Search form

Mbụlembu 30

1Réchẹlu whụ lẹ ya ta anwụtaduru Jékọpu nwa, o kolahaaru nwune iya nwanyị okoowhoo. Ọ sụ Jékọpu: “Yee mu ime, ọdua bẹ mu l'a-nwụhukwa.”

2Jékọpu vọru ọku ghụa ẹhu l'ẹka Réchẹlu nọ, sụ iya: “?Ọo mbẹdua bụ Chileke onye meru t'ị ba anwụtashi nwa?”

3Tọ dụ iya bụ, Réchẹlu sụ iya: “Lee Byiliha, bụ nwamgbọko, l'ejeru mu ozhi l'ụlo, duta iya lajẹru iya l'ụlo t'ọ nwụtaru mu ụnwegirima nke ọwhu mu l'e-shi iya l'ẹka nweru ụnwu.”

4Ọo ya bụ, Réchẹlu duta nwamgbọko ono, l'ejeru iya ozhi l'ụlo, bụ Byiliha dee ya t'ọ lụlahaa. Jékọpu bya alaaru Byiliha l'ụlo, 5Byiliha tsụta ime nwụaru Jékọpu nwa nwoke. 6O noo ya, Réchẹlu sụ: “Ntaa bẹ Chileke hawarụ mu enge. Ọ nụwaru iwhe mu kfuru nụ iya, bya anụ mu nwa nwoke.” Ọo ya meru ọ gụa ya Danu.

7A nọnyakwaa, nwamgbọko ono, l'ejeru Réchẹlu ozhi l'ụlo, bụ Byiliha bya atsụta ime ọdo, nwụaru Jékọpu nwa nwoke nke ẹbo. 8Tọ dụ iya bụ, Réchẹlu sụ: “Mu lẹ nwune mu nwanyị kpawarụ ẹnya shii, ọle mu kawa iya ẹkuku.” Ọo ya bụ, ọ gụa ya Náfutali.

9Nteke Lii bya whụa lẹ ya ta anwụhedu nwa, o duta nwamgbọko ọwhu l'ejeru yẹbedua ozhi l'ụlo, bụ Zilipa dee Jékọpu t'ọ lụlahaa. 10Nwamgbọko ono, l'ejeru Lii ozhi l'ụlo, bụ Zilipa bya anwụtaru Jékọpu nwa nwoke. 11Tọ dụ iya bụ, Lii sụ: “Ọwa-a kwa iwhe-ekweru.” Ọo ya bụ, ọ gụa ya Gadu.

12Nwamgbọko ono, l'ejeru Lii ozhi l'ụlo, bụ Zilipa bya anwụtafuaru Jékọpu nwa nwoke nke ẹbo. 13Tọ dụ iya bụ, Lii sụ: “Ẹhu-ụtso jikwaru mu obu pyịmu pyịmu. Ụnwanyi l'e-kuje mu onye ẹhu-ụtso dụ.” Ọ gụa ya Asha.

14O rwua nteke l'eebuje witi, Rúbẹnu jee l'ẹgu; ọ whụa akpụru oshi mandureku; ọ wọta iya wolataru ne iya, bụ Lii. Réchẹlu sụ Lii: “Byiko, nụnu mu akpụru mandureku ono, nwa ghu wọtaru.”

15Lii sụ iya: “?Ji mu ọwhu, ị natarụ mu te edzuduru ghu, ?iime t'ị natafụa mu akpụru mandureku, nwa mu nụru mu?”

Réchẹlu sụ iya: “Ọ dụ ree, ngwa t'ọ laarụ ghu l'ụlo l'ẹnyashi-a l'ụgwo akpụru mandureku nwa ghu ọbu.”

16Ọo ya bụ, Jékọpu shilewho l'ẹgu alwa l'urwẹnyashi mbọku ono, Lii gbata iya ndzuta sụ iya: “Lakwaarụ mu l'ụlo l'ẹnyashi-a. Mu gudekwa akpụru oshi mandureku nwa mu zụta ghu.” Ọo ya bụ, Jékọpu laarụ Lii l'ụlo l'ẹnyashi ono.

17Chileke nụa ekfukfu, Lii kfuru nụ iya; ọ tsụta ime bya anwụtaru Jékọpu nwa nwoke nke ise. 18Lii sụ: “Chileke buakwaru mu obunggo nkele mu dutaru nwamgbọko l'ejeru mu ozhi l'ụlo dee ji mu Jékọpu; ọ lụlahaa.” Ọ gụa nwata ọbu Ísaka.

19Lii tsụta ime ọdo nwụtaru Jékọpu nwa nwoke nke ishii. 20Tọ dụ iya bụ, Lii sụ: “Chileke nụakwaru mu ẹguru iwhe dụ ree. Ntaa bẹ mu bya l'a-nọ eri ugvu l'ẹka ji mu, eshi-ọwhu mu nwụtaru iya unwoke ishii.” Ọo ya bụ, ọ gụa ya Zébulọnu.

21E megee, ọ bya anwụa nwata nwanyị, gụa ya Dayina.

22O noo ya, Chileke bya anyata Réchẹlu; nụa ekfukfu, l'ookfu anụ iya, bya ekpuhaa ẹkpa-nwa iya t'ọ tsụje ime. 23Ọ tsụta ime; nwụa nwoke sụ: “Chileke tukofuwaru mu iwhe-iwhere l'ẹhu.” 24Ọ gụa ya Jósẹfu sụ: “Tẹ Onye-Nwe-Ọha yekwanuru mu nwa nwoke ọdo l'ọwa-a.”

Atụru Jékọpu zụshiru ụnwu ha l'igwe

25Gẹ Réchẹlu nwụ-geeru Jósẹfu, bẹ Jékọpu jekfuru Lebanu je asụ iya: “Dua mu tẹ mu lashia ibe anyi, bụ ẹka a nwụru mu. 26Haa tẹ mu chịta unyomu mu mẹe ụnwegirima mu, bụ ndu mu jeru ghu ozhi l'ishi whẹ lashia. Ị mawarụ gẹ mu jetaberu ghu ozhi.”

27Lebanu sụ iya: “Ọ -bụru lẹ mu dụ ghu l'obu, byiko nọtabanua. Lẹ mu whụwaru l'ọo iswi ghu bẹ Onye-Nwe-Ọha gude gọru ọnu-ọma nụ mu ẹgube-ẹ.” 28Ọ sụkwa iya whọ: “Karụ mu iwhe l'a-bụ ụgwo ọrwu ghu tẹ mu kfụje ghu iya.”

29Jékọpu sụ iya: “Ị mawarụ gẹ mu jetaberu ghu ozhi mẹe g'elwu ghu gude zụshi-be ụnwu gẹ mu l'eletaru ghu iya. 30Iwhe i shi nweru ta abadụ nwishi nteke mu byarụ. Ọle eshi mu lẹ ghu bu b'ọ hawa shii. O noo nkele ọobuje, ibiya ọwhu mu shiru Onye-Nwe-Ọha agọru ọnu-ọma nụ ghu. ?Ọo hụnu nteke ole ntaa bẹ mu l'a-gba mkpu ẹhu nke mu lẹ ndibe mu?”

31Lebanu sụ iya: “?Ọo gụnu bẹ mu l'a-nụ ghu?”

Jékọpu sụ iya: “Ba adụshi iwhe l'ịi-nụ mu. Ọ chịa i -kweta iwhe-e, mu l'abya ekfukfu; mu echebaaru ghu atụru ghu. 32Haa tẹ mu jegbakota l'elwu ghu ntanụ, je ahọshikota iya atụru mẹe eghu ndu ọwhu tụkashiru iwhe l'ẹhu mẹe ndu ọwhu dengashiru iwhe l'ẹhu mẹe ụnwaturu, l'ejikaa uji, t'ọ bụru aswa ozhi mu. 33Ii-megee marụ lẹ mu bu onye ire-lanụ nteke l'ịi-bya enyoo iwhe ono, i gude kfụa mu ụgwo ono. Ị -byalẹwho ị whụa ya eghu, l'atụkashia iwhe l'ẹhu; t'o dengashi iwhe l'ẹhu; ọ dụa l'ọo nwatụru, l'ẹte eji uji; gụ ekua mu onye oshi.”

34Lebanu sụ iya: “Mu kwetaakwaru. Tọ dụkwa g'i kfuru iya.” 35Ọ bụru mbọku ono gẹdegede bẹ Lebanu tụgburu je ahọshikota mkpi, dengashiru iwhe l'ẹhu mẹe ndu ọwhu tụkashiru iwhe l'ẹhu mẹe ne eghu ndu ọwhu tụkashiru iwhe l'ẹhu mẹe ndu ọwhu dengashiru iwhe l'ẹhu mẹe atụru, l'ejikaa uji gẹ whẹ ha. Ọ chịru iya nụ ụnwegirima ibe iya tẹ whẹ cheje. 36Ọ chịta élwù ono jee ije abalị ẹto je edobe iche l'ẹka l'a-nọru yẹle Jékọpu otẹnya. Jékọpu chelahaa élwù Lebanu ono ndu ọwhu, ọ chị-whodoru.

37Jékọpu gbuta ẹkali-oshi pọpula, dụ oyii mẹe oshi alụmondu mẹe oshi pulenu. Ọ swabatagee ẹkali oshi ono ụgbo, bya edengashia ya iwhe ọcha. 38Ọ bya ewota ẹkali-oshi ono, ọ swashịru ụgbo ono dobegee l'iwhe l'eyejeru élwù mini nke ọwhu élwù ono l'eleje iya ẹnya mẹ whẹ je ọnguta mini. L'ọobuje nteke élwù ono jeru ọngu mini, whẹ gbadẹlewho oke, 39whẹ anọdu l'atatiwhu ẹkali-oshi ono shia onwowhe. Whẹ abya anwụshia ụnwu, dengashiru iwhe l'ẹhu mẹe ọwhu tụkashiru iwhe l'ẹhu. 40Jékọpu bya ahọshia ụnwu élwù ono dobekota iche, bya eworu ndu ọwhu chịru yeru ndu ọwhu dengashiru iwhe l'ẹhu mẹe nke oji whọ, bụ nke Lebanu. O shi ẹgube ono nweru élwù nke ẹka iya, t'ọ chịkobeje iya lẹ nke Lebanu. 41L'ọobuje nyee élwù ono ndu ọwhu shihuru ike -gbadẹlewho okee, Jékọpu eje eworu ẹkali-oshi ono ye l'iwhe ono, l'eeyejeru élwù mini dobe l'ẹka whẹ l'a-nọ ele iya ẹnya nke ọwhu whẹ l'a-nọdu lẹ mgboro ẹkali-oshi ono shia onwowhe. 42O rwua l'anụ ọwhu dụ pyagọ pyagọ, ya eje edobeheru iya ẹkali-oshi ono. Ọo ya bụ, e shiwaro ẹgube ono, élwù ono ndu ọwhu dụ pyagọ pyagọ laarụ Lebanu; ndu ọwhu shihuru ike laarụ Jékọpu. 43Jékọpu shi nno kwata akwata nweru iwhe shii; nweru igweligwe élwù mẹe ohu; ụnwanyi mẹe unwoke, bya enweru ịnya-kamẹlu mẹe nkakfụ-ịgara.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index