Search form

Mbụlembu 18:24

24?Ọ -bụkwanuru lẹ ndu dụ chịriri bẹ rwuru ụkporo madzụ ugbo labọ l'ụmadzu iri lẹ mkpụkpu ono? ?Ii-mebyishikwa iya whọ? ?Tii gudedu iswi ụkporo madzụ ugbo labọ l'ụmadzu iri, dụ chịriri ono, bụ ndu nọ iya nụ haa ya?

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index