Search form

Mbụlembu 23

Ọnwu Séra

1Séra bẹ gbarụ ụkporo awha ugbo ishii l'awha ẹsaa. 2Ẹka ọ nọdu nwụhu bụ lẹ Kiriyatu-aruba bụ iya bụ Hiburọnu, dụ l'alị Kenanu. Ébirihamu gụa áwhụ Séra; ryaa ẹkwa iya.

3Ébirihamu gbalihu haa odzu nyee ya ono, jekfushia ndu Hetu; je asụ whẹ: 4“Ọ kwa onye byarụ abya bẹ mu bu l'ibe unu, mbụ l'ọo nlwamụnlwa bẹ mu bụ. Byiko, unu renu mu alị, mu l'ee-lije onye nwụhuru anwụhu nke ọwhu mu l'e-li iya nyee mu.”

5Ndu Hetu sụ Ébirihamu: 6“Onye-nwe-anyi, anyịbe ndu Hetu bẹ sụru agha: Ọ kwa ọnyibe, parụ ẹka b'ị bụ l'ẹka anyi nọ. Hatalẹwho ilu ndibe anyi ọwhu kagezhia ghu ree je elia nyee ghu. O to nwedu onye l'a-jịka t'i be elishi nyee ghu l'ilu nkiya.”

7Ébirihamu bya agbalihu whuzeru ndu Hetu, bụ ndu nwe alị iwhu l'alị. 8Ọ sụ whẹ: “Ọ -bụru l'ọo obu unu tẹ mu lia nyee mu, iwhe mu l'ekfuru unu bụ t'unu je aryọoru mu Éfurọnu nwa Zoha, 9t'o ree mu ọgba Makupela iya whọ, dụ l'ishishi alị iya. T'ọ natakwa mu ọkpobe aswa iya l'iwhu unu nke ọwhu l'ọo-bụru nkemu, mbụ t'ọ bụru ẹka mu l'e-lije onye nwụhuru anwụhu.”

10Éfurọnu nọdu l'ẹnya iya yẹle ndibe whẹ ono, bụ ndu Hetu; yẹbe nwoke Hetu ono bya eyee ọnu; o tsua ndu Hetu byarụ ọnu-abata mkpụkpu ono etsu lẹ nchị; sụ Ébirihamu: 11“Onye-nwe-mu nụ; wawakwa-o. Gebeduwho nchị: lẹ mu nọdu l'atatiwhu ndibe anyi ekfu sụ t'i wokotaru alị ono l'owhu mẹe ọgba, dụ iya nụ. Je je elia ya nyee ghu.”

12Ébirihamu whuzeru ndu alị ono iwhu l'alị; 13bya asụ Éfurọnu: “Gebekwa nchị; mu l'a-kfụroo aswa alị ono. Nata mu rọo aswa iya nke ọwhu mu l'e-je elia ya nyee mu.” O kfua ya ọwhu o tsuru ndu alị ono etsu lẹ nchị.

14Éfurọnu sụ Ébirihamu: 15“Onye-nwe-mu nụ; gebeduwho nchị; alị ono bẹ aswa iya dzukwaru mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụnu shẹkelu. Ọle ọbu, ?ọo gụnu b'ọ bụ l'ẹka mu lẹ ghu nọ? Je je elia ya rọ nyee ghu.”

16Ébirihamu kweta iwhe Éfurọnu hụru iya l'aswa alị ono, bya eworu iwhe ono; ọ hụru kfụa ya l'iwhu ndu Hetu. Iwhe ọ kfụru iya bụ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụnu shẹkelu, a tụru l'ẹkpa, e gude azụ aswa nteke ono.

17O noo ya, a bya anụ Ébirihamu alị Éfurọnu ono, dụ lẹ Makupela, mbụ ẹka ono, dụ l'ụzo ẹnyanwu-awata Mamure. A nụru iya alị ono yẹle ọgba, dụ iya nụ mẹe oshi, dụ iya; je akpaa l'alị, nọkota l'uswe ẹka ono. 18Ndu Hetu, bụ ndu lile, jeru ọnu-abata mkpụkpu ono nọdu whụkota nteke a nụru Ébirihamu alị ono t'ọ bụru alị iya. 19E megee, Ébirihamu lia nyee ya Séra l'ọgba ono, dụ l'alị Makupela; l'ụzo ẹnyanwu-awata Mamure bụ iya bụ Hiburọnu, dụ l'alị Kenanu. 20Tọ dụ iya bụ, ndu Hetu woru alị ono yẹle ọgba, dụ iya nụ Ébirihamu t'ọ woru; t'ọ bụru ẹka l'oo-lije onye nwụhuru anwụhu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index