Search form

Mbụlembu 18

Ụmadzu ẹto, kpakfutaru Ébirihamu

1O noo ya, Onye-Nwe-Ọha byakfuta Ébirihamu lẹ mgboro eze oshi ndu Mamure; g'ọ nọdu anọdu l'ọnu ụlo-ẹkwa iya l'echi eswe. 2Ébirihamu bya apalia ẹnya whụ unwoke ẹto, kfụru iya lẹ mgboro. Nteke ọ whụru whẹ, o zhilihu l'ọnu ụlo-ẹkwa iya gbakfushia whẹ. Ọ gbakfu whẹ bya ewhuzeru whẹ iwhu l'alị.

3Ọ bya asụ: “Onye-nwe-mu nụ; ọ -bụru lẹ mu dụ ghu l'obu, ba aghatakwa mụbe onye ozhi ghu aghata l'ị ba abata ibe mu. 4T'e kutaru unu mini nwanshị t'unu gude kwọo ọkpa tụta ume lẹ mkpula oshi-a. 5Tẹ mu chọoru unu nri t'unu ria nggẹ ike adụ unu, unu ejeshiwaro iwhe unu l'eje; eshi-ọwhu unu byawaru nke mụbe onye ozhi unu.”

Whẹ sụ iya: “Mee ya g'i kfuru.”

6Ébirihamu gbakebe gburugburu kpuba l'ime ụlo-ẹkwa jekfu Séra je asụ iya: “Tụta ụturutuu-iwhe ogbongu ẹto gwọ-whube gude mee buredi ẹgwegwa ẹgwegwa.”

7Ébirihamu gbaba l'ẹka eswi iya dọru je ahọta nwada eswi, anụ iya dụ bẹlebele je akpẹe onye ozhi iya, o gbua ya shia ẹgwegwa ẹgwegwa. 8Ébirihamu pata mmanụ-ẹra-eswi yẹle mini-ẹra-eswi mẹe anụ nweswi ono, o shiru je asụberu whẹ. Whẹ l'eri nri ono; yẹbedua kfụkube whẹ lẹ mkpula oshi ono.

9Whẹ sụ iya: “?Ndẹnu nyee ghu Séra?”

Ọ sụ whẹ: “Ọ nọkwa l'ime ụlo-ẹkwa.”

10Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ iya: “Oge ntaa akele bẹ mu l'a-kpafụtawhu azụ; nyee ghu Séra anwụta nwa nwoke.”

Séra nọdu l'azụ mgbo ụlo-ẹkwa ono ibẹka iya ọwhu Onye-Nwe-Ọha gbẹru azụ ngabẹ nchị anụ iwhe ono l'ookfu. 11Nteke ono bẹ Ébirihamu yẹle Séra kahụwaru; ọgurenya whẹ dụwaa shii; nsọ nwanyị te emejehe Séra. 12Tọ dụ iya bụ, Séra tụpyaa ọchi sụ: “?Ọo ntaa, mu kahụwaru akahụ ese ẹli; ji mu kahụwaa g'ọ kahụru ẹgube whọ bẹ ẹhu ụtso emeko nwoke lẹ nwanyị l'abya adụ mu.”

13Onye-Nwe-Ọha sụ Ébirihamu: “?Ọo gụnu bẹ Séra kwoberu chịa ọchi sụ woo ya l'a-nwụtakwadu-a nwa ntaa, ya kahụwaru ẹgube-ẹ? 14?O nweru iwhe kpọru Onye-Nwe-Ọha ẹka ememe? Mu l'a-kpafụtawhu azụ m'o rwua oge ntaa akele, bu nteke mu tụru ọnu lẹ mu l'a-bya; nteke ono bẹ Séra l'a-nwụ nwa nwoke.”

15Séra gude ọtsu egvu tụa ẹgo sụ lẹ ya ta achịdu ọchi.

Onye-Nwe-Ọha sụ iya: “Ọyawho; ị chịchaaru-a ọchi.”

Ébirihamu l'aryọ-chita ọnu ndu Sódomu

16Unwoke ono bya agbalihu lẹ whẹ l'alawa, whẹ chebe ụzo Sódomu. Ébirihamu tsoru whẹ tẹ ya vudoberu whẹ. 17Onye-Nwe-Ọha sụ: “?Mu l'a-bya edomilahaaru Ébirihamu iwhe mu l'abya ememe edomi t'ọ bụru mu gụnu? 18Ébirihamu l'e-megee bụru oke mba, ọkpehu dụ. Ọ bụru l'ẹhu iya bẹ l'ee-shi gọoru mba gẹ mba ha lẹ mgboko-o kpaa-whuu ọnu-ọma. 19O noo nkele mu họtawaru iya t'ọ bụru onye l'a-kpọ-zhiru ụnwu iya ụzo; kpọ-zhiaru ndibe iya, bụ ndu l'e-tso iya l'azụ ụzo; tẹ whẹ tsoru ụzo mụbe Onye-Nwe-Ọha, shi nno eme iwhe kfụru nhamụnha mẹe iwhe gbarụ whẹ nụ. Ọo ya bụ nggẹ mụbe Onye-Nwe-Ọha emekwanuaru Ébirihamu iwhe mu kweru iya ụkwa iya.”

20Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ: “E chikuwaru mu lẹ mkpu shii l'okfu ẹka ndu Sódomu yẹle Gọmóra. Ọdo bụ l'iwhe-dụ-ẹji, whẹ l'emegbabe bẹ panụkawaru ẹka. 21Mu l'e-jeedaa je awhụ l'ẹnya mu; marụ ?ọo gẹ ndu madzụ l'echibe mkpu bụ g'iwhe, whẹ l'eme habe shii? Nteke l'ọ dụa; mu amakwarụwho.”

22Unwoke labọ ọwhu ghakọbe jeshia Sódomu. Ébirihamu yẹle Onye-Nwe-Ọha keshita l'ẹka lanụ. 23Ébirihamu bya akpịlitaru Onye-Nwe-Ọha ntse sụ iya: “?Ịi-tụko ndu dụ chịriri whẹ lẹ ndu ejo-ememe mebyishia? 24?Ọ -bụkwanuru lẹ ndu dụ chịriri bẹ rwuru ụkporo madzụ ugbo labọ l'ụmadzu iri lẹ mkpụkpu ono? ?Ii-mebyishikwa iya whọ? ?Tii gudedu iswi ụkporo madzụ ugbo labọ l'ụmadzu iri, dụ chịriri ono, bụ ndu nọ iya nụ haa ya? 25Tẹ njọ kfụkwaa gangụ; ị tịi kabẹkwa eme ụdu iwhe dụ nno, mbụ nke t'ị kpakọ ndu dụ chịriri yẹle ndu ejo-ememe gbukota m'ọ bụ mee ndu dụ chịriri g'i meru ndu ejo-ememe. Tẹ njọ kfụkwaa gangụ. Gụbe Onye-ikpe nke ndu mgboko l'owhu ?tịi kabẹfudua eme iwhe kfụru nhamụnha?”

26Onye-Nwe-Ọha sụ iya: “Ọ -bụru lẹ mu whụru ụkporo madzụ ugbo labọ l'ụmadzu iri, bụ ndu dụ chịriri lẹ mkpụkpu Sódomu bẹ mu l'e-gudekwa iswi ẹhu whẹ hakọta mkpụkpu ono l'owhu.”

27Ébirihamu kfukwawho ọdo sụ: “Ọ kwa vụga vụga bẹ mu l'agba ekfu eyeru Onye-nwe-ọha l'ẹbe ọdu iwhe mu bụ gbahaa udzu-ẹja yẹle ntụ. 28?Ọ -bụkwanuru lẹ ndu dụ chịriri, nọ lẹ mkpụkpu ono bẹ whuduru ụmadzu ise tẹ whẹ rwua ụkporo madzụ ugbo labọ l'ụmadzu iri-ee?”

Onye-Nwe-Ọha sụ iya: “Mu -whụa ụkporo madzụ ugbo labọ l'ụmadzu ise lẹ mkpụkpu ono bẹ mu l'ete emebyikwa iya.”

29Ébirihamu bya ekfua ọdo sụ: “?Ọ -bụkwanuru ụkporo labọ damụ b'ị whụru-ee?”

Ọ sụ iya: “Mu l'e-gude iswi ụkporo ugbo labọ ono haa ya emebyi.”

30Ébirihamu sụ: “Byiko, t'ẹhu be eghukwa gụbe Onye-nwe-ọha eghu; tẹ mu jịbakwaa: ?Ọ -bụkwanuru ụkporo madzụ l'ụmadzu iri b'ị whụru l'ẹka ono-ee?”

Ọ sụ: “Mu te emebyikwa iya mẹ mu whụa ụkporo madzụ l'ụmadzu iri l'ẹka ono.”

31Ébirihamu sụ: “Ọ kwa vụga vụga bẹ mu l'agba ekfu eyeru Onye-nwe-ọha. ?Ọ -bụkwanuru ụkporo madzụ damụ b'ị whụru l'ẹka ono-ee?”

Ọ sụ iya: “Mu l'e-gude iswi ụkporo madzụ ono haa ya emebyi.”

32Ébirihamu sụ: “Byiko Onye-nwe-ọha, t'ẹhu be eghukwa ghu eghu; tẹ mu jịfukwaa nwa ajị lanụ-a: ?Ọ -bụkwanuru ụmadzu iri damụ b'ị whụru l'ẹka ono-ee?”

Ọ sụ iya: “Mu l'e-gude iswi ụmadzu iri ono haa ya emebyi.”

33Onye-Nwe-Ọha yẹle Ébirihamu kfugelewho; ọ swịhaa ije haa Ébirihamu; Ébirihamu lashia ibe iya.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index