Search form

Mbụlembu 25

Ọnwu Ébirihamu

1O noo ya, Ébirihamu bya alụa nwanyị ọdo, ẹwha iya bụ Ketura. 2Ọ nwụtaru iya Zimuranu mẹe Jọkushanu mẹe Medanu mẹe Midiyanu mẹe Ishibaku mẹe Shuwa. 3Jọkushanu bụ nna Sheba yẹle Dedanu. Ẹpa Dedanu bụ ndu Ashuru mẹe ndu Letushi mẹe ndu Leyumu. 4Ụnwu Midiyanu bụ Ifa mẹe Ifaru mẹe Hanọku mẹe Abyida mẹe Éludaa. Ndu ono gẹ whẹ ha bụkota ẹpa Ketura.

5Ébirihamu bya atụko-gezhia iwhe lile o nweru haarụ Áyiziku. 6Ọle nteke ọ nọkwadu ndzụ b'ọ hatageeru iwhe hẹe ụnwegirima, a nwụshiru iya mbụ ụnwanyi ndu ọwhu l'ẹte ọlua l'ọkpoku nwanyị. O duta whẹ dufu tẹ whẹ lẹ Áyiziku be ebushi l'ẹka lanụ. O duru whẹ je edobekota l'alị ụzo ẹnyanwu-awata.

7Mkpakọ awha ole, Ébirihamu nọru bụ ụkporo awha ugbo ẹsato l'awha iri l'ise. 8Ébirihamu tụa ume ikpazụ iya nwụhu lẹ nka, mbụ nwoke ọgurenya, kagbịrihuru akagbịrihu. Ọ lakfu ndụ-ichee ya whẹ lẹ maa. 9Ụnwu iya, bụ Áyiziku yẹle Ishimẹlu lia ya l'ọgba Makupela l'ẹgu Éfurọnu nwa Zoha, onye Hetu; l'ọgba ono, dụkube Mamure. 10Ẹgu ono bụ ẹka Ébirihamu zụru ndu Hetu. Ọ bụru l'ẹka ono b'e liru Ébirihamu yẹle nyee ya Séra. 11Ébirihamu nwụhulewho, Chileke bya agọru ọnu-ọma nụ nwa iya Áyiziku. Ẹka Áyiziku bu bụ lẹ mgboro wẹlu Ọ-nọ-ndzụ-ele-mu-ẹnya.

Ụnwu Ishimẹlu

12Ọ waa ẹpa Ishimẹlu nwa Ébirihamu ndọwa. Ishimẹlu l'onwiya bụ nwanyị Íjiputu ono, bụ ohu Séra, ẹwha iya bụ Hega nwụtaru iya Ébirihamu.

13Ọ waa ẹwha ụnwu Ishimẹlu ndọwa; e deshiru whẹ lẹ g'e shi nwụa whẹ: Ọkpara Ishimẹlu bụ Nebayotu. Ndu nke otsota bụ Keda, Adụbelu, Mibusamu, 14Mishuma, Duma, Masa, 15Hedadu, Tema, Jeturu, Nafishi mẹe Kidema. 16Gẹ whẹ ha bụkota ụnwu Ishimẹlu. Whẹ zarụ ẹwha laa lẹ mkpụkpu whẹ shigee mẹe ẹka whẹ bugee. Whẹ iri l'ẹbo ono bụkota ishi l'ikfu whẹ l'ikfu whẹ. 17Mkpakọ awha, Ishimẹlu nọru bụ ụkporo awha ugbo ishii l'awha iri l'ẹsaa. Ọ tụa ume ikpazụ iya nwụhu; lakfu ndụ-ichee ya whẹ lẹ maa. 18Ẹpa iya shilewho lẹ Havila bua jeye lẹ Shuru; lẹ mgboro oge alị onye lẹ Íjiputu; l'ụzo, e shi eje Asiriya. Whẹ bụ aghamẹhu dụru ụnwunna whẹ.

Jékọpu yẹle Ịso

19Ọ waa bụ akọ-ẹhu Áyiziku, nwa Ébirihamu.

Ébirihamu bụ nna Áyiziku 20Áyiziku nọo ụkporo awha ugbo labọ; ọ lụa Ribẹka, nwada Byituwẹlu, onye Arámu. Ẹka o shi gẹdegede bụ Padanu Arámu. Ribẹka ono bụ nwune Lebanu nke Arámu.

21Áyiziku bya ekfuru nụ Onye-Nwe-Ọha l'okfu ẹhu nyee ya nkele ọ tọ tsụdu ime. Onye-Nwe-Ọha nụa ekfukfu ono, o kfuru nụ iya, bya emee nyee ya ono, bụ Ribẹka ọ tsụta ime. 22Ụnwegirima ono nọdu l'ẹwho ne whẹ agaru onwowhe ẹnya. Ribẹka sụ: “?Ọo gụnu bẹ l'anwụru mu ẹgube-ẹ?” O jeshia njịta l'ẹka Onye-Nwe-Ọha.

23Onye-Nwe-Ọha sụ iya:

“Ọo mba labọ bẹ nọ ghu l'ẹwho.

Ụmadzu labọ, l'ịi-nwụ l'e-ke onwowhe ẹbo.

Onye lanụ l'a-ka ibe iya ẹkuku.

Onye nke ọgurenya l'a-nọ

ejeru onye nke nwata ozhi.”

24Ọ gbabele iya whọ l'ezeda, ọ chịa ẹbo; whẹ bụkotaru unwoke. 25Onye ọwhu vu ụzo ye ishi fụta kehulewho mmee-mmee; ẹhu iya gbakọta ẹwhuruwhu dụ-zhiawho g'ọo ẹji adzụ. Ọo ya bụ, whẹ gụa ya Ịso. 26E megee, nwune iya bya eye ishi fụta. O shi wọ Ịso ẹka l'ichirukfu-ọkpa. Ọo ya bụ, a gụa ya Jékọpu. Áyiziku bẹ nọwaru ụkporo awha ugbo ẹto nteke Ribẹka nwụtaru iya ụnwegirima ono.

27Ụnwegirima ono bya evuta; Ịso bụru onye l'eme nka l'ọchi nta; ọ bụru iwhe shi l'ẹgbudu b'o gude buru. Ọwhube Jékọpu bụru onye l'eme aguu, l'ọonoduje l'uwhu. 28Áyiziku bẹ anụ ẹgu l'anọje atsọ ụtso; o kwobe iswi iya yee Ịso obu. Ribẹka yekwanu-a ọwhube Jékọpu.

29O rwua ujiku lanụ, Jékọpu l'eshi ine-mgbugbu. Ịso shi l'ẹgbudu bata; ọ-da-mba l'atụ iya atụ. 30Ọ sụ Jékọpu: “Hẹnu mu ine-mgbugbu ghu ono, neru vẹrekete tẹ mu ria nkele ọ-da-mba l'atụ mu atụtu.” Ọ bụru iwhe ono meru ekulahaa ya Edọmu.+

31Jékọpu sụ iya: “Ọo m'ị nụada mu ọkpara ono, ị bụ tẹ mu bụru, tẹmenu mu ahẹe ghu iya t'i ria.”

32Ịso sụ: “Leenu, mu l'anwụhukwa anwụhu. ?Mu gude ọbu ọkpara eme gụnu?”

33Jékọpu sụ iya t'o vuru ụzo riadaru iya nte. Ọ bya eria nte woru ọkpara ono, o shi bụru nụ Jékọpu ọ bụru.

34Nteke ono Jékọpu nụ Ịso buredi; hẹkwa iya whọ ine-mgbugbu ono, o gude azama gwọo; o ria. O rigee ya ngụru mini ye iya, ọ bụru iya atụgbu.

O nokwa gẹ Ịso meru gwọo ọkpara ono, ọ bụ l'ẹja.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index