Search form

Mbụlembu 3

Adada madzụ

1Agwọ bụ anụ, shi kakọta ọgba ẹregede l'iwhe bụ anụ-ẹgbudu, Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke meshiru. Ọ bya ajị nwanyị ono sụ iya: “?Ọ sụru mbụ Chileke t'ọ bọ dụshi akpụru oshi, dụ lẹ mgbabu-a, unu l'e-rije?”

2Nwanyị ono sụ agwọ ono: “Anyi l'e-rijekwa-a akpụru oshi, dụ-gee lẹ mgbabu-a mẹ anyi chọo. 3O chikwa akpụru oshi ọwhu, dụ l'echi mgbabu bẹ Chileke sụru t'anyi be erikwa. Mbụ t'anyi be ejekwa iya ome ẹka ememe owhu; l'anyi -mekwaa ya ẹka bẹ anyi l'a-nwụhukwa.”

4Agwọ ono sụ nwanyị ono: “Ọ tọ dụkwa anwụhu, unu l'a-nwụhu. 5Iwhe mechiaru nụ bụ lẹ Chileke marụ l'unu -ria ya; ẹnya asahụ unu, unu adụ g'ọo Chileke, marụ iwhe dụ ree mẹe iwhe-dụ-ẹji.”

6Nwanyị ono bya elee ẹnya l'akpụru oshi ono, whụ l'ọ dụ ree nke eriri; dụ mma l'ẹnya; l'ọogu ẹgu t'e ria ya marụ iwhe. Ọ wọta iya ria bya anụ ji iya, yẹle iya tụkoru nọdu l'ẹka ono; o rikwawho. 7Ọo ya bụ, ẹnya sahụkota whẹ labọ. Whẹ bya amarụ lẹ whẹ gbagee ọto. Whẹ dzụkobe mkpẹekwo figu nmarụ.

8Whẹ bya anụa ụkporo Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke gẹ l'oojewhe lẹ mgbabu ono lẹ geregere urwẹnyashi; whẹ je edomia onwowhe l'azụ oshi, dụ-gee lẹ mgbabu ono tẹ Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke ba awhụ whẹ. 9Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke bya agbaku onye nke nwoke oku sụ iya: “?Ọo awe b'ị nọ?”

10Ádamu sụ iya: “Mu nụkwaru ụkporo ghu lẹ mgbabu, egvu tsụlahaa mu nkele mu gba ọto; mu je edomia onwomu.” 11Onye-Nwe-Ọha sụ iya: “?Oo onye sụru ghu l'ị gba ọto? ?I riwaru akpụru oshi ono, mu sụru t'unu be eri?”

12Ádamu sụ iya: “Ọo nwanyị-a, i doberu mu l'iya l'ẹka-a bẹ nụru mu akpụru oshi ono; mu ria.”

13Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke jịa nwanyị ono sụ iya: “?Ndẹhunu g'ọ nwụru i mee iwhe dụ ẹgube ono?”

Nwanyị ono sụ: “Ọo agwọ bẹ duwhuru mu, mu je eria ya.”

14Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke sụ agwọ ono: “Eshi-ọwhu i meru iwhe dụ nno bẹ:

“Iwhe bụkota élwù mẹe

anụ-ẹgbudu l'owhu

bụlewho gụbedua b'a tụru ọnu.

Ịi-wata ọwu l'ẹwho,

ọ bụru ẹja, dụ l'alị bẹ l'ii-rije,

jeye mbọku l'ịi-nọ-beru.

15Mu l'e-me tẹ gụ lẹ nwanyị-a bụru ọhogu.

Ẹpa ghu yẹle nke nwanyị-a

abụkwaruwho ọhogu.

Ọo-dzọpyabeje ghu ishi,

gụbedua emeka iya iwhe l'ichirukfu-ọkpa.”

16Ọ ghachi sụ nwanyị ono:

“Mu l'e-me t'ọpa ẹwho ime

tsụnukaje ghu l'ẹhu.

O noo gẹ l'ii-jenwujeedaa ẹhu

tẹmenu gụ ezeda nwata.

Ọle emegezhia eli mee alị; ya

agụle ghu-a ẹgu tẹ gụ lẹ ji ghu nọgbabeje,

ọ bụru ji ghu ono l'a-bụru ishi l'ẹka ị nọ.”

17Ọ bya aghachi sụ Ádamu woo ya: “Eshi-ọwhu ị ngabẹru nyee ghu nchị kweta ria akpụru oshi ono, ya buchiru unu eriri bẹ:

“Mu l'e-kwobe iswi ghu tụ alị ọnu.

Ii-jetaje ozhi tagbaa ọnu

tẹmenu gụ adụ ike seta nri l'ii-ri.

Ọ bụru ẹgube ono bẹ l'ii-je iya

jeye mbọku l'ịi-nọ-beru.

18Alị l'a-nọ efushiru ghu ogvu l'uke.

Ya abụru akpụru oshi, shi

l'ẹgu l'a-bụje nri ghu.

19Ii-gbubujeeda ẹwhuru l'iwhu

tẹmenu gụ eria nri,

jeye nteke l'ii-lawhu azụ l'alị,

eshi-ọwhu ọ bụ l'ẹja b'i shi.

Ọo ẹja b'ị bụ.

Ọ bụkwaruwho l'ẹja bẹ l'ii-lawhu azụ.”

20Tọ dụ iya bụ, Ádamu gụa nyee ya ono Iifu, o noo nkele ọo ya l'a-bụ ne ọha l'owhu.

21Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke bya egude akpọ anụ mee ẹkwa yebe Ádamu yẹle nyee ya. 22O noo ya, Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke sụ: “Ntaa bẹ madzụ dụwa g'ọo anyịbedua; ọ mawarụ iwhe dụ ree, marụ iwhe-dụ-ẹji. T'a ba ahakwa iya t'ọ wọtafua akpụru oshi, l'emeje t'a nọdu ndzụ; ria nọdu ndzụ tututu-mịmimi.” 23Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha bụ Chileke chịfu iya lẹ mgbabu Idẹnu, t'o je akọlahaa iwhe l'alị, bụ ẹka e shi wota ẹja kpụa ya. 24Ọ chịfu-gelewho madzụ lẹ mgbabu ono, o dobegee ojozhi-imigwe, bụ Cherubu l'ụzo ẹnyanwu-awata mgbabu Idẹnu ono; dobe iya ogu-ịgba, l'egbu temutemu; iwhu mẹ azụ t'o cheje ụzo, e shi abahụ l'ẹka oshi ndzụ ono dụ nche.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index