Search form

Mbụlembu 2

1O noo g'e gude kee igwe yẹle mgboko mẹe iwhe lile, dụkota iya nụ.

2O be lẹ mbọku nke ẹsaa; Chileke jekotagezhiwaa ozhi, o shi gude l'ẹka eje. Ọ bụru lẹ mbọku nke ẹsaa ono b'ọ tụtaru ume iwhe lile o meshigbaberu. 3Chileke bya agọru ọnu-ọma nụ mbọku nke ẹsaa ono, mee ya, ọ bụru mbọku dụ nsọ nkele o noo mbọku, ọ tụtaru ume iwhe lile o mekotaru.

Ádamu yẹle Iifu

4Ọ waa g'e gude mee igwe yẹle mgboko nteke e meru whẹ.

Nteke Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke meru mgboko yẹle igwe bẹ 5oshi te eshidu gvuru l'alị; irwu te eshi rwuwaa l'ẹgu, o noo nkele nteke ono bẹ Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke l'eteke emedua tẹ mini chịa wụshi lẹ mgboko; madzụ ta anọhaa nteke ono nke ọkobe iwhe l'alị. 6Ọ bụru mini shi l'ime alị bẹ shi anọduje anwụfuta, shi nno agba mini l'alị. 7Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke gude ẹja, shi l'alị kpụa madzụ, bya ekuru ume ndzụ ye iya l'imi; madzụ bụru onye nọ ndzụ.

8Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke gbaa mgbabu lẹ Idẹnu,+ l'ụzo ẹnyanwu-awata, woru madzụ ono, ọ kpụru dobe iya t'ọ nọdu iya. 9Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke mee; oshi, dụ-gee ree nke ole ẹnya fushia l'alị ono mẹe oshi, dụ-gee ree nke eriri. Oshi, l'emeje t'a nọdu ndzụ mẹe oshi, l'emeje t'a marụ iwhe dụ ree yẹle iwhe-dụ-ẹji gvukwaruwho l'echi mgbabu ono.

10Ọ bụru l'alị Idẹnu bẹ ọnu-iyi, l'agba mini lẹ mgbabu ono shi asọfuta. Ọnu-iyi ono gbakahụ uzhi ẹno lẹ mgbabu ono. 11Ẹwha ọnu-iyi nke mbụ bụ Pishọnu. Ọ sọ-wheru alị Havila mgburumgburu, mbụ alị mkpọla-ododo. 12Mkpọla-ododo, dụ l'alị ono dụ ree. Etse ọbu, l'eshi mkpọ, bụ bedelọmu dụ iya; ẹwhuru, l'ere ire, bụ onikusu dụkwa iya whọ. 13Ẹwha ọnu-iyi nke ẹbo bụ Gihọnu. Ọ sọ-wheru alị Kushi l'owhu mgburumgburu. 14Ẹwha ọnu-iyi nke ẹto bụ Tigirisu. Ọ sọru laa ụzo ẹnyanwu-awata Ashuru. Ẹwha ọnu-iyi nke ẹno bụru Yufurétisu.

15Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke duta madzụ dobe lẹ mgbabu Idẹnu t'ọ kọje iya iwhe leta iya ẹnya. 16O noo ya, Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke tụaru madzụ iwu sụ iya: “Rijekwa akpụru oshi, dụkota lẹ mgbabu-a; m'ị chọo. 17Ọwhu l'ii tii rijedu bụ akpụru oshi, l'emeje t'a marụ iwhe dụ ree yẹle iwhe-dụ-ẹji nkele mbọku, i riru iya bẹ l'ịi-nwụhukwa.”

18O noo ya, Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke sụ: “Ọ tọ dụdu ree tẹ madzụ nọdu nwẹkinyi ya. Mu l'e-metaru iya onye n-yemẹka, gbarụ iya nụ.”

19Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke gude ẹja, shi l'alị mee anụmanu mẹe ẹnu, l'ewhe l'eli bya achịtaru iya Ádamu tẹ ya marụ iwhe l'ọo-gụshi whẹ. Ọ bụru ẹwha, Ádamu kuru iwhe lile ono, nọ ndzụ bẹ whẹ watarụ azaza. 20Ọo ya bụ, Ádamu bya agụshia élwù l'owhu mẹe ẹnu, l'ewhe l'eli mẹe anụ-ẹgbudu l'owhu ẹwha.

Ọle Ádamu te enwedu onye n-yemẹka, gbarụ iya nụ, a chọtawaru iya. 21Ọo ya bụ: Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke mee; ole-ụrekukpe mgbẹnya tsụ Ádamu. L'ooku mgbẹnya ono; ọ hata iya ọkpu-ẹgara iya nnanụ, gude anụ ẹhu rwachitawhu iya azụ. 22Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke bya egude ẹgara ono, ọ hatarụ l'ẹhu nwoke ono mee nwanyị, dutaru iya Ádamu.

23Ádamu sụ:

“Nhụu! Onye ọwa-a bụ ọkpu ọwhu shi l'ọkpu mu,

bụru ogwẹhu ọwhu, shi l'ogwẹhu mu.

Iwhe l'ee-ku iya bụ ‘nwanyị’,

o noo nkele e shi l'ẹhu nwoke wofuta iya.”

24O noo iwhe meru nwoke je l'a-ha nna iya haa ne iya, tẹ yẹle nyee ya tụgba; whẹ ẹbo abya atụko bụru onye lanụ.

25Nwoke ono yẹle nyee ya ono tụko gbarụ ọto; iwhere te eme whẹ.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index