Search form

Mbụlembu 17

Ọgbandzu, e gude obu ugvu gbaa

1Ébiramu gbalẹwho ụkporo awha ugbo ẹno l'awha iri lẹ tete, Onye-Nwe-Ọha byakfuta iya bya asụ iya: “Ọo mbẹdua bụ Chileke, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike. Tsoje mu t'ụta ba adụ lẹ ndzụ ghu. 2Mu l'e-me t'ọgbandzu mu lẹ ghu vuru ire. Mu l'e-me t'ị ha l'igweligwe l'ọnogu.”

3Ébiramu daa kpube iwhu l'alị. Chileke sụ iya: 4“Lee ọgbandzu mu lẹ ghu ndọwa: Ịi-bụ nnajị mba, ha l'igweligwe. 5A ta abyadụ l'e-kubaa ghu Ébiramu ọdo. Ẹwha ghu l'a-bụ Ébirihamu; o noo lẹ mu mewaru ghu nnajị mba, ha l'igweligwe. 6Mu l'e-me ghu t'ị zụ̀a azụ̀zù shii; mu eshi l'ẹhu ghu meta mba, dụ l'iche l'iche; ndu eze eshi ghu l'ẹhu fụta. 7Mu l'e-me t'ọgbandzu ono shihu ike bụru ọgbandzu, l'a-nọ jeye lẹ gbururu. Ọo-bụ ọgbandzu mu lẹ ghu mẹe ẹpa ghu, bụ ndu ọwhu l'eje abya l'atatiwhu; lẹ mu l'a-bụ Chileke ghu; bụru Chileke ẹpa ghu whẹ ono, l'eje abya l'atatiwhu. 8Alị Kenanu l'owhu, mbụ ẹka ono unu bụ nlwamụnlwa ntaa bẹ mu l'a-nụ gụ l'ẹpa ghu t'ọ bụru nkunu jeyewaro lẹ gbururu; mu abụru Chileke ẹpa ghu whẹ ono.”

9Chileke bya asụ Ébirihamu: “A bya l'ẹka gụbedua nọ, dobekwa ọgbandzu mu ono gụ l'ẹpa ghu whẹ ono, l'eje abya l'atatiwhu, shi l'ọgbo rwua l'ọgbo. 10Ọ waa ọgbandzu mu ọbu, gụ l'ẹpa ghu whẹ ono, l'eje abya l'atatiwhu l'e-dobe ndọwa: Iwhe bụ nwoke l'ibe unu l'e-buje ugvu. 11Gụbedua l'e-bu ugvu bufu akpapyị t'ọ bụru iwhe-ọhubama, l'egoshi ọgbandzu ono, dụ l'echilabọ mu lẹ ghu. 12Iwhe bụ nwa nwoke, a nwụru l'ibe ghu, ọ nọwaa ujiku ẹsato b'e bufutaje ugvu; o je l'a-dụ nno shi l'ọgbo rwua l'ọgbo, mbụ je akpakọta l'onye bụ ohu, a nwụru l'ibe ghu mẹe l'onye bụ ohu e gude okpoga zụta l'ọha ọdo, l'ẹte abụa ẹpa ghu. 13Nwoke nọnu b'e bufutaje ugvu; m'a nwụru iya l'ibe ghu-o; m'e gude okpoga zụta iya-o. Ọo ya bụ l'ọo ugvu ono, whẹ l'e-bu l'a-dụ whẹ l'ogwẹhu egoshi l'ọgbandzu mu ono l'a-nọ jeye lẹ gbururu. 14Nwoke, vu akpapyị, t'obu ugvu bufu akpapyị ọbu, tẹ ndibe whẹ kefukwa iya l'oke t'ọ bọ bụhe onye nke whẹ; l'onye ọbu mebyiakwaru ọgbandzu mu.”

15Chileke bya asụ Ébirihamu: “A bya l'ẹka nyee ghu Serayi nọ, be ekuhekwa iya Serayi ọdo. Ẹwha iya l'a-bụ Séra. 16Mu l'a-gọru ọnu-ọma nụ iya; mu eshi l'ẹhu iya nụ ghu nwa nwoke. Mu l'a-gọru ọnu-ọma nụ iya; ya abụru ne mba, dụ l'iche l'iche; ndu eze ndiwhe eshi iya l'ẹhu fụta.”

17Ébirihamu daa kpube iwhu l'alị chịshia ọchi sụ onwiya: “?Ọo mụbe nwoke, gbawarụ ụkporo awha ugbo ise gbee bụru ntaa bẹ l'aa-gbẹe nwụtaru mu nwa? ?tọo Séra whọ, gbawarụ ụkporo awha ugbo ẹno l'awha iri l'a-bya anwụta nwa ntaa?” 18Ébirihamu sụ Chileke: “Byiko, tẹ ndzụ dụnu ọwhube Ishimẹlu t'i leta iya ẹnya!”

19Chileke sụ iya: “Mu kwetaru-a; l'ọ lẹ nyee ghu Séra l'a-nwụtaru ghu nwa nwoke. Iwhe l'ịi-gụ iya bụ Áyiziku. Mu l'e-me ọgbandzu mu t'o shihu ike l'ẹhu iya mẹe l'ẹhu ẹpa iya, bụ ndu ọwhu l'etso iya l'azụ; mbụ ọgbandzu l'a-nọ jeye lẹ gbururu. 20A bya l'ẹka Ishimẹlu nọ, mu nụwaru iwhe i kfuru. Mu l'a-gọru ọnu-ọma nụ iya mee ya t'ọ zụ̀a azụ̀zù ha l'igwe l'ọnogu. Ọo-bụ nna ndu ishi iri l'ẹbo; mu emee ya t'ọ bụru mba, parụ ẹka. 21Ọle ọgbandzu mu-a bụkwanu l'ẹhu Áyiziku bẹ mu l'e-me iya, ya eshihu ike; mbụ onye ono, Séra l'a-nwụtaru ghu ẹgube ntaa akele.” 22Chileke yẹle Ébirihamu kfugbabegee, ọ ngụ-lihu haa Ébirihamu tụgbua.

23Mbọku ono gẹdegede bẹ Ébirihamu dutaru nwa iya Ishimẹlu mẹe iwhe bụ ohu, a nwụru l'ibe iya mẹe ndu ọwhu o gude okpoga iya zụta bushikota whẹ akpapyị, mbụ iwhe bụ nwoke, nọ l'ibe iya swịikpamu; ẹgube Chileke sụru iya t'o mee ya. 24Ébirihamu bẹ dụ ụkporo awha ugbo ẹno l'awha iri lẹ tete bua akpapyị; 25nwa iya Ishimẹlu dụ awha iri l'ẹto bua nkiya. 26Ọo ujiku lanụ ono bẹ Ébirihamu yẹle nwa iya Ishimẹlu tụko bua ugvu. 27Iwhe bụ nwoke l'ibe Ébirihamu mẹe ndu a nwụru l'ibe iya mẹe ndu ọwhu a zụtaru l'ọha ọdo b'a tụko whẹ l'iya bukota ugvu ono.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index