Search form

Mbụlembu 15

Ọgbandzu Chileke yẹle Ébiramu

1E megee; Ébiramu bya anọdu l'ọwhulenya nụa olu-okfu Onye-Nwe-Ọha g'ọ sụru iya:

“Ba tsụkwa egvu Ébiramu.

Ọo mbẹdua bụ onye

l'egbochitaje ghu nụ.

Obunggo ghu l'a-pa mebyi ẹka.”

2Ébiramu sụ iya: “Gụbe Nnajị-Ọha, bụ Onye-Nwe-Ọha, ?ọo gụnu ọdo bẹ l'ịi-nụ mu lẹ mụbe onye gba ẹka nwa. Onye l'e-megee nweru iwhe mu bụ Eliyéza, bụ onye Damásukọsu?” 3Ébiramu sụkwawho: “Ntaa gẹ l'ịitii nụa mu nwa, ọ nụ iya bụ l'ọo ohu, a nwụru l'ibe mu l'e-bekochaa nweru iwhe mu.”

4Tọ dụ iya bụ, olu-okfu Onye-Nwe-Ọha bya adaarụ iya ọdo sụ: “Ọ tọkwa Eliyéza l'e-nweru iwhe ghu. Ọ kwa nwa nwoke ọwhu shi ghu l'ẹhu l'e-nweru iwhe ghu ono.” 5Onye-Nwe-Ọha bya eduta Ébiramu lụfu etezhi sụ iya: “Paliada ẹnya imeli lee l'akpamigwe. Gụa kpokponde, dụ iya nụ ọgu, m'ọ -bụru l'ịi-dụ ike gụkota iya.” Sụ iya: “O noo g'ẹpa ghu l'a-ha ndono.”

6Ébiramu kweta nke Onye-Nwe-Ọha. Ọ gụaru iyẹ ya l'ọdu chịriri.

7Onye-Nwe-Ọha sụkwa iya whọ: “Ọo mbẹdua, bụ Onye-Nwe-Ọha ono, dufutaru ghu nụ lẹ mkpụkpu Uru, dụ l'alị Kaludiya tẹ mu nụ ghu alị-a t'ọ bụru nkeghu.”

8Ébiramu sụ: “Gụbe Nnajị-Ọha, bụ Onye-Nwe-Ọha, ?ndẹe gẹ mu l'e-me marụ l'ọo mu l'e-nweru alị-a?”

9Onye-Nwe-Ọha sụ iya: “Kpụtaru mu nwada eswi mẹe nwada eghu mẹe ebyila, gbageeru awha ẹto ẹto yẹle kparakụ mẹe ndukfu-aka.”

10Ébiramu bya atụko iwhe ono g'ọ ha wojeru iya, kpọjahugee ya ẹbo-ẹbo, woru ibiribe iya dobe whẹ chekogee iwhu. Ọle ọwhube ẹnu bẹ l'ọoto kpọjahudua ẹbo. 11Ẹnu, l'erije anụ whezeta bya tẹ whẹ vụkaa anụ ono, Ébiramu chịfu whẹ.

12Ẹnyanwu rịbadelewho l'ishi, mgbẹnya tsụru Ébiramu, o kuru mgbẹnya ono kumia ya ekumi. Oke ẹkpuroochi, l'eye egvu gbapyabẹ iya. 13Onye-Nwe-Ọha bya asụ iya: “T'o doo ghu ẹnya ree l'ẹpa ghu bẹ l'e-megee laa alị, l'abụa nkewhe je abụru mbyambya. Whẹ l'a-bụ ohu l'ẹka ono; a kpaa whẹ ẹhu ụnu awha gberegedegemu. 14Ọle mba ono, whẹ l'a-bụ ohu whẹ ono bẹ mu l'a-nụkwanu chịikfuu. E megekwaaro, whẹ evuru l'ishi parụ l'ẹka fụta l'ẹka ono. 15A bya lẹ gụbedua; ịi-ka nka kagbịrihu akagbịrihu. Ọo lẹ nka bẹ l'ee-li ghu, gụ alakfu ndụ-ichee ghu whẹ l'ẹhu-guu. 16Ẹpa ghu whẹ ọgbo nke ẹno bụ whẹ l'a-lwawhu azụ l'ẹka-a nkele ntaa bẹ iwhe-dụ-ẹji, ndu Amọru l'eme teke erwudua gẹ mu l'a-chịfu whẹ l'alị ono.”

17Ẹnyanwu nyịhulewho, ọochi bya agba; ite ọbu, ọku l'enwu, ẹnwuru l'akpụ iya tụlaa yẹle oryọku ọbu, l'enwu whowhowho, byalẹkwawho bya aghajaa ibe anụ ono ẹbo. 18Onye-Nwe-Ọha yẹle Ébiramu gbaa ndzụ mbọku ono. Ọ sụ iya: “Ọo ẹpa ghu bẹ mu nụru alị-a; watalẹwho l'ẹnyimu Íjiputu jeye l'ẹnyimu Yufurétisu 19Mbụ alị ndu Kenu mẹe alị ndu Kenizu mẹe alị ndu Kadumọnu; 20mẹe alị ndu Hetu mẹe alị ndu Pẹ́rezu mẹe alị ndu Refa; 21mẹe alị ndu Amọru mẹe alị ndu Kenanu mẹe alị ndu Girigashu mẹe alị ndu Jebusu.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index