eze oshi More gvuru lẹ mgboro mkpụkpu Shékemu. Nteke ono bẹ ndu Kenanu bukwadu l'alị ono. 7Onye-Nwe-Ọha byakfuta Ébiramu bya asụ iya: “Ọo ẹpa ghu bẹ mu l'a-nụ alị-a.” Ébiramu bya atụaru Onye-Nwe-Ọha ono, byakfutaru iya nụ ẹnya-mgbẹja.

8Ébiramu whẹ bya eshi l'ẹka ono jeshia alị ugvu ugvu, dụ l'ụzo ẹnyanwu-awata Bẹtelu; je akpọbe ụlo-ẹkwa whẹ. Bẹtelu nọdu whẹ l'ụzo ẹnyanwu-arịba; É-ayị nọdu whẹ l'ụzo ẹnyanwu-awata. Ébiramu tụkwaaruwho Onye-Nwe-Ọha ẹnya-mgbẹja l'ẹka ono, bya akpọ-kua ẹwha iya. 9Ébiramu whẹ palihukwa ije; chebe iwhu l'ụzo echi-ẹgu ọhuda.

Ébiramu larụ alị Íjiputu je eburu

10Tọ dụ iya bụ, mkpẹgu wata ememe l'alị ono; Ébiramu whẹ lashia alị Íjiputu tẹ whẹ je ebuta, o noo nkele mkpẹgu ono l'emeshi ike. 11Whẹ bya l'abahụ l'alị Íjiputu, Ébiramu sụ nyee ya, bụ Serayi: “Mu marụ l'ị bụ nwanyị l'amanụka ụma. 12Ndu Íjiputu -whụle ghu whọ bẹ whẹ l'a-sụkwa l'ị bụ nyee mu. Whẹ egbua mu; haa gụbedua t'ị nọdu ndzụ. 13Sụjekwa l'ị bụ nwune mu nwanyị, nke ọwhu whẹ l'e-meru mu ree l'okfu ẹhu ghu, mẹe tẹ whẹ kwobe iswi ẹhu ghu dobe mu ndzụ.”

14Ébiramu whẹ bahụlewho l'alị Íjiputu, ndu Íjiputu whụ lẹ yẹbe nwanyị l'amashị ụma ike. 15Ndu ozhi Fero whụle iya whọ, whẹ je atụaru Fero ọnu iya. A bya eduta iya jeshia ibe Fero. 16Fero meeru Ébiramu ree l'okfu ẹhu Serayi, bya akpẹe ya atụru yẹle eswi mẹe nyee nkakfụ-ịgara; duru ndu ozhi, unwoke mẹe ụnwanyi nụ iya; kpẹkwa iya whọ ịnya-kamẹlu.

17Ọle Onye-Nwe-Ọha lọru ejo ẹhu-ba-dụ-mma tụ Fero yẹle ndibe iya, l'okfu ẹhu Serayi, bụ nyee Ébiramu. 18Ọo ya bụ, Fero kua Ébiramu sụ iya: “?Ọo ẹgube iwhe gụnu b'i meru mu ẹgube-ẹ? ?Ọo gụnu meru t'ị karụ mu l'ọo nyee ghu? 19?Ọo gụnu meru iwhe ị sụru l'ọo nwune ghu nwanyị; ị haa, mu duta iya gẹ woo l'ọ bụ nyee mu? Aa, lekwa nyee ghu ndọwa. Duta iya t'unu shi ọwhu unu shi!” 20Fero bya asụ tẹ ndu ozhi iya duta Ébiramu dufu. Whẹ dufu yẹle nyee ya mẹe iwhe lile o nwe.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index