Search form

Mbụlembu 14

Ébiramu l'adzọta Lọtu

1O be nteke ọbu, Amurafẹlu, bụ eze ndu Shịna mẹe Ariyọku, bụ eze ndu Élasa mẹe Kedolawoma, bụ eze ndu Ílamu mẹe Tidalu, bụ eze ndu Goyimu chịta ndibe whẹ l'ẹhu l'ẹhu jeshia ọgu. 2Ọ bụru Bira, bụ eze ndu Sódomu mẹe Birisha, bụ eze ndu Gọmóra mẹe Shinabu, bụ eze ndu Adụma mẹe Shemiba, bụ eze ndu Zeboyimu mẹe eze ndu Bela bụ iya bụ Zowa bẹ whẹ jekfuru ọgu ọbu. 3Ndu nke ikpazụ-a bya atụgba nnanụ chịta ndibe nkewhe l'ẹhu l'ẹhu jekfushia ndu ọwhu ọgu lẹ nsụda Sidimu, bụ iya megeeru bụru Eze-ẹnyimu Únú. 4Iwhe kparụ ọgu ono bụ lẹ whẹ nọkotaru awha iri l'ẹbo l'ẹka Kedolawoma; o rwua l'awha nke iri l'ẹto iya, whẹ kwefuru iya ike.

5O be l'awha nke iri l'ẹno iya; Kedolawoma yẹle ndu eze ono, whẹ l'iya tụgbaru tụgbua jeshia Ashiterọtu Kanemu je alwụ-gbua ndu Refa; jeshia Hamu je alwụ-gbua ndu Zúzu; jeshia Shave Kiriyatayimu je alwụ-gbua ndu Emimu. 6Whẹ bya ejeshia alị ugvu ugvu ndu Siye je alwụ-gbua ndu Họru, lwụa whẹ jeye lẹ Ẹ́lu-paranu, dụ ọwaa echi-ẹgu. 7Whẹ bya atsuwhu azụ jeshia Enu Mishipátu bụ iya bụ Kádẹshi je alwụtakota alị ndu Amalẹ́ku kpaa-whuu, bya alwụ-gbua ndu Amọru, bu lẹ Hazazọnu-tama.

8Tọ dụ iya bụ, eze ndu Sódomu mẹe eze ndu Gọmóra mẹe eze ndu Adụma mẹe eze ndu Zeboyimu mẹe eze ndu Bela bụ iya bụ Zowa, wụfuta jeshia nsụda Sidimu tẹ whẹ lẹ ndu ọwhu kpọgba iwhu. 9Ndu whẹ kpọru iwhu bụ Kedolawoma, bụ eze ndu Ílamu mẹe Tidalu, bụ eze ndu Goyimu mẹe Amurafẹlu, bụ eze ndu Shịna mẹe Ariyọku, bụ eze ndu Élasa. Ndu eze ẹno tso ndu eze ise ọgu. 10Nsụda Sidimu bẹ bụ iduma korota nkụchi. O be gẹ ndu eze Sódomu yẹle nke ndu Gọmóra yeru ọkpa l'ọso agbalashị, whẹ nwulahu l'iduma ono. Ndu ọwhu whọduru nụ gbarụ lashia l'ugvu ugvu je anọdu. 11Ndu eze ẹno whọ, bụ ọhogu whẹ bya atụko arya ndu Sódomu mẹe nke ndu Gọmóra ono mẹe nri whẹ gwokota tụgbua. 12Whẹ kpụtakwawho Lọtu, bụ nwa nwune Ébiramu, bu lẹ Sódomu; gwota arya iya tụgburu.

13Onye lanụ, gbalaru nụ bya ekfuaru iya Ébiramu onye Híburu. Ébiramu bẹ bu lẹ mgboro eze oshi Mamure. Mamure bụkwanu onye Amọru bụru nwune Ẹshukolu yẹle Ana. Ndu ono bẹ whẹ lẹ Ébiramu tụgbaru bụru nnanụ. 14Ébiramu nụlewho l'abụbu iya b'a kpụru l'ọgu, o kua unwoke iya ụkporo madzụ ugbo iri l'ise l'ụmadzu iri l'ẹsato, bụ ndu a nwụru l'ibe iya, e zhiru gẹ l'aalwụje ọgu. Whẹ chịpyabe ndu ono gbakfu whẹ lẹ Danu. 15O rwua l'ẹnyashi iya Ébiramu kekashia unwoke iya ono gẹ whẹ l'e-shi lwụshi ndu ono ọgu. Unwoke Ébiramu ono lwụ-gbua whẹ, chịa whẹ ọso jeye lẹ Hoba, dụ l'isheli Damásukọsu. 16Ébiramu shi nno natawhu arya ono, ndu ono kwatarụ azụ, bya edulata abụbu iya ono, bụ Lọtu mẹe arya iya mẹe ụnwanyi mẹe ndu whẹ kpụtakotaru.

17Ébiramu lwụ-gbugee Kedolawoma yẹle ndu eze ono, whẹ l'iya tụgbaru; ọ lwatashia. Eze ndu Sódomu fụta bya agbata iya ndzuta lẹ nsụda Shave, mbụ ẹka ono, l'eekuje Nsụda Eze.

18O noo ya, Melikízedeku, bụ eze ndu Sélẹmu wotaru Ébiramu buredi yẹle mmẹe. Melikízedeku bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, bụ Ọkalibe-Kangokotaru-Nu. 19Ọ gọru ọnu-ọma nụ Ébiramu sụ:

“Tẹ Chileke, bụ Ọkalibe-Kangokotaru-Nu

gọru ọnu-ọma nụ gụbe Ébiramu!

Mbụ Chileke bụ iya meru igwe mee mgboko.

20T'e tua Chileke, bụ Ọkalibe-Kangokotaru-Nu ẹwha!

Mbụ onye ono, woru ndu ọhogu ghu ye ghu l'ẹka!”

Ébiramu wota ụzo-lanụ-l'ụzo-iri, shi l'iwhe lile, ọ lwụtaru l'ọgu nụ iya.

21Eze ndu Sódomu sụ Ébiramu t'ọ nụ yẹbedua ndu ọwhu bụ madzụ, gwota ọwhu bụ arya woru.

22Ébiramu sụ eze ndu Sódomu: “Mu paliakwaru ẹka mu imeli ribuaru Onye-Nwe-Ọha nte, mbụ Chileke ono, bụ Ọkalibe-Kangokotaru-Nu; onye meru igwe mee mgboko; 23l'ọ tọ dụdu iwhe bụ iwhe ghu, mu l'e-wota; oberu ọ bụru oghu mmaanụ, m'ọ bụ eri akpọkpa, nke ọwhu l'ịi-tị sụkwanu l'ọo ghu meru Ébiramu, ọ baa eze. 24Ọ tọ dụdu iwhe mu bya l'e-wota mebe iya iwhe ẹka mu, gbahaa ọwhu ndu nkemu riwaru eriri. Obenu lẹ Ana mẹe Ẹshukolu mẹe Mamure bụ ndu ono tso mu jee ije ono bẹ l'a-nata oke iwhe rwuberu whẹ nụ.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index