Search form

Mbụlembu 29

Jékọpu jerwuru alị Padanu-aramu

1O noo ya, Jékọpu palihu jeshia iwhe l'ooje; o jezhiawho jeye o jerwua alị ndu ụzo ẹnyanwu-awata. 2O jeta bya awhụ wẹlu, dụ l'ẹgu ọbu yẹle atụru, dọru ụzo ẹto lẹ mgboro wẹlu ono nkele atụru ono bụ lẹ wẹlu ono bẹ l'eeshije anụ whẹ mini. Ẹwhuru, e gude swichia ọnu wẹlu ono ha mebyi shii. 3Ọobuje, atụru ono dọshilewho l'ẹka ono; ndu l'eche iya nụ abya eyeko ẹka swifu ẹwhuru ono l'ọnu wẹlu ono seta mini doberu atụru whẹ. Whẹ -megee, whẹ eyeko ẹka swita ẹwhuru ono dobewhu azụ l'ọnu wẹlu ono g'ọ dụhawa.

4Jékọpu bya ajịa ndu ono, l'eche atụru ono sụ whẹ: “Unwune mu ?unu shi awe?”

Whẹ sụ iya lẹ whẹ shi Háranu.

5Ọ sụ whẹ: “?Unu marụ Lebanu, bụ nwanwa Nahọ?”

Whẹ sụ ee, lẹ whẹ marụ iya.

6Jékọpu sụ whẹ: “?Ẹhu dụ iya-a mma?”

Whẹ sụ iya: “Ee, ẹhu dụkwa iya-a mma. Lekwa nwada iya, bụ Réchẹlu g'ọ chị atụru eje abya.”

7Jékọpu sụ whẹ: “?Unu te eledu l'ụboku hakwadu shii? O toko rwukwa nteke l'aachịbataje atụru bya awụshi. Unu setanu mini doberu atụru ọbu tẹ whẹ ngụa, unu achịru whẹ jebaa lẹ nri.”

8Whẹ sụ iya lẹ whẹ te emedu iya nno t'e gude t'atụru ono lwadzuada; e swifu ẹwhuru ono l'ọnu wẹlu ono, tẹmenu whẹ anụde atụru ono mini tẹ whẹ ngụa.

9Ọ bụru gẹ Jékọpu l'ekfukwadu eyeru whẹ bẹ Réchẹlu chị atụru nna iya byarwuta, o noo nkele ọ bụ nwata mgbọko, l'eche atụru. 10Nteke Jékọpu whụru Réchẹlu, bụ nwada Lebanu, bụ nwune ne iya yẹle atụru Lebanu, ọ chị; ọ tụgbua je eswifu ẹwhuru ono l'ọnu wẹlu ono, bya eseta mini doberu atụru nwune ne iya ono, ọ ngụa. 11Jékọpu tsutsua Réchẹlu ọnu byiswee ẹkwa. 12Jékọpu bya asụ Réchẹlu lẹ yẹle nna iya bụkwa abụbu, mbụ lẹ ya bụkwa nwa Ribẹka. Réchẹlu gbagbụa je akọoru iya nna iya.

13Nteke Lebanu nụru lẹ Jékọpu, bụ nwa nwune iya byarụ, ọ gbarụ jekfushia ya ndzuta je ebyia ya ọma tsutsua ya ọnu; duta iya bahụ l'ibe iya. Whẹ rwua ibe iya, Jékọpu kọkotaru iya g'iwhe lile dụ dụ. 14Lebanu sụ iya: “Mu lẹ ghu bụkwa mmee lanụ; bụru anụ-ẹhu lanụ.”

Jékọpu lụru Lii yẹle Réchẹlu

Tọ dụ iya bụ, Jékọpu nọlewho ọnwa owhu lẹ nke Lebanu, 15Lebanu sụ iya: “Ọ tọ kwa l'ọo lẹ; ị bụ abụbu mu l'a-kpata gụ ejeru mu ozhi ẹwoma. Karụ mu iwhe mu l'a-kfụje ghu.”

16O noo ya, Lebanu bẹ nwụtaru ụnwumgboko labọ. Ẹwha onye nke ọgurenya bụ Lii; ẹwha onye nke nwata bụru Réchẹlu. 17Lii bẹ ẹnya ghọru ụghoro. Ọwhube Réchẹlu l'ama ụma, bya adụ ugvu l'ẹnya. 18Ọ bụru Réchẹlu bẹ dụ Jékọpu l'obu. Jékọpu sụ Lebanu: “Tẹ mu jeeru ghu ozhi awha ẹsaa, t'i kee mu Réchẹlu, bụ nwa ghu nwanyị nke nwata.”

19Lebanu sụ iya: “Ọ gbekwaa karụ mu ree lẹ mu keru ghu iya amamẹ lẹ mu keru iya onye ọdo. Ngwa, t'anyi bunuru.” 20Tọ dụ iya bụ, Jékọpu jee ozhi awha ẹsaa nnta gẹ l'ee-shi t'e kee ya Réchẹlu. Awha ẹsaa ono dụ l'iya-a g'ọo abalị olemole, o noo nkele o yeru Réchẹlu obu shii.

21Ọo ya bụ, Jékọpu sụ Lebanu: “Mu jedzuakwaru ozhi mu awha ẹsaa ọbu; kewa mu rọ nyee mu nke ọwhu mu l'a-laru iya l'ụlo.”

22Ọo ya bụ, Lebanu bya ekua ndu ẹka ono shishiaru whẹ nri. 23O rwua l'ẹnyashi iya, Lebanu dutachia nwa iya nwanyị, bụ Lii, bya eduru nụ Jékọpu; Jékọpu laarụ iya l'ụlo. 24Lebanu duta ohu iya nwamgbọko, ẹwha iya bụ Zilipa duru nụ nwa iya nwanyị ono, bụ Lii t'o jejeru iya ozhi l'ụlo.

25Chi sahụlewho, Jékọpu whụ l'ọo Lii b'e duru nụ iya. Ọo ya bụ, Jékọpu sụ Lebanu: “?Ọo ẹgube iwhe gụnu bẹ i meru mu ẹgube-ẹ? ?Tọ nụa Réchẹlu bẹ mu jeturu ghu ozhi iya? ?Ndẹe g'o gude ị gbaarụ mu ẹgube ẹregede ọwa?”

26Lebanu sụ iya: “L'alị anyi bẹ l'ẹte evujekwa ụzo kee onye nke nwata ji, tẹmenu e kede onye nke ọgurenya. 27Taa nshi rwugedaa ẹbyii onye ọwa-a l'idzudzu-a. Idzu-a gvụlewho; mu ekefua ghu onye nke nwata. Ọle ii-jekwanuru mu ozhi iya awha ẹsaa ọdo.”

28O noo ya, Jékọpu kweta bya erwua ẹbyii Lii idzu ono l'owhu. Idzu ono gvụlewho, Lebanu bya ekefua ya nwa iya nwanyị, bụ Réchẹlu, ọ bụru nyee ya. 29Lebanu bya duta ohu iya nwamgbọko, ẹwha iya bụ Byiliha duru nụ nwa iya nwanyị ono, bụ Réchẹlu t'o jejeru iya ozhi l'ụlo. 30Jékọpu bya alakwaarụwho Réchẹlu l'ụlo. Ọ ka oye Réchẹlu obu amamẹ Lii. O jefuaru Lebanu ozhi awha ẹsaa ọdo.

Ụnwu, Jékọpu nwụtaru

31Onye-Nwe-Ọha bya elee ẹnya whụ lẹ Jékọpu te eyedu Lii obu, o kpuhaa ẹkpa-nwa iya t'ọ tsụje ime; ọwhube Réchẹlu ta atsụ. 32Lii tsụta ime nwụa nwa nwoke. Ọ gụa ya Rúbẹnu nkele ọo sụru: “Onye-Nwe-Ọha whụwaru iwhe-ọtsulanu, mu l'eje. Ntaa b'o dowaru mu ẹnya lẹ ji mu bya l'e-ye mu obu.”

33Ọ tsụtafua ime ọdo nwụkwaawho nwa nwoke. Ọ sụ: “Ọo lẹ Onye-Nwe-Ọha nụru l'ete eyedu mu obu meru g'o gude ọ nụfua mu nwa nwoke-e.” Ọo ya bụ, ọ gụa ya Símiyọnu.

34Ọ bya atsụtafua ime ọdo, nwụfua nwa nwoke ọdo. Ọ sụ: “Ntaa bẹ mu marụ lẹ ji mu l'e-kwe rwụkota mu tẹ mu l'iya bụru ẹhu, o noo nkele mu nwụtawaru iya unwoke ẹto-ọ.” Ọo ya bụ, ọ gụa ya Lívayi.

35Ọ tsụta ime ọdo, nwụa nwoke. Ọ sụ: “Ọgiya ọwa-a bẹ mu l'e-tu Onye-Nwe-Ọha ẹwha.” Ọo ya bụ, ọ gụa ya Juda. Ọ nwụ-gee Juda, ọ nwụ-buhu nwa.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index