Search form

Mbụlembu 26

Áyiziku yẹle Ábyimelẹku

1A nọnyaa; mkpẹgu bya l'alị ono ọdo; t'a gụfukwa iya ọwhu mejehawaru l'oge nke Ébirihamu. Áyiziku lashia mkpụkpu Gera; lakfu Ábyimelẹku, bụ eze ndu Fílistiya 2Onye-Nwe-Ọha bya abyakfuta Áyiziku sụ iya: “Be ejekwa ọla Íjiputu. Bukwaru l'alị, mu l'a-sụ ghu t'i buru. 3Butafua nwanshịi l'alị-a; lẹ mu l'a-nọdu-a swiru ghu; mu agọru ọnu-ọma nụ ghu. Ọo gụ l'ẹpa ghu bẹ mu l'a-nụkota alị-a g'ọ ha; mu je l'e-mekotagezhia iwhe lile, mu riburu Ébirihamu lẹ nte lẹ mu l'e-meru iya. 4Mu l'e-me t'ẹpa ghu ha l'igwe g'ọo kpokponde, dụ l'igweli; mu anụkota whẹ alị-a g'ọ ha. Ọo ẹpa ghu bẹ l'ee-shi l'ẹka whẹ gọru ọnu-ọma nụ mba gẹ mba ha lẹ mgboko. 5Ishi iya bụ lẹ Ébirihamu bẹ nụru mụbe Onye-Nwe-Ọha okfu; dobe okfu mu; mee iwhe mu sụru t'o mee mẹe iwhe mu tọru ọkpa iya, bya edobekota iwu mu.” 6O noo ya, Áyiziku buru lẹ mkpụkpu Gera.

7Nteke unwoke ẹka ono kpalahaaru iya ishi nyee ya, ọ sụ whẹ l'ọo nwune iya nwanyị b'ọ bụ. Iwhe o kwoberu kfua nno bụ l'ọotsu egvu ọsu l'ọo nyee ya. Ọ rịru lẹ ndu ẹka ono l'e-gbu iya nata iya Ribẹka nkele Ribẹka l'ama ụma shii.

8Áyiziku bẹ buwaa l'ẹka ono nọo ọdu. O be nteke ọbu, Ábyimelẹku, bụ eze ndu Fílistiya pyofu ẹnya lẹ windo whụa Áyiziku gẹ l'oori Ribẹka, bụ nyee yẹbe Áyiziku ẹtuturu. 9Ábyimelẹku kua Áyiziku sụ iya: “?Ọo kwa lẹ nwanyị ono bụ nyee ghu? ?Ọo gụnu meru g'o gude ị sụ l'ọo nwune ghu nwanyị b'ọ bụ?”

Áyiziku sụ iya: “Mu rịkwaru l'ee-gbu mu l'okfu ẹhu iya.”

10Ọo ya bụ, Ábyimelẹku sụ iya: “?Ọo ẹgube iwhe gụnu b'i meru anyi ẹgube-ẹ? Nggẹ l'o nweru nwoke ibe anyi jekfuru nyee ghu ono azẹe mẹe g'eshi nno mee t'ejo-iwhe tukoru anyi l'ishi.”

11Ọo ya bụ, Ábyimelẹku bya alọo ndu ẹka ono ẹka lẹ nchị sụ whẹ: “Onye kparụ nwoke-e ẹka, ọ dụa l'ọo nyee ya bẹ l'ee-gbukwa egbu!”

12Áyiziku bya akọbe iwhe l'alị ono, kpata iwhe ha g'ọo iwhe ono, ọ kọru uzhi ụkporo ugbo ise l'awha ono, o noo nkele Onye-Nwe-Ọha gọru ọnu-ọma nụ iya. 13Ọ bya enweru iwhe; ẹku l'abyarụ iya jeye ọ bụru eze madzụ. 14O nweru igweligwe atụru mẹe eswi mẹe ohu. A nọnyaa, ndu Fílistiya whụlahaaru iya ụwhu ẹnya. 15Ọo ya bụ, ndu Fílistiya je atuchishia wẹlu lile, ndu ohu Ébirihamu, bụ nna iya tụshiru nteke nna iya nọ ndzụ, gude ẹja nwuchishikota iya kpamụ.

16Ábyimelẹku bya asụ Áyiziku: “Kwata lụfuru anyi, o noo nkele ị kawaa anyi ẹkuku shii.”

17Tọ dụ iya bụ, Áyiziku kwafụ l'ẹka ono, je akpọbe ụlo-ẹkwa iya lẹ nsụda Gera, buru l'ẹka ono. 18Áyiziku bya atụkwashia wẹlu ono, a tụhawaru nteke nna iya Ébirihamu nọ ndzụ, mbụ wẹlu ono, ndu Fílistiya nwuchishiru gẹ nna iya nwụhu-geeru. Ọ gụkwata whẹ ẹwha ono, nna iya shihawa gụa whẹ.

19Ndu ozhi Áyiziku bya egvua wẹlu lẹ nsụda ono gvuvu iya ẹka mini, doru rịsaa shi anwụshi. 20Ụswo daarụ ndu l'eche élwù ndu Gera mẹe ndu l'eche élwù Áyiziku l'okfu wẹlu ono. Whẹ sụ lẹ mini ono bụ mini whẹbe ndu mkpụkpu Gera. Áyiziku gụa wẹlu ono Isẹku;+ nkele a swọru iya ụswo. 21Whẹ bya atụa wẹlu ọdo; whẹ swọkwaruwho ụswo ye iya. Áyiziku gụa ono Sitina.+ 22Ọ gbalihu je atụa wẹlu ọdo; ụswo ta adahẹ l'ono. O kwe gụa ya Rehobotu sụ: “Ntaa bẹ Onye-Nwe-Ọha mewaru; anyi tụsaru ẹhu l'alị-a; anyi je l'a-nọdu iya fua efu mịa amị g'ọo oshi-ọmi.”

23Áyiziku bya eshi l'ẹka ono lashia Byiyesheba. 24Onye-Nwe-Ọha byakfuta iya l'ẹnyashi mbọku ono sụ iya: “Ọo mbẹdua bụ Chileke nke nna ghu Ébirihamu. Ba atsụkwa egvu, o noo nkele mu swiru ghu eswiru. Mu l'e-gude iswi ẹhu onye ozhi mu ono, bụ Ébirihamu gọru ọnu-ọma nụ ghu; mee t'ẹpa ghu ha l'igwe.”

25Ọo ya bụ, Áyiziku tụa ẹnya-mgbẹja l'ẹka ono, bya akpọ-kua ẹwha Onye-Nwe-Ọha. Ọ kpọbewaro ụlo-ẹkwa iya l'ẹka ono. Ndu ozhi iya tụa ya wẹlu.

26Ábyimelẹku bya eshi lẹ mkpụkpu Gera jekfu Áyiziku. Onye yẹle Ábyimelẹku lị bụ Ahụzatu, bụ onye l'agbazhiru iya égò mẹe Fayíkolu, bụ onye ishi ndu ojọgu iya. 27Áyiziku jịa whẹ sụ: “?Ọo gụnu bẹ unu byarụ ememe lẹ nkemu; l'ẹka mu dụkwa unu ashị, unu chịa mu l'alị unu.”

28Whẹ sụ iya: “Anyi whụwaru lẹ Onye-Nwe-Ọha swiru ghu eswiru. Ọo ya meru anyi sụ l'ọ gbarụ t'anyi lẹ ghu ria nte nchị-ọdu-ndoo; anyi lẹ ghu agbaa ndzụ; 29l'ịi-tịi byadụ l'e-me anyi ejo-iwhe; ẹgube ono, anyi l'ẹte akpaa ghu ẹka, t'ọ dụ iwhe anyi meru, gbahaa odoo bẹ anyi meru ghu; dufu unu, unu lụfu l'ẹhu-guu. Onye-Nwe-Ọha byawaa agọru ọnu-ọma nụ ghu ntaa.”

30Áyiziku bya eshishiaru whẹ nri, whẹ ria ngụa. 31O rwua echile iya; whẹ gbalihu l'ọnmewa ụtsu; ria nte l'ẹhu l'ẹhu. Áyiziku dufu whẹ, whẹ lụfu l'ẹhu-guu.

32Mbọku ono bẹ ndu ozhi Áyiziku bya ekfuaru iya nke wẹlu ono, whẹ tụru sụ iya lẹ whẹ whụkwaru iya mini. 33Ọ gụa ya Shiba.+ O noo iwhe meru ẹwha mkpụkpu ono bụru Byiyesheba byeye ntanụ.

34Ịso gbalẹwho ụkporo awha ugbo labọ; o je alụa Juditu, bụ nwada Beri, onye Hetu. Ọ bya alụkwawho Basumatu, nwada Elọnu, bụkwawho onye Hetu. 35Whẹ bụru awhụ dụru Áyiziku yẹle Ribẹka.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index