Search form

Mbụlembu 17:1

Ọgbandzu, e gude obu ugvu gbaa

1Ébiramu gbalẹwho ụkporo awha ugbo ẹno l'awha iri lẹ tete, Onye-Nwe-Ọha byakfuta iya bya asụ iya: “Ọo mbẹdua bụ Chileke, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike. Tsoje mu t'ụta ba adụ lẹ ndzụ ghu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index