Search form

Mbụlembu 19

Eemebyishi Sódomu yẹle Gọmóra

1Nteke ndu ojozhi Onye-Nwe-Ọha ono whẹ ẹbo jerwuru Sódomu l'urwẹnyashi iya bẹ Lọtu nọdu anọdu l'ọnu-abata mkpụkpu ono. A whụwhu, Lọtu l'awhụ whẹ, ọ gbalihu je agbata whẹ ndzuta, bya ewhuzeru whẹ iwhu l'alị. 2Ọ sụ whẹ: “Ndu-nwe-mu nụ, byiko t'unu batanụ l'ibe mụbe onye ozhi unu, bya akwọchashia ọkpa unu, radụ aradụ. O rwua l'ọnma-ẹwa ụtsu, unu agbalihu jeshia iwhe unu l'eje.”

Whẹ sụ iya: “Waawa, anyi l'e-je aradụ lẹ nggamgbo mkpụkpu-a.”

3Lọtu ryọpyabe whẹ l'ike l'ike jeye whẹ kweta tsoru iya bahụ l'ibe iya. Ọ bya akwaaru whẹ ẹbyii; gheeru whẹ buredi, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi whẹ taa. 4Whẹ bya l'aladeshia l'ụlo, unwoke mkpụkpu ono bụ iya bụ unwoke Sódomu, nwata mẹe ọgurenya gvụ l'ezhi gvụ l'ụlo; wụru bya anọ-whee ụlo ono mgburumgburu. 5Whẹ kua Lọtu oku sụ iya: “?Ndẹe unwoke ono, byarụ ibe ghu l'ẹnyashi-a? Dufuta whẹ t'anyi jekfu whẹ azẹe!”

6Lọtu bya alụfu etezhi gụ-chia ụzo jekfushia whẹ, 7je asụ whẹ: “Byiko ndu mu, unu ba akabẹshinu mee ẹgube ejo-ememe ọwa-a! 8Sụa mu nweru ụnwumgboko labọ, whẹ lẹ nwoke l'ẹteke azẹbua. Tẹ mu dufutachiaru unu whẹbedua; t'unu mee gẹ dụ unu ree. T'ọ bọ dụkwa iwhe unu l'e-me unwoke-e; lẹ whẹ kabẹkwa bụru ndu byarụ ibe mu tẹ whẹ zee ndzụ whẹ.”

9Whẹ sụ iya: “Kpụliberu anyi l'ụzo l'ẹka ono! Ọo gụbe nlwamụnlwa l'abya atụru anyi iwhe anyi l'e-me. Anyi l'e-mekwa ghu ọ-ka-njọ amamẹ iwhe anyi l'e-me ndu ono.” Whẹ nwuliberu Lọtu, bya akpịlitaru tẹ whẹ gbajaa mgbo ụlo ono.

10Unwoke labọ ono, nọ l'ime ụlo tụchia ẹka lọbata Lọtu l'ime ụlo; gụ-chia ụzo gburumu. 11Whẹ bya emee; unwoke ono, kụru l'ọnu mgbo ono kpukota ishi, nwata mẹe ọgurenya; ọ bụru ẹka bẹ whẹ l'arada arada achọ mgbo ono.

12Unwoke labọ ono sụ Lọtu: “?O nweru onye ọdo, i nwebaaru l'ẹka-a? ?O nweru ndu i keru nwanyị; m'ọkwanu ụnwu ghu unwoke m'ọ bụ ụnwu ghu ụnwanyi m'ọ bụ abụbu ghu whẹ ọdo, bu lẹ mkpụkpu-a? Tụkokwa whẹ dufuta l'ẹka-a. 13Anyi l'abyakwaa omebyishi ẹka-a, o noo nkele e chikunukawaru Onye-Nwe-Ọha lẹ mkpu l'okfu ẹka ndu ẹka-a; o zhiwaa anyi t'anyi bya emebyishia ya.”

14Ọo ya bụ, Lọtu lụfu je ekfuaru iya ndu ọgo iya, bụ ndu l'abya okfu ụnwada iya sụ whẹ: “Unu mekebekwa ẹgwegwa fụta l'ẹka-a, o noo nkele Onye-Nwe-Ọha l'abyaakwa iya emebyishi.” Ndu ọgo iya ono wotale iya-a l'okfu njakịri.

15O be l'ishi-ẹnya-ngge, ojozhi Onye-Nwe-Ọha ono yelaharu Lọtu ọwha sụ iya: “Mekebenu ẹgwegwa duta nyee ghu mẹe ụnwu ghu ụnwanyi whẹ labọ, bụ ndu ọwhu nọ l'ẹka-a! A nọnyaa unu bụru kpurupyata nteke l'aa-nụ mkpụkpu-a awhụ.”

16Lọtu jeshia ome ebebe, unwoke labọ ono wọ iya l'ẹka chịi; wọ nyee ya l'ẹka chịi mẹe ụnwu iya nwanyị whẹ labọ, kpụfu whẹ lẹ mkpụkpu ono nkele Onye-Nwe-Ọha l'awhụru whẹ imiko. 17Whẹ kpụfu-gee whẹ; ojozhi-imigwe ono sụ whẹ: “Unu gbaa ọso ndzụ unu! Unu ba aghakwa ẹnya l'azụ, unu eje akpọkwaru akpọru lẹ nsụda nsụda! Unu gbakwarụ lashia l'ugvu ugvu! Ọdu-a bẹ unu l'a-bụkwaru kpurupyata!”

18Lọtu sụ whẹ: “Wawakwa; byikonu ndu-nwe-mu nụ! 19Eshi-ọwhu mụbe onye ozhi unu dụ unu l'obu ẹgube-ẹ, unu goshiwaa l'unu yeru mu obu, bya adzọfutawa ndzụ mu; mẹ mu ta adụkwa ike agba ala l'ugvu; ọdua bẹ iwhe-ọtsulanu ọbu l'a-byakfutakwa mu, mu anwụhu. 20Unu lekwa, o nweru mkpụkpu dụa ntse l'ẹka-a, mu l'a-gbaba. Ọ bụa nwa mkpụkpu, ha nwanshị. Tẹ mu gbanụru lashia ẹka ono nke ọwhu mu l'a-nọdu ndzụ.”

21Ojozhi-imigwe, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha ono sụ iya: “Ọ dụ ree, mu kwetawaru iwhe i kfuru. Mkpụkpu ono, l'iikfuru bẹ mu l'ete emebyidu. 22Ọle ọbu, gbafụ-kebekwa ẹgwegwa ẹgwegwa lashia ẹka ono! Nkele ọ tọ dụdu iwhe mu bya l'e-me jeye nteke l'ii-larwu ẹka ono.” O noo iwhe meru e kua mkpụkpu ono Zowa.+

23Lọtu bya l'erwudeshia Zowa, ẹnyanwu wawaa l'alị ono. 24O noo ya, Onye-Nwe-Ọha bya eshi l'imigwe chịa ọku nshị-egbe lẹ Sódomu yẹle Gọmóra g'ọo mini. 25Onye-Nwe-Ọha mebyishikota mkpụkpu ono mẹe nsụda lile, nọkota iya nụ; mebyishia iwhe bụ madzụ, bu lẹ mkpụkpu ono swịikpamu mẹe irwu futaru efuta l'alị ono. 26Nyee Lọtu ghaa ẹnya l'azụ, ọ ghọo oguji únú gvuru.

27Ébirihamu bya anmaa ẹwa jeshia ẹka ono, yẹle Onye-Nwe-Ọha shi kfụru. 28O lee ẹnya l'ụzo Sódomu yẹle Gọmóra; lee ẹnya l'alị nsụda nsụda. Iwhe ọ whụru bụleruwho g'ẹnwuru-ọku l'ekpo tụmibe ala oroke-imeli-imeli g'ọo ẹnwuru-ọku, shi l'ọku, l'enwu whowhowho.

29Chileke mebyishigelewho mkpụkpu ono, dụkota lẹ nsụda ono; ọ nyata Ébirihamu, bya edufuta Lọtu l'ejo emerekete ono, meru nụ ono, e gude mebyishia mkpụkpu ono, Lọtu shi buru.

Lọtu yẹle ụnwada iya

30Lọtu yẹle ụnwada iya labọ nọnyaa bya akwafụ lẹ Zowa je eburu l'alị ugvu ugvu nkele egvu te ekwehedu iya t'o buru lẹ Zowa. Yẹle ụnwada iya labọ ono je eburu l'ime ọgba. 31Nwa iya nwanyị nke ọgurenya nọnyaa bya asụ nke nwata: “Nna anyi bụakwa nwoke ọgurenya; tọ hẹ l'o nweru nwoke, bu l'uswe iya ọwa, l'a-bya t'anyi l'iya zẹe, bụ g'e megbaru iya lẹ mgboko kpaa-whuu. 32Bya t'anyi je echee nna anyi mmẹe t'ọ wata iya atsụtsu. Anyi eje t'anyi l'iya zẹe nke ọwhu anyi l'e-shi iya l'ẹka mee t'ẹpa anyi whudu.”

33O noo ya, o be l'ẹnyashi iya, whẹ bya echee nna whẹ mmẹe. Nwa iya nwanyị nke ọgurenya jekfu iya yẹle iya zẹe; t'ọ ma nteke ọ bya azẹkube iya; t'ọ ma nteke ọ gbashiru.

34O rwua echile iya; nke ọgurenya ono sụ nke nwata: “Ẹnyashi ụnyawhu bẹ mu lẹ nna anyi zẹkwa. T'anyi chefukwaa ya mmẹe ọdo l'ẹnyashi-a nke ọwhu l'ii-je tẹ gụ l'iya zẹe. Ọo ya bụ nggẹ anyi eshi l'ẹka iya mee t'ẹpa anyi whudu.” 35Whẹ bya echee nna whẹ mmẹe ọdo l'ẹnyashi ono. Onye nke nwata je yẹle iya zẹe; t'ọ makwawhọ nteke ọ bya azẹkube iya; t'ọ ma nteke ọ gbashiru.

36Tọ dụ iya bụ, Lọtu yeshia ụnwu iya nwanyị ono ime. 37Onye nke ọgurenya bya anwụa nwata nwoke; ọ gụa ya Moabu. Ọ bụru iya bụ nna ndu Moabu byeye ntanụ. 38Onye nke nwata bya anwụkwaawho nwata nwoke; ọ gụa ya Benu-ami. Ọ bụru iya bụ nna ndu Amọnu byeye ntanụ.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index