Search form

Mbụlembu 21

A nwụru Áyiziku

1O noo ya, Onye-Nwe-Ọha bya emeeru Séra eze-iwhe-ọma ẹgube o kfuru. Mbụ lẹ Onye-Nwe-Ọha meru Séra iwhe o kweru iya ụkwa iya. 2Séra bya adụ ime; nwụaru Ébirihamu nwa nwoke lẹ nka. Ọ bụleruwho oge nteke ono, Chileke kweru iya ụkwa iya gẹdegede b'ọ nwụru iya. 3Ébirihamu gụa nwa nwoke ono, Séra nwụtaru iya Áyiziku. 4Nwa iya Áyiziku ono nọlewho abalị ẹsato, Ébirihamu bua ya ugvu; ẹgube Chileke sụru iya t'o meje. 5Iwhe Ébirihamu gbarụ bụ ụkporo awha ugbo ise nteke a nwụru iya Áyiziku.

6Séra sụ: “Chileke meekwaru tẹ mu nwụa ọnu-ọchi. Iwhe bụ onye nụru iya nụ bẹ l'e-tsoru mu nwụa ọnu-ọchi.” 7Ọ sụfukwaawho ọdo: “?Oo onye gẹge asụ Ébirihamu lẹ mụbe Séra l'e-megee chee nwa ẹra? Ọle e megeleru-a mu nwụtaru iya nwa nwoke lẹ nka.”

Ébirihamu l'achịfu Hega yẹle Ishimẹlu

8Áyiziku bya evuta; a nafụ iya ọnu l'ẹra. Mbọku, a nafụru iya ọnu l'ẹra bẹ Ébirihamu meru eze oriri. 9Séra bya awhụ gẹ nwata nwoke ono Hega, bụ nwanyị Íjiputu nwụru Ébirihamu l'egvukoshi Áyiziku egvu. 10Ọ sụ Ébirihamu: “Chịfukwa ohu-a yẹle nwa iya; o noo lẹ nwa shi l'ohu ono bẹ yẹle Áyiziku, bụ nwa nke mu ta agbakwa mgba l'iwhe i nwe.”

11Iwhe ono ngaa Ébirihamu ẹhu nkele Ishimẹlu bụkwawho nwa iya. 12Chileke bya asụ iya: “Tẹ nke nwata ono yẹle ohu ghu nwanyị ono ba anganụkashi ghu ẹhu. Iwhe Séra sụru ghu t'i mee mekwaa ya, o noo nkele ọo l'ẹka Áyiziku bẹ ẹpa ghu l'e-shi nweru ẹwha. 13Mu l'e-mekwawho nwa nwoke ono, ohu ghu ono nwụtaru ya abụru mba ẹka iya; eshi-ọwhu ọ bụ l'ẹhu ghu b'o shi fụta.”

14Ébirihamu kwe bya agbeshi l'ọnmewa ụtsu echile iya, wota nri, kuru mini ye lẹ mkpụru, l'eeyeje mini pẹe Hega. Ọ parụ iya dẹe ya l'ukuvu bya achịfu yẹle nwata ono. Whẹ tụgbua je etsoru ọma echi-ẹgu Byiyesheba aghawhe.

15Mini, dụ lẹ mkpụru ono gvụlewho, ọ parụ nwata ono tọgbo lẹ mkpula oshi lanụ. 16O je anọcha anọcha, nọdu anọdu lẹ mgboro ẹka ono; l'ẹka bụ: a -gbaa akfụ, ya erwua ya. O noo nkele ọ sụru lẹ ya ta adụdu ike ele nwata ono l'ẹnya t'ọ nwụhu kwaa ya l'ẹka. Ọ nọdu lẹ mgboro ẹka ono akpọ kfụkfukfu.

17Chileke nụa olu nwata ono l'ẹka l'ọorya ẹkwa. Ojozhi-imigwe, shi l'ẹka Chileke bya eshi l'imigwe kua Hega oku sụ iya: “?Ọo gụnu Hega? Ba atsụshi egvu, o noo lẹ Chileke bẹ nụwaru olu nwata ono l'ẹka l'ọorya ẹkwa. 18Gbalihu je ekulia nwata ono heru ree nkele mu l'e-me nwata ono t'ọ bụru mba, parụ ẹka.”

19Chileke bya emee, ẹnya saa Hega; ọ whụa wẹlu, mini dụ. O je ekujia mini lẹ mkpụru ono, bya echebe nwata ono.

20Chileke swiru nwata ono. O vuta bya eburu l'echi-ẹgu bụru onye l'eme nka l'ọgba akfụ. 21Ẹka o bu bụ l'echi-ẹgu Paranu. Ne iya je alụaru iya nwanyị lẹ Íjiputu.

Ébirihamu yẹle Ábyimelẹku l'agba ndzụ

22Nteke ono bẹ Ábyimelẹku yẹle Fayíkolu, bụ onye ishi ndu ojọgu iya byakfutaru Ébirihamu bya asụ iya: “Chileke bẹ swikwaru ghu eswiru l'iwhe lile, l'iime. 23Ribunuaru mu nte l'atatiwhu Chileke l'ẹka-a; l'ị tịi byadụ l'a-bụ ọgbarụ-okpua dụru mu l'ụnwegirima mu mẹe ẹpa mu. L'iwhe, l'ii-mechia bụ l'ii-goshi l'i yeru mu obu; yee mkpụkpu-a, i bu ebubu obu; ẹgube ono, mu goshiru lẹ mu yeru gụbedua obu.”

24Ébirihamu sụ lẹ ya l'e-ri nte ọbu.

25Ébirihamu chia Ábyimelẹku ichi wẹlu mini, ndu ozhi Ábyimelẹku natarụ gbachịbe. 26Ábyimelẹku sụ iya: “Mẹ mu ta amakwa onye meru iwhe dụ nno; tii kfubuaru mu iya. Ọo ntanụ bẹ mu beberu anụ iya.”

27Ébirihamu bya akpụta atụru yẹle eswi kpẹe Ábyimelẹku. Whẹ labọ gbaa ndzụ. 28Ébirihamu họta ada atụru iya ẹsaa l'ime igwe atụru iya dobe whẹ iche. 29Ábyimelẹku sụ Ébirihamu: “?Ọo gụnu b'ọ fụtaru mbụ ada atụru ẹsaa ono, ị họtaru dobe iche?”

30Ébirihamu sụ: “Narụ ada atụru ẹsaa ya nụ, shi mu l'ẹka t'ọ bụru iwhe l'agba ẹka-ebe l'ọo mu tụru wẹlu-a.”

31A gụbe ẹka ono Byiyesheba nkele ọo ẹka ono bẹ ụmadzu labọ ono nọdu ria nte.

32Whẹ gbagee ndzụ ono lẹ Byiyesheba, Ábyimelẹku yẹle Fayíkolu, bụ onye ishi ndu ojọgu iya lawhushia azụ lẹ Fílistiya 33Ébirihamu bya eworu oshi Tamarisuku dzabẹ lẹ Byiyesheba. Ọ nọdu l'ẹka ono kpọ-kua ẹwha Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke l'a-nọ jeye lẹ tututu-mịmimi. 34Ébirihamu bua l'alị ndu Fílistiya ono nọo ya ọdu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index