Search form

Mbụlembu 16

Hega yẹle Ishimẹlu

1O noo ya, Serayi, bụ nyee Ébiramu tẹke anwụtaduaru iya nwa. Serayi nwekwanuru nwamgbọko Íjiputu, bụ ohu iya, l'aza Hega. 2Ọo ya bụ, Serayi sụ Ébiramu: “Eshi-ọwhu Onye-Nwe-Ọha gbochiwaru mu ọnwuta ụnwu, jekwa tẹ gụ l'ohu mu zẹe t'a marụ mu l'e-shi iya l'ẹka nweru nwa.”

Ébiramu kweta iwhe Serayi kfuru iya. 3Ébiramu buwaru awha iri l'alị Kenanu tẹmenu nyee ya Serayi dee ya Hega t'ọ lụa, mbụ nwamgbọko Íjiputu ono, bụ ohu iya. 4Ébiramu wata anọ alarụ Hega l'ụlo, ọ tsụta ime.

Ọ malẹruwho lẹ ya dụwaa ime; o kolahaa nwanyị, nwe iya nụ ọkpa l'ishi. 5Serayi sụ Ébiramu: “T'ejo-iwhe-e, l'eeme mu tukokwaru ghu l'ishi. Mu dutaru ohu mu dee ghu; ọ malẹruwho l'ọ dụ ime; t'ọ dụhe iwhe ọ gụbekwaduru mu. Tẹ Onye-Nwe-Ọha kpee mu lẹ ghu ikpe.”

6Ébiramu sụ Serayi: “Ohu ghu nọkwa ghu l'ọbochi-ẹka. Mee ya iwhe dụ ghu ree.” Serayi melahaa Hega mmegbu; metabe iye ya nke ọwhu a nọnyaaru Hega gbalaa.

7Tọ dụ iya bụ, ojozhi-imigwe, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha whụa Hega lẹ mgboro ọgba-mini, dụ l'echi-ẹgu, mbụ ọgba-mini, dụ l'ụzo ono, e shi eje Shu. 8Ọ sụ iya: “Hega; ohu Serayi; ?i shi awe eje awe?”

Hega sụ iya: “Mu l'agbalaru nwanyị nwe mu nụ, bụ Serayi.”

9Ojozhi-imigwe ono, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha sụ iya: “Dawhu azụ lakfu nwanyị ono, nwe ghu nụ je ewozeta onwoghu alị meje iwhe ọ sụru t'i mee.” 10Ojozhi-imigwe ono bya asụ iya: “Mu l'e-me t'ẹpa ghu kabaa l'igwe bụru agụta agụta.”

11Ojozhi-imigwe ono, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha sụ iya:

“I dụ ime, i je l'a-nwụ nwa nwoke.

Iwhe l'ịi-gụ iya bụ Ishimẹlu.+

O noo nkele Onye-Nwe-Ọha

nụwaru ẹkwa, l'ịirya nke

iwhe-ọtsulanu byarụ ghu nụ.

12Ndzụ iya l'a-bụ ndzụ nkakfụ-ịgara ọswa.

Onyenọnu bẹ l'ọo-nọ etso okfu,

onyenọnu etsokwawho yẹbedua okfu.

Yẹle unwune iya abụru

aghamẹhu dụru onwowhe.”

13Hega gụa Onye-Nwe-Ọha ono, shi ekfu eyeru iya ono Ẹ́lu-rọyi bụ iya bụ Chileke, ẹnya iya dụ l'ẹka iya nọ, nkele Hega bẹ sụru lẹ ya whụru onye ẹnya iya dụ l'ẹka iya nọ. 14O noo iwhe meru a gụa wẹlu, nọ iya nụ Ọ-nọ-ndzụ-ele-mu-ẹnya.+ Wẹlu ono bẹ nọ l'echilabọ Kádẹshi yẹle Berẹdu.

15E megee, Hega nwụaru Ébiramu nwa nwoke. Ébiramu gụa nwata ono, Hega nwụru iya Ishimẹlu. 16Ébiramu bẹ gbawarụ ụkporo awha ugbo ẹno l'awha ishii nteke Hega nwụtaru iya Ishimẹlu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index