Search form

Mbụlembu 22

Chileke l'adale Ébirihamu

1A nọnyaa nteke ọbu, Chileke bya adalee Ébirihamu sụ iya: “Ébirihamu!”

Ọ za iya: “Owee!”

2Chileke sụ iya: “Duta nwa ghu, mbụ nwa lanụ i nwe, bụ Áyiziku ono, i yeru obu jeshia alị Moriya; je egbua ya gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku l'ugvu lanụ, mu l'e-goshi ghu.”

3Ébirihamu bya agbeshi l'ọnmewa ụtsu echile iya; dozhia nkakfụ-ịgara iya ree. O duta ndu ozhi iya ụmadzu labọ mẹe nwa iya Áyiziku. Ọ bya awata nkụ, l'oo-gude kpọkota ngwo-ẹja ono ọku. Ọ bụru whẹ oje ẹka ono, Chileke kfuru iya okfu iya ono. 4O rwua mbọku, kwe whẹ abalị ẹto l'ije ono, Ébirihamu nọdu otẹnya palia ẹnya imeli whụa ẹka ọbu whẹ l'eje. 5Ọ sụ ndu ozhi iya ono: “T'unu lẹ nkakfụ-ịgara-a nọdukwa l'ẹka-a; tẹ mu lẹ nwa mu jelibebaaru je abaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja; anyi abyakfutawhu unu azụ.”

6Ébirihamu bya ebo nwa iya Áyiziku nkụ ono, l'ee-gude kpọkota ngwo-ẹja ono ọku. Yẹbedua gude ọku yẹle mma. Whẹ labọ jenyazhiawho; 7Áyiziku ku nna iya Ébirihamu oku sụ iya: “Nna!”

Ébirihamu sụ iya: “Owee nwa mu!”

Áyiziku sụ iya: “Ọku yẹle nkụ bẹ nọwaa; ?ndẹhunu nwatụru, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku ọbu?”

8Ébirihamu sụ iya: “Nwa mu; Chileke l'a-nụ-a nwatụru, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku.” Whẹ labọ jeru tụgbushia.

9Whẹ jeta bya erwua ẹka, Chileke goshiru whẹ, Ébirihamu kpọkobe ẹnya-mgbẹja l'ẹka ono, bya edoo ya nkụ l'eli. Ọ bya ekee nwa iya Áyiziku ẹgbu tukobe l'eli nkụ ono, e doru l'ẹnya-mgbẹja ono. 10Ébirihamu machịa ẹka tẹ ya mịta mma gbugbua nwa iya ono. 11Ojozhi Onye-Nwe-Ọha shi l'imigwe kua ya oku sụ iya: “Ébirihamu, Ébirihamu!”

Ọ sụ: “Owee.”

12Ọ sụ iya: “Be ebyikwa nwata ono ẹka! Ba adụkwa iwhe l'ii-je iya ememe. Ntaa bẹ mu marụ l'ịitsu Chileke egvu, o noo nkele i tii seladu nwa ghu azụ t'i be egbu iya, mbụ nwa lanụ i nwe kpụ.”

13Ébirihamu bya apalia ẹnya whụ ebyila ọbu, ẹkolokfu guderu lẹ mpu. O je akpụta ebyila ono gbua l'ọzori nwa iya gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku ono. 14Ọo ya bụ Ébirihamu gụbe ẹka ono: “Onye-Nwe-Ọha, bụ Ọ̀-kwọlemkpa.” Gbururu byeye ntanụ-a bẹ l'aasụje: “L'eli ugvu Onye-Nwe-Ọha bẹ l'aa-kwọ ghu lẹ mkpa.”

15Ojozhi-imigwe, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha bya eshi l'imigwe kua Ébirihamu nke ugbo labọ sụ iya: 16“Mụbe Onye-Nwe-Ọha gudewa onwomu eribu nte sụ l'eshi ọwhu i meru iwhe dụ ẹgube-ẹ, ti sela nwa ghu azụ, mbụ nwa lanụ i nwe kpụ, 17bẹ mbẹdua gọfutajekwaru ghu ọnu-ọma; mu emee t'ẹpa ghu zụ̀a azụ̀zù ha l'igwe g'ọo kpokponde, dụ l'akpamigwe mẹe ẹja, dụ l'ogbigbo ẹnyimu. Ẹpa ghu bẹ l'a-lwụta alị ndu ọhogu whẹ woru. 18Ee-shi l'ẹpa ghu gọru ọnu-oma nụ mba gẹ mba ha, dụkota lẹ mgboko, o noo nkele ị nụru mụbe Onye-Nwe-Ọha okfu.”

19Ébirihamu whẹ byakfuta ndu ozhi iya; whẹ tụko lawhushia azụ lẹ Byiyesheba. Ébirihamu megee buwaruro lẹ Byiyesheba.

Ụnwu Nahọ

20O be nteke ọbu, a bya ekfuaru Ébirihamu lẹ Milika bẹ nwụshiwaru nwune yẹbe Ébirihamu, bụ Nahọ ụnwegirima. 21Uzu bụ ọkpara. Buzu bụru nwune iya nwoke yẹle Kemuwẹlu. Kemuwẹlu bụru nna Arámu. 22Ndu ọdo bụ Kẹsedu, Hazọ, Piludashu, Jidulafu mẹe Byituwẹlu. 23Byituwẹlu bụru nna Ribẹka. Ọo ụnwegirima ẹsato ono bẹ Milika nwụtaru Nahọ, bụ nwune Ébirihamu. 24Nwanyị ọwhu, Nahọ l'alụa l'ọkpoku nwanyị, ẹwha iya bụ Ruma bẹ nwụtakwaru iya whọ ụnwegirima, ẹwha whẹ bụ Tiba, Gahamu, Tahashu mẹe Maaka.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index