Search form

Mbụlembu 20

Ébirihamu yẹle Ábyimelẹku

1Ébirihamu shi l'ẹka o bu tụgbua ụzo echi-ẹgu ọhuda je eburu l'ẹka nọ Kádẹshi yẹle echi-ẹgu Shuru l'echi. A nọnyaa o je ebuta nwanshị lẹ Gera. 2Ébirihamu l'asụje lẹ nyee ya Séra bụ nwune iya nwanyị. Ábyimelẹku, bụ eze ndu Gera zhia, e je edutaru iya Séra.

3O be l'ẹnyashi ujiku lanụ, Chileke byakfuta Ábyimelẹku lẹ nrọ sụ iya: “Ị bụakwa maa l'okfu ẹhu nwanyị ono, i dutaru. Ọo nyee nwoke ibe ghu ndono.”

4Nteke ono bẹ Ábyimelẹku yẹle Séra tẹke azẹdua. Ọo ya bụ, ọ sụ Onye-Nwe-Ọha: “Onye-Nwe-Ọha ?ii-gbu ndu l'adụa iwhe whẹ meru? 5Ọo Ébirihamu bẹ sụru mu l'ọo nwune iya nwanyị, nwanyị l'onwiya sụkwa mu whọ lẹ Ébirihamu bụ nwune iya nwoke. Iwhe mu meru bẹ mu mekwaru l'obu ọcha mẹe l'iswi ọdu mma.”

6Chileke sụ iya lẹ nrọ ono: “Mu makwarụ-a l'obu dụ ghu ọcha l'iwhe i meru; ọ bụru mbẹdua bẹ gbochiru ghu nụ t'i me iwhe-dụ-ẹji l'ẹka mu nọ. Ọo ya meru g'o gude mu te ekwe t'i je iya ome ẹka l'ẹhu. 7Ngwa, duta nwanyị ono nụ ji iya nkele ji iya bụkwa onye nkfuchiru Chileke. Oo-kfuru nụ mụbe Chileke l'iswi ẹhu ghu; gụ anọdu ndzụ. Nteke bụ l'i ti dutadu iya je anụ ji iya, makwarụ lẹ gụ lẹ ndibe ghu l'a-nwụshihukwa.”

8O rwua l'ọnmewa ụtsu iya, Ábyimelẹku bya ekukoo ndu ozhi iya gẹ whẹ ha; kọkotaru whẹ iwhe lile ono; egvu baa whẹ l'ẹhu. 9Ábyimelẹku bya ekua Ébirihamu sụ iya: “Ọo ẹgube iwhe gụnu b'i meru whẹ ẹgube-ẹ? ?Ndẹe ụzo, mu shi melwu ghu nke t'ị kpata tẹ mu lẹ ndu, nọ l'alị-eze mu mee iwhe-dụ-ẹji, ha shii ẹgube? I mekwaru mu iwhe l'ẹte adụa nke tii mee mu!” 10Ábyimelẹku jịa Ébirihamu sụ iya: “?Ọo gụnu b'i shi arị meru i mee iwhe dụ nno?”

11Ébirihamu sụ iya: “Mu rịru lẹ ndu ẹka-a ta atsụdu Chileke egvu; whẹ je l'e-gbu mu l'okfu ẹhu nyee mu. 12Ọdo bụ-zhiadanu l'ọ bụ nwune mu nwanyị gẹdegede. Nkele ọo nna lanụ nwụru mu l'iya. Ọle mu l'iya te eshidu lẹ ne lanụ. Ọ bụru nyee mu, mu l'alụ alụlu. 13Nteke Chileke meru tẹ mu shi l'ibe nna mu wata ejewhe, bẹ mu sụru nyee mu ono agha: Lẹ gẹ l'oo-gude egoshi l'o yeru mu obu bụ l'iwhe bụ-zhia ẹka lile anyi jeru t'ọ sụjekwa lẹ mu bụ nwune iya nwoke.”

14Tọ dụ iya bụ, Ábyimelẹku bya erwuta atụru; rwuta eswi; duta ohu; unwoke mẹe ụnwanyi nụ Ébirihamu, bya eduru nyee ya Séra dewhu iya azụ. 15Ábyimelẹku sụ Ébirihamu: “Ẹka-a l'owhu bụkota alị mu; hatazhiawho ẹka iya ọwhu dụ ghu ree buru.”

16A bya l'ẹka Séra nọ; ọ sụ: “Mu nụakwaru nwune ghu nwoke mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụnu shẹkelu ugbo labọ l'ụkporo shẹkelu ugbo iri. O noo iwhe mu gude asụ ghu t'ị parụ haa l'emeswe ono, anyi mesweru ghu l'iwhu ndu ono, gụ lẹ whẹ lị. Mbụ l'iswi dụkwa ghu mma.”

17Ébirihamu bya ekfuru nụ Chileke; Chileke mee Ábyimelẹku mẹe nyee ya mẹe ụnwanyi, bụ ohu iya; whẹ nwụlahaa ụnwu ọdo. 18O noo nkele Onye-Nwe-Ọha shi mechishia ụnwanyi ibe Ábyimelẹku ẹkpa-nwa whẹ; ọ bụru l'okfu ẹka Séra, bụ nyee Ébirihamu b'o shi.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index