Search form

Mbụlembu 13

Ébiramu yẹle Lọtu kewaru

1O noo ya, Ébiramu yẹle nyee ya mẹe iwhe lile o nwe enwe mẹe Lọtu shi l'alị Íjiputu tụgburu lashia echi-ẹgu ọhuda. 2Nteke onoya bẹ Ébiramu nwewaru élwù; nweru mkpọla-ọcha; nweru mkpọla-ododo; nweshia ya ike.

3Whẹ bya eshi l'echi-ẹgu ọhuda ono palihu ije. Whẹ jezhiawho gẹ whẹ l'eje jeye whẹ rwua Bẹtelu, bya adawhu azụ l'ẹka ono, whẹ vu ụzo kpọbe ụlo-ẹkwa whẹ; ẹka ọbu bẹ dụ l'echilabọ Bẹtelu yẹle É-ayị; 4mbụ ẹka ono, Ébiramu tụru ẹnya-mgbẹja, nọdu iya kpọ-kua ẹwha Onye-Nwe-Ọha.

5O noo ya, ọwhube Lọtu, bụ onye yẹle Ébiramu lị l'ije ono bẹ nwekwaruwho igwe-atụru mẹe igwe-eswi mẹe ụlo-ẹkwa nkiya. 6Alị ono ta asụhe whẹ labọ ebubu. Nkele élwù whẹ kwatarụ paa ẹka apaa nke ọwhu bụ lẹ whẹ ta anọkotahedu l'ẹka lanụ. 7Ọo ya bụ, ụswo daarụ ndu l'echeru Ébiramu élwù yẹle ndu l'echeru Lọtu nkiya. Nteke ono bẹ ndu Kenanu mẹe ndu Pẹ́rezu shi bukwaduru l'alị ono. 8Ébiramu bya asụ Lọtu: “Be ekweshinu t'ụswo daarụ mu lẹ ghu; ya eje adarụ ndu l'echeru ghu élwù yẹle ndu l'eche nke mbẹdua; eshi-ọwhu mu lẹ ghu bụ abụbu. 9?Ọ kwa l'ị tụkowaru alị ọbu g'ọ ha whụkota? T'anyi ba akwọkfuheru l'ẹka lanụ. Hatazhiawho ẹkiya ọwhu dụ ghu ree je eburu. Ọ -bụru l'ị hatarụ ẹka-ịcha, mu alashia ẹka-ụtara; nteke bụ l'ị hatarụ ẹka-ụtara, mu alashia ẹka-ịcha.”

10Lọtu bya apalia ẹnya imeli whụ lẹ nsụda Jọ́danu bẹ nweru mini ree-ree-ree; m'a tụgburu Zowa; ẹka ono l'owhu dụlewho g'ọo mgbabu Onye-Nwe-Ọha, dụkwawho g'ọo alị Íjiputu. Nteke ono bẹ Onye-Nwe-Ọha l'ẹteke emebyidua alị Sódomu yẹle Gọmóra. 11Tọ dụ iya bụ, Lọtu hata nsụda Jọ́danu l'owhu, bya atụgburu lashia ụzo ẹnyanwu-awata nsụda ono. Ọ bụru iya bụ l'ụmadzu labọ ono ekewaa. 12Ébiramu buru l'alị Kenanu; Lọtu je eburu lẹ mkpụkpu l'ime mkpụkpu, dụ-gee lẹ nsụda ono. Ọ kpọ-zhiawho ụlo-ẹkwa iya jeye alị Sódomu. 13O noo ya, ndu Sódomu bụ ndu l'eme ejo-ememe; iwhe-dụ-ẹji, whẹ l'emegbabe Onye-Nwe-Ọha paa ẹka.

14Gẹ Lọtu kewafugeeru onwiya l'ẹka Ébiramu bẹ Onye-Nwe-Ọha sụru Ébiramu: “Palia ẹnya ghu imeli, shi l'ẹka ono, ị nọ lee ẹnya l'ụzo isheli; gụ elee l'ụzo ọhuda; gụ elee l'uzo ẹnyanwu-awata; gụ elee l'ụzo ẹnyanwu-arịba. 15Alị lile, ị whụru bẹ mu l'a-nụ gụ l'ẹpa ghu t'ọ bụru nkunu jeye lẹ gbururu. 16Mu l'e-me t'ẹpa ghu ha g'ọo ẹja dụ l'alị, nke ọwhu bụ l'onye dụ ike gụta ẹja, dụ l'alị bẹ l'a-dụ ike gụta ẹpa ghu l'ọgu. 17Jegbakota alị ono l'ogologo mẹe l'uswe. O noo nkele ọo ghu bẹ mu l'a-nụkota iya.”

18Ọo ya bụ, Ébiramu whọta ụlo-ẹkwa iya, je eburu lẹ mgboro eze oshi Mamure, dụ lẹ Hiburọnu. Ọ nọdu l'ẹka ono tụaru Onye-Nwe-Ọha ẹnya-mgbẹja.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index