Search form

Mbụlembu 24

Áyiziku yẹle Ribẹka

1Ébirihamu bẹ bụwa nwoke nnajị-ochee kawaru nka; Onye-Nwe-Ọha gọwaru iya ọnu l'ụzo, dụ l'iche l'iche. 2Ébirihamu bya ekua onye ozhi iya nke ọgurenya, bụ onye iwhe lile o nweru dụkota l'ẹka; bya asụ iya t'o ye iya ẹka l'ehe. 3Gude ẹwha Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke nke imigwe; bụru Chileke nke mgboko ria nte, l'ọ tọo byadụ l'a-lụru nwa iya, bụ Áyiziku nwanyị Kenanu, bụ ndu whẹ lẹ whẹ bu l'ẹka ono. 4L'ẹka l'oo-je alụaru nwa iya Áyiziku nwanyị bụ l'alị ẹka yẹbedua shi; lẹ nke onye yẹle iya bụ abụbu.

5Onye ozhi iya ono sụ iya: “?Ọ -bụkwanuru lẹ nwanyị ọbu te ekwedu l'oo-tso mu alwa ẹka-e; ?ọo tẹ mu duta nwa ghu lawhu azụ l'alị ono, i shi tọo?”

6Ébirihamu sụ iya: “Be edutabukwaa nwa mu lawhu azụ l'alị ono ọdo. 7Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke nke imigwe; onye ono, dufutaru mu l'ibe nna mu mẹe l'alị ẹka ono, a nwụru mu anwụ, mbụ onye ono, kfuru okfu yeru mu, bya ekwee mu ụkwa ribuaru mu iya lẹ nte sụ l'ọo ẹpa mu bẹ l'ọo-nụ alị-a; Chileke ono l'e-zhia ojozhi iya t'o vutaru ghu ụzo nke ọwhu l'ịi-whụ nwanyị, l'ịi-lụtaru nwa mu l'ẹka ono. 8Nteke bụ lẹ nwanyị ọbu te ekwedu l'iya l'e-tso ghu; nte ono agbọhuru ghu. Ọle be dubukwaa nwa mu lawhu azụ l'alị ono!” 9Tọ dụ iya bụ, onye ozhi iya ono bya eye Ébirihamu, bụ onye-nwe-iya nụ ẹka l'ehe; ribua nte l'iya l'e-me iya ẹgube ono, Ébirihamu kfuru.

10Ọo ya bụ, onye ozhi iya ono chịta ịnya-kamẹlu onye-nwe-iya nụ iri gude tụgbua. O shi l'iwhe onye-nwe-iya nụ ono wota ọkpobe iwhe dụ-gee ree, ọ bụru iya oje alị Arámu-naharayimu+ . O rwua bya ejeshia mkpụkpu ẹka Nahọ bu. 11O mee t'ịnya-kamẹlu ono byishigee ikpere lẹ mgboro wẹlu, dụ l'azụ mkpụkpu ono nke ọwhu l'oo-nyizeta. Nteke ono bẹ bụwaa urwẹnyashi; nteke ụnwanyi l'alụfuje je oose mini.

12Tọ dụ iya bụ, onye ozhi Ébirihamu ono kfuru nụ Chileke sụ iya: “Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke nke onye-nwe-mu nụ Ébirihamu; byiko menua t'ije mu-a nweru ishi. Goshinu l'i yeru onye-nwe-mu nụ Ébirihamu obu. 13Ọo lẹ mgboro wẹlu bẹ mu kfụru ẹgube-ẹ; ụnwumgboko mkpụkpu-a l'awụ abya oseta mini. 14Menua nke ọwhu bụ, nwamgbọko ọwhu mu sụ-zhiwaru t'o gbebenuru mu ite iya tẹ mu ngụta mini, nwamgbọko ọwhu ọbu -kweta, bya asụ tẹ ya chebefua ịnya-kamẹlu mu; t'ọ bụkwaru iya bẹ l'ịi-họtaru onye ozhi ghu Áyiziku. O noo iwhe l'e-me, mu amarụ l'i yeru onye-nwe-mu nụ obu ndono.”

15L'ookfukwadua anụ Chileke, Ribẹka tukobewaa ite iya l'ukuvu eje abya. Ribẹka bụ nwatibe Byituwẹlu. Onye nwụru Byituwẹlu bụ Milika nyee Nahọ. Nahọ l'onwiya bụkwanuru nwune Ébirihamu. 16Nwamgbọko ono l'ama ụma nke ẹtu; bụru onye doberu onwiya ọga nkele nwoke tẹke akụbudua ya ọkpa. O je lẹ wẹlu ono je esejia ite iya fụtashia.

17Onye ozhi Ébirihamu ono gbakfukebe iya je asụ iya: “Byiko, kenu mu mini nwanshịi l'ite ghu tẹ mu ngụa.”

18Ribẹka sụ iya: “Onye-nwe-mu nụ, ngụbule iya rọ.” O zhia ite ono parụ iyẹ ya l'ẹka, ọ ngụta mini ono.

19Ọ ngụta-gelewho mini ono, Ribẹka sụ iya: “Mu l'e-setafukwaa mini ọbu nke ọwhu ịnya-kamẹlu ghu l'a-ngụgbakota l'ẹhu l'ẹhu.” 20O mekebe ẹgwegwa wụru mini, dụ l'ite iya ono ye l'iwhe l'eeyejeru anụ mini, bya agbawhu azụ lẹ wẹlu ono je esetafua mini, dzuru ịnya-kamẹlu ono angụngu l'ẹhu l'ẹhu. 21Onye ozhi Ébirihamu ono nọdu-zhiawho ngguji ngguji; eleru iye ya l'ẹnya tẹ ya marụ Onye-Nwe-Ọha l'emewa ije iya t'o nweru ishi tọo gụnu.

22Ịnya-kamẹlu ono ngụ-gelewho mini ono, nwoke ono chịfuta eregede-imi, e meru lẹ mkpirikpi mkpọla-ododo yebe Ribẹka, bya achịfuta mgbalẹka labọ, e meru lẹ mkpọla-ododo, ẹrwa iya dụ shẹkelu iri gbabẹ iya. 23Ọ jịa Ribẹka sụ iya: “?Ị bụ nwatibe onye? Byiko ?oo nweru ẹka anyi l'a-bya aradụ l'ibe nna ghu l'ẹnyashi-a?”

24Ribẹka sụ iya: “Mu bụkwa nwatibe Byituwẹlu. Onye nwụru nna mu bụ Milika nyee Nahọ.” 25Ọ bya asụfua ya: “Anyi nweru ẹwu oyii, nweru ẹswa ọkponku shii, bya enweru ụlo, unu l'a-radụ l'ẹnyashi.”

26Nwoke ono bya ewhuzeta ishi l'alị baarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja sụ: 27“T'ajaja bụru nke Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke onye-nwe-mu nụ Ébirihamu. Mbụ Onye-Nwe-Ọha ono, n-yemobu iya l'ẹte agvụ agvụ, tẹmenu ọ bụru o-me-g'o-kfuru l'ẹka onye-nwe-mu nụ nọ. A bya l'ẹka mbẹdua nọ, Onye-Nwe-Ọha bẹ duwaru mu l'ije-e jeye mu byarwuta l'ibe abụbu onye-nwe-mu nụ.”

28Ọo ya bụ, nwamgbọko ono gbarụ lashia l'ụlo ne iya je akọkotaru ndu ẹka ụlo whẹ iwhe lile ono. 29Ribẹka bẹ nwune iya nwoke, l'aza Lebanu. Lebanu gbarụ jeshia lẹ wẹlu ono je agbata nwoke ono ndzuta. 30Nteke Lebanu whụru eregede-imi yẹle mgbalẹka, nwune iya nwanyị gba l'ẹka, bya anụ iwhe Ribẹka sụru lẹ nwoke ono kfuru iya. Ọ tụgbua jekfushia onye-ozhi Ébirihamu ono l'ẹka ọ kfụkube ịnya-kamẹlu iya lẹ mgboro wẹlu ono. 31Tọ dụ iya bụ, Lebanu sụ iya: “Bata abata, gụbe onye Onye-Nwe-Ọha gọru ọnu. ?Ọo gụnu meru ị kfụru l'ẹka-a? Mu dozhiakwaru ghu ụlo, l'ịi-nọdu mẹe ẹka ịnya-kamẹlu ghu l'a-dọru.”

32Ọo ya bụ, nwoke ono bya abahụ l'ụlo. Lebanu bya atọshia ivu, ịnya-kamẹlu iya vu. Ọ chịtaru ịnya-kamẹlu ono ẹswa-akpe yẹle nri ọdo, anụ l'eerije, bya apataru onye-ozhi Ébirihamu ono mẹe unwoke, yẹle iya lị mini tẹ whẹ kwọo ọkpa. 33A bya apashịa nri sụberu iya. Ọ sụ lẹ ya te erikwa nri jeye nteke ya l'e-kfu iwhe ya byarụ.

Lebanu sụ iya: “Ngwanụ; kfunua iwhe ọbu.”

34Ọo ya bụ ọ sụ: “Ọo onye ozhi Ébirihamu bẹ mu bụ. 35Onye-Nwe-Ọha gọokwaru onye-nwe-mu nụ ọnu shii. Ọ bụwaru onye nweru iwhe nweshia ya ike. Onye-Nwe-Ọha mewaru, o nweru igwe-atụru mẹe igwe-eswi mẹe mkpọla-ọcha mẹe mkpọla-ododo mẹe ndu l'ejeru iya ozhi unwoke l'ụnwanyi, bya enweru ịnya-kamẹlu mẹe nkakfụ-ịgara. 36Séra, bụ nyee onye-nwe-mu nụ bẹ nwụtaru iya nwa nwoke lẹ nka. Onye-nwe-mu nụ wowaru iwhe lile o nwe nụkota nwata ono. 37Onye-nwe-mu nụ ono meru mu ribuaru iya nte bya asụ mu: ‘Ị tịi lụduru nwa mu ono nwanyị Kenanu, bụ ndu alị ono, mu bu lẹ nkewhẹ. 38Tụgburu je l'ẹnya-uwhu nna mu, l'ibe abụbu mu je alụaru nwa mu ono nwanyị.’

39“Mu jịa onye-nwe-mu nụ sụ iya: ‘?Ọ -bụkwanuru lẹ nwanyị ọbu te ekwedu l'oo-tsoru mu alwa-e?’

40“Iwhe ọ sarụ mu ndọwa: ‘Onye-Nwe-Ọha ono, bụ onye, mu l'etso l'e-duru ojozhi iya yeru ghu nke ọwhu l'oo-me t'ije ghu nweru ishi. Gụa alụaru nwa mu nwanyị l'ibe abụbu mu, mbụ l'ẹnya-uwhu nna mu. 41I -jee l'ibe abụbu mu, whẹ jịka-zhiwaa, ọo ya bụ, nte ono mu meru i ria agbọhuru ghu.’

42“O noo ya, nteke mu byarụ lẹ wẹlu-a bẹ mu kfuru nụ Onye-Nwe-Ọha sụ iya: ‘Gụbe Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke nke onye-nwe-mu nụ Ébirihamu; ọ -bụru l'ọo uche ghu, byiko menua t'ije-e, mu byarụ nweru ishi. 43Ntaa gẹ mu kfụru lẹ mgboro wẹlu-a, o -nwezhiwaru nwamgbọko, byarụ oseta mini, mu sụ iya: “Byiko tẹ mu ngụtanu mini nwanshị l'ite ghu.” 44O -kweta sụ tẹ mu ngụta iya, bya asụ l'iya l'e-chebefukwaa ịnya-kamẹlu mu, t'onye ono bụkwaru onye gụbe Onye-Nwe-Ọha họtaru nwatibe onye-nwe-mu nụ ono.’

45“Mu l'ekfukwadua anụ Chileke l'ime obu mu, Ribẹka tukobewaa ite l'ukuvu eje abya. O je eseta mini lẹ wẹlu ono. Mu sụ iya: ‘Byiko nụnu mu mini tẹ mu ngụa.’

46“O pazetakebe ite ono, ọ pa l'ukuvu, sụ tẹ mu ngụta iya; tẹ ya je esetafuaru ịnya-kamẹlu mu tẹ whẹ ngụa.

47“Mu jịa ya: ‘?Ị bụ nwatibe onye?’

“Ọ sụ lẹ ya bụ nwatibe Byituwẹlu nwa Nahọ, onye ọwhu Milika nwụtaru iya.

“Mu woru eregede-imi yebe iya, bya agbabẹ iya mgbalẹka. 48Mu whuzeta baarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja. Mu jaa Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke nke onye-nwe-mu nụ Ébirihamu ajaja, mbụ Onye-Nwe-Ọha ono, duru mu shia ọkpobe ụzo; mu bya awhụta nwamgbọko, bụ nwanwa nwune onye-nwe-mu nụ, mu l'a-lụru nwatibe iya. 49Unu -je l'e-goshi l'unu yeru onye-nwe-mu nụ obu, goshi l'unu bụ ndu ire-lanụ, unu ekfuaru mu; ọdua, unu ekfuaru mu tẹ mu marụ ọwhu mu tso etso.”

50Lebanu yẹle Byituwẹlu yeeru iya ọnu sụ: “Ọo Onye-Nwe-Ọha bẹ meru ọ dụ nno. Ọ tọ kwa anyi l'a-sụ l'ọwaa gẹ l'ọo-dụ, ọwaa gẹ l'ẹte ọdu ndọwa. 51Lee Ribẹka ndọwa, duta iya lashia. T'ọ bụru nyee nwa onye-nwe-ghu nụ, ẹgube Onye-Nwe-Ọha sụru t'ọ dụ.”

52G'onye-ozhi Ébirihamu ono nụru ọnu ono, whẹ yeru iya, o whuzeta l'alị baarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja. 53Ọ bya achịshia ngwa, e meru lẹ mkpọla-ododo mẹe lẹ mkpọla-ọcha, bya achịfuta ẹkwa chẹe Ribẹka. Ọ bya eworu iwhe dụ-gee l'iche l'iche, l'erekaa ire nụ nwune Ribẹka nke nwoke mẹe ne iya. 54Nteke ono yẹle ndu whẹ l'iya lị bya atụko ria nri, ngụa iwhe-angụngu. Whẹ radụ aradụ l'ẹka ono.

O be l'ụtsu iya nteke whẹ gbalihuru l'oshi, onye-ozhi Ébirihamu ono sụ whẹ: “Unu hanụa tẹ mu laa lakfu onye-nwe-mu nụ.”

55Nwune Ribẹka yẹle ne iya sụ iya: “Hanụa t'anyi lẹ nwada anyi ọbu nọfua abalị iri, unu alashiwaro.”

56Onye-ozhi Ébirihamu ono sụ whẹ: “T'unu be esedeshinu mu, l'ẹka Onye-Nwe-Ọha meekwaru ije mu, o nweru ishi. Unu haa tẹ mu lakfu onye-nwe-mu nụ.”

57Whẹ sụ lẹ whẹ l'e-ku nwamgbọko ọbu jịada iya t'a marụ ọnu l'oo-ye. 58Ọo ya bụ, whẹ bya ekua Ribẹka jịa ya sụ: “?Ii-tso nwoke-e lashia?”

Ọ sụ: “Ee; mu l'e-tso iya.”

59Ọo ya bụ, whẹ duru nwune whẹ nwanyị ono, bụ Ribẹka kee ya bya eduru nwanyị, shi ehe iya nteke ọ ha nwanshị yeru iya. Onye-ozhi Ébirihamu ono mẹe ndu whẹ l'iya lị duta whẹ lashia. 60Whẹ bya l'ala, ndu nwe Ribẹka vụaru iya ụwha gọru ọnu-ọma nụ iya, sụ iya:

“Nwune anyi nwanyị; zụ̀a azụ̀zù hee ehehe.

T'ẹpa ghu lwụtajekwa

alị ndu ọhogu whẹ woru.”

61Ọo ya bụ, Ribẹka yẹle ụnwanyi l'ejeru iya ozhi l'ụlo bya kwakọbe, nyikoru l'eli ịnya-kamẹlu, tsoru onye-ozhi Ébirihamu, o duru whẹ lashia.

62Nteke ono bẹ Áyiziku shiwa l'ọgba Ọ-nọ-ndzụ-ele-mu-ẹnya abya nkele ọo echi-ẹgu ọhuda b'o bu. 63O rwua l'urwẹnyashi, Áyiziku tsoru ọma ẹgu ono aghawhe agba mgbamego. A nọnyaa ọ palia ẹnya imeli whụa ịnya-kamẹlu, l'awụ abya. 64Ribẹka palikwawhọ ẹnya imeli whụa Áyiziku, bya eshi l'eli ịnya-kamẹlu iya bụru karagidimu l'alị. 65Ọ jịa onye-ozhi Ébirihamu sụ iya: “?Ọo nwoke ole shi l'ẹgu eje abya ẹgube whọ?”

Onye-ozhi Ébirihamu sụ iya: “Ọo onye-nwe-mu nụ ọbu ndono.” Ribẹka bya achịta ẹkwa, l'oogudeje whuchia onwiya gude whụ-kpua onwiya.

66Onye-ozhi Ébirihamu ono kọkotaru Áyiziku gẹ ya meru iya me iya. 67Áyiziku bya eduta Ribẹka dubata l'ụlo-ẹkwa ne iya, bụ Séra lụlahaa. Ribẹka bụru nyee ya; Áyiziku ye iya obu. Obu kabẹ gụ-zeta Áyiziku lẹ nke ne iya ono, nwụhuru nụ.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index