Search form

Mbụlembu 27

Jékọpu natarụ ọnu-ọma l'ẹka Áyiziku

1O be gẹ Áyiziku bụwaa nwoke ọgurenya, nka lawarụ l'ẹnya t'ọ whụhe ụzo; ọ bya ekua Ịso, bụ ọkpara iya nwoke sụ iya: “Nwa mu.”

Ọ za iya: “Owee.”

2Áyiziku sụ iya: “Ntaa bẹ mu bụakwa ọgurenya; tọ bụhe lẹ mu marụ mbọku, mu l'a-nwụhu. 3Wotakwa iwhe l'iigudeje eje nta, mbụ ube ghu mẹe akfụ ghu, gude jeshia l'ẹgbudu je egbutaru mu anụ. 4Gụ egude iya shiaru mu nri, l'atsọ ụtso, mbụ ọga nri, l'adụje mu ree patarụ mu tẹ mu ria, gọru ọnu-ọma nụ ghu, tẹmenu mu anwụhude.”

5Ribẹka ngabẹkwanu nchị nteke Áyiziku l'ekfu eyeru nwa iya Ịso. Ịso tụgbuleruwho jeshia l'ẹgbudu ọchi nta anụ, l'oo-gbu palata, 6Ribẹka bya atakpeeru nwa iya Jékọpu sụ iya: “Mu nụkwaru gẹ nna ghu shi ekfu eyeru nwune ghu Ịso asụje iya 7t'o je egbuta anụ l'ẹgbudu palata gude bya eshiaru iya nri, l'atsọ ụtso tẹ ya ria; ndụge ya anọdu l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha gọru ọnu-ọma nụ iya, tẹmenu ya anwụhude. 8Nwa mu, nụkwaaru mu okfu; mee iwhe mu sụru t'i mee. 9Jeshia l'ẹka élwù dọru, je ahọtaru mu nwada eghu labọ, dụ-gee ree, tẹ mu gude shiaru nna ghu nri, l'atsọ ụtso, mbụ ọga nri, l'adụje iya ree. 10Gụ egwota iya je anụ nna ghu t'o ria nke ọwhu l'ọo-gọru ọnu-ọma nụ ghu, tẹmenu ya anwụhude.”

11Jékọpu sụ ne iya Ribẹka: “Obenu lẹ nwune mu Ịso bẹ gbarụ ẹwhuruwhu; mbẹdua bụru onye ẹhu kwọru tụruru. 12O nwekwaru gẹ l'ọo-dụ nna mu arwaa mu ẹka l'ẹhu, ya amarụ l'ọo ụgho bẹ mu l'aghọru iya; mu eshi nno meta iwhe l'ọo-tụ mu ọnu m'obeta ọwhu, l'ọo-gọru mu ọnu.”

13Ne iya sụ iya: “Nwa mu, ọ -tụa ghu ọnu bẹ mu l'e-vuru iya. Nụleru mu whọ okfu; tụgbua je akpụtaru mu ụnwada eghu ono.”

14Ọo ya bụ, ọ tụgbua je akpụtaru ne iya ụnwada eghu ono. Ne iya gude iya shia nri, l'atsọ ụtso, mbụ ọga nri, l'adụje nna Jékọpu ree. 15Ribẹka bya achịta ọkpobe uwe Ịso, bụ ọkpara iya nwoke, mbụ uwe Ịso, koru l'ụlo iya bya eyee Jékọpu, bụ nwa iya nke nwata. 16O wota akpọ eghu ono kwebe iya l'ẹka, bya ekwebe iye ya l'ibe ẹka iya ọwhu olu kwọru iya tụruru. 17Ọ pata nri ono, o shiru l'ọotso ntụmatu mẹe buredi pẹe Jékọpu t'o je anụ.

18Jékọpu parụ nri ono jekfu nna iya je asụ iya: “Nna.”

Ọ za iya: “Owee nwa mu. ?Ọo onye?”

19Jékọpu sụ nna iya: “Ọo ọkpara ghu Ịso b'ọ bụ. Mu meekwaru iwhe i sụru tẹ mu mee. Gbeshikwa egbeshi taa anụ ọbu, mu gburu nke ọwhu l'ịi-gọru mu ọnu.”

20Áyiziku bya asụ nwa iya ono: “Ị whụbukwa anụ ọbu ẹgwegwa.”

Jékọpu sụ iya: “Ọo Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke ghu meru o nweru ishi.”

21Áyiziku sụ Jékọpu: “Nwa mu kpịlitaadaru ntse tẹ mu rwada ghu ẹka l'ẹhu marụ ?ị bụ-a nwa mu Ịso l'ezhi tẹ tị bụdu?”

22Jékọpu bya ejekube nna iya Áyiziku ntse. Ọ rwagee ya ẹka l'ẹhu bya asụ: “Olu-okfu ghu bụ olu Jékọpu, ọle ẹka ghu bụ ẹka Ịso.” 23Tọ hụbehe iya ama, o noo nkele ọ gbarụ ẹwhuruwhu l'ẹka g'ọo nwune iya bụ Ịso. Ọ gọru ọnu-ọma nụ iya. 24Ọ jịa ya sụ iya: “?Ị bụ-a nwa mu Ịso l'ezhi?”

Ọ sụ iya: “Ee. Mu bụkwa iya-a.”

25Ọo ya bụ, ọ sụ iya: “Ngwanụ, patanụru mu anụ ọbu, i gburu shia tẹ mu ria nwa mu nke ọwhu mu l'a-gọru ọnu-ọma nụ ghu.”

Jékọpu pajeru iye ya o ria, bya anụ iya mmẹe ọ ngụa. 26Nna iya Áyiziku sụ iya: “Bya ẹka-a nwa mu bya etsutsua mu ọnu.”

27Ọo ya bụ, Jékọpu jekube iya je etsutsua ya ọnu. Áyiziku nụa mkpọ, uwe iya l'eshi; ọ gọru ọnu-ọma nụ iya sụ iya:

“Ha! Mkpọ, nwa mu l'eshi

dụkwa g'ọo mkpọ ẹgbudu,

Onye-Nwe-Ọha mezhiru emezhi.

28Tẹ Onye-Nwe-Ọha mee t'igweli chịjeeru ghu mini.

Ya emee t'alị ghu mehu emehu.

Ya emee t'i nweru nri nweru mmẹe,

nweru iya nke etsutsu iya.

29Tẹ ndiwhe jejeeru ghu ozhi!

Tẹ mba gẹ mba ha whuzejeru

ghu ishi l'alị gude yeru ghu ẹso!

Bụru ishi unwune ghu whẹ.

T'ụnwu, ne ghu nwụtaru

whuzejeru ghu ishi l'alị gude yeru ghu ẹso!

Iwhe bụ onye tụru ghu ọnu

bụakwa onye a tụru ọnu!

Iwhe bụ onye gọru ghu ọnu

bụwaru onye a gọru ọnu!”

30Áyiziku gọ-geleruwho Jékọpu ọnu-ọma ono, ọ bụkwadurua tẹ Jékọpu shi l'iwhu nna iya lụfu, nwune iya Ịso shi nta ono, o jeru bụru whẹrekete. 31Ọ bya eshia nri nkiya, l'atsọ ụtso pajeru nna iya sụ iya: “Nna, gbeshi taa anụ ọbu, mu gburu shiaru ghu nke ọwhu l'ịi-gọru ọnu-ọma ọbu nụ mu.”

32Nna iya, bụ Áyiziku bya ajịa ya sụ: “?Oo onye b'ị bụ?”

Ọ sụ iya: “Mu bụkwa nwa ghu nwoke, mbụ ọkpara ghu Ịso.”

33Ẹhu nmakọta Áyiziku kwekwekwe. Ọ sụ: “?Ọo hụnu onye gburu anụ wotaru mu, mbụ mu rigeru-a tẹmenu ị batadẹ? Mu gọokwaru ọnu-ọma nụ onye ọbu, mbụ l'onye ọbu bụakwa onye a gọru ọnu-ọma nụ.”

34Ịso nụlewho okfu ono, nna iya kfuru, o chikpo ẹkwa; chilahaa mkpu sụ nna iya: “Gọfunuaru mbẹdu ọwa ọnu-ọma nkemu; byikonu nna!”

35Áyiziku sụ iya: “Nwune ghu gudekwa ụgho bya anata ọnu-ọma, gbarụ ghu nụ.”

36Ịso sụ: “Ọ lẹwho lẹ Jékọpu ono, a gụru iya b'a gụtaru iya. Ọ waa kwewaa ugbo labọ, o kputaru mu. Ọ natarụ mu ọkpara, mu bụ. Ọ bya ntaa bya anatafụa mu ọnu-ọma, gbarụ mu nụ.” Ọ jịa nna iya sụ iya: “?Too nwehezhidua ọnu-ọma ọdo, whuduru nụ, ị gẹge agọfuaru mu?”

37Áyiziku sụ Ịso: “Mu meekwaru iya t'ọ bụru ishi l'ẹka ị nọ. Unwune iya lile bẹ mu meekwaru tẹ whẹ bụkotaru ndu ozhi iya. Mu gọwaru iya ọnu l'oo-nweru nri, nweru mmẹe. ?Ọo gụnu ọdo bẹ mu l'a-dụ ike emekwaduru ghu nwa mu?”

38Ịso sụ nna iya: “Nna, ?ọo ọnu-ọma lanụ b'i nweru? Gọfunuaru mbẹdu ọwa ọnu-ọma nkemu; byiko nụ nna!” O chikpoo ẹkwa.

39Áyiziku, bụ nna iya sụ iya:

“Ẹka l'ii-buru bẹ bụ ẹka alị l'ete emehuje iwhe.

Igweli ta abyadụ la-chịjeru ghu mini.

40Ọo ogu-ịgba bẹ l'ii-gude buru;

gụ ejeru nwune ghu ozhi.

Ọle a nọnyakwanua ọtsude ghu l'ẹhu;

gụ ekwefuru iya ike; gụ l'iya eshikahu.”

Jékọpu gbalaru lashia ibe Lebanu

41O noo ya, Ịso bya akpọo Jékọpu ashị l'okfu ọnu-ọma ono, nna iya gọru nụ iya. O kfua l'ime obu iya sụ: “Ọ kwa lẹ nteke l'aa-kwa nna mu l'erwuwa; o noo nteke mu l'e-gbu nwune mu Jékọpu ndono.”

42Ama bya agbaarụ Ribẹka l'ọwaa iwhe Ịso, bụ nwa iya nke ọgurenya kfuru. O zhia t'e je ekua Jékọpu, bụ nwa iya nke nwata. Ọ sụ iya: “Iwhe nwune ghu Ịso gude adụ onwiya obu bụkwa lẹ ya l'e-gbu ghu. 43Ọo ya bụ, nwa mu, nụkwa iwhe-e, mu bya l'ekfuru ghu ntaa: Gbalaa lashia ibe Lebanu, bụ nwune ne ghu lẹ mkpụkpu Háranu. 44Tẹ gụ l'iya nọta jeye nteke nwune ghu l'a-vụ-buhu ọvuma. 45Iwe gvụlewho nwune ghu l'ẹhu, ọ zọhaa iwhe i meru iya, mu ezhia onye l'a-bya ezhia ghu t'ị lwatashiwaro. ?Ndẹe gẹ mu l'e-shi nọdu t'unu labọ kpakọ nwụshihu l'akpụru ẹnyanwu lanụ?”

46O noo ya, Ribẹka sụ Áyiziku: “Ike ọno ndzụ gvụakwaru mu; iwhe kparụ iya bụru ụnwanyi Hetu-a. Jékọpu -je alụfua nwanyị alị-a, mbụ nwanyị Hetu g'ọo ndu ọwa, ?mu l'a-nọdukwadu ndzụ eme gụnu?”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index