Search form

Mbụlembu 28

1Tọ dụ iya bụ, Áyiziku bya ekua Jékọpu, gọru ọnu-ọma nụ iya, bya anmaarụ iya ọkwa sụ iya: “Ba alụbukwa-a nwanyị Kenanu. 2Tụgbulekwaruwho jeshia Padanu-aramu, l'ibe nna ghu oche, bụ Byituwẹlu, mbụ nna, nwụru ne ghu; je alụa nwanyị. Onye l'ịi-lụ bụkwaru nwada Lebanu, bụ nwune ne ghu. 3Tẹ Chileke, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike gọru ọnu-ọma nụ ghu, mee t'ị nwụshia ụnwu bụru ikpoto mba. 4Tẹ Chileke mekwaa t'ọnu-ọma ono, ọ gọru nụ Ébirihamu rwube ghu ẹka; rwubekwawho ẹpa ghu ẹka nke ọwhu l'ii-nweru alị ono, i bu ntaa g'ọo nlwamụnlwa ono, mbụ alị ono, Chileke nụru Ébirihamu.” 5Ọo ya bụ, Áyiziku bya edufu Jékọpu; o jeshia Padanu-aramu; ibe Lebanu nwa Byituwẹlu onye Arámu, mbụ Lebanu ono, bụ nwune Ribẹka, bụ ne Jékọpu yẹle Ịso.

6O noo ya, Ịso marụ lẹ Áyiziku gọwaru ọnu-ọma nụ Jékọpu, bya edufuwa iya t'o jeshia Padanu-aramu je alụta nwanyị l'ẹka ono, tẹmenu lẹ nteke ono, ọ gọru iya ọnu ono b'ọ nmarụ iya ọkwa sụ iya t'ọ bọ lụbukwa-a nwanyị Kenanu. 7Ọ chọfutakwawho lẹ Jékọpu bẹ nụru ne iya lẹ nna iya okfu bya ejeshiwa Padanu-aramu. 8Nteke ono, Ịso bya amarụ l'ụnwanyi Kenanu dụ nna iya, bụ Áyiziku ẹji. 9O kwee jeshia ibe Ishimẹlu je alụa nwanyị ọdo t'a gụfu ndu ọwhu, ọoluhawaa. Onye ọ lụru bụ Mahalatu, bụ nwune Nebayotu, mbụ nwada Ishimẹlu, bụ nwa Ébirihamu.

Nrọ, Jékọpu rọru lẹ Bẹtelu

10Tọ dụ iya bụ, Jékọpu shi lẹ Byiyesheba tụgbua; ọ bụru iya oje mkpụkpu Háranu. 11O jenyaa, chi jikfu iya l'ẹka lanụ, ọ radụ aradụ l'ẹka ono. Ọ pata ẹwhuru lanụ, dụ l'ẹka ono swibe ishi zẹ-zhita kuru mgbẹnya. 12Ọ rọo nrọ g'ọ whụru obebe, e gvuberu ọkpa iya l'alị; o je asụ-kfuru l'imigwe. Ojozhi-imigwe, shi l'ẹka Chileke l'agba iya gorogoro; ndu l'enyihu enyihu; ndu l'enyizeta enyizeta. 13Onye-Nwe-Ọha kfụ-koru iya l'eli; kfua sụ: “Ọ kwa Mu bụ Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke nke nna ghu Ébirihamu; bụru Chileke nke Áyiziku. Alị ono, ị zẹe bẹ mu l'a-nụ gụ l'ẹpa ghu. 14Ẹpa ghu l'a-kụru akụru g'ọo ẹja, dụ l'alị. Unu l'e-bu jeye ụzo ẹnyanwu-arịba; bua jeye ụzo ẹnyanwu-awata, unu ebua jeye ụzo isheli; bua jeye ụzo ọhuda. Mu l'e-shi l'ẹka gụ l'ẹpa ghu gọoru ndiwhe l'owhu ọnu. 15Sụa, mu swikwaru ghu eswiru, mu je l'a-nọ-zhiawho eleta ghu ẹnya l'iwhe bụ ẹka lile, l'iije. Ọdo bụ lẹ mu l'e-duwhu ghu azụ l'alị-a. Mu ta abyadụ l'aha ghu jeye nteke mu l'e-mekota iwhe ono, mu kweru ghu ụkwa iya.”

16Jékọpu lwutehu lẹ mgbẹnya ono; sụ: “Ha-e ?ya bụ lẹ Onye-Nwe-Ọha nọ l'ẹka-a mu ta ama?” 17Ọtsulahaa egvu sụ: “Akpa-jiijii ẹka-a bẹ pakwarụ ẹka! O to nwekwa iwhe ọdo ẹka-a bụ gbahaa ụlo Chileke. Ọo ẹka-a bụ ọnuzo imigwe.”

18Ọo ya bụ, Jékọpu gbalihu l'ọnmewa ụtsu echile iya, pata ẹwhuru ono, o shi swibe ishi kpọbe g'ọo itso, bya awụshi iya mmanụ l'eli. 19Ọ gụa ẹka ono Bẹtelu;+ ọle iwhe e shi ekuje iya bụ Luzu. 20Jékọpu bya eribua nte sụ: “Ọ -bụru lẹ Chileke bẹ l'e-swiru mu eswiru, eleta mu ẹnya l'ije-e, mu l'eje; anụ mu nri mẹe iwhe oye l'ẹhu, 21nke ọwhu bụ lẹ mu lwarụ ibe nna mu l'ẹhu-guu, bẹ Onye-Nwe-Ọha l'a-bụ Chileke mu. 22Ẹwhuru-a, mu kpọberu g'ọo itso-o bẹ l'a-bụ ụlo Chileke, tẹmenu iwhe bụ iwhe gụbe Chileke nụkotaru mu bẹ mu l'a-nụje ghu ụzo-lanụ-l'ụzo-iri.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index