Search form

Mbụlembu 31

Jékọpu gbarụ ọso l'ibe Lebanu

1O noo ya, a nọnyaa, Jékọpu nụlahaa l'ụnwu Lebanu l'ata nwinwinwi, l'ọ tụkowaru iwhe nna whẹ nweru chịtakota. L'iwhe lile ono, o nweru bẹ bụ l'ẹku nna whẹ b'o shikota. 2Jékọpu bya awhụ l'ọ tọ bụdu gẹ Lebanu shihawa emeru iya umere bẹ l'oomekwadu iya.

3Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Jékọpu: “Tụgburu lashia alị nna ghu whẹ; lakfu ndibe unu; lẹ mu l'a-nọ-ọ swiru ghu.”

4Tọ dụ iya bụ, Jékọpu zhia t'e je ekuaru iya Réchẹlu yẹle Lii tẹ whẹ byakfuta iya l'ẹgu ẹka l'ooche élwù iya. 5Ọ sụ whẹ: “Mu whụwaru l'ọ tọ bụhedu gẹ nna unu shihawa emeru mu umere bẹ l'oomekwadu iya. Ọle Chileke nke nna mu whẹ bẹ swilekwaru mu-a g'o swiru mu. 6Unu l'ẹhu l'ẹhu makọtaru lẹ mu gude ike mu g'ọ ha jeeru nna unu ozhi. 7E megee nna unu kputale mu-a, gbanwee aswa ozhi mu ugbo iri. Ọle Chileke te ekwedu ọwhu o merwuru mu ẹhu. 8Ọobuje ọ -sụ l'ọo élwù ọwhu tụkashiru iwhe l'ẹhu l'a-bụ aswa ozhi mu; élwù ono awata ọnwushi ụnwu, tụkashiru iwhe l'ẹhu. Nteke bụ l'ọ sụru l'ọo élwù ọwhu dengashiru iwhe l'ẹhu l'a-bụ aswa ozhi mu; élwù ono awata ọnwushi ụnwu, dengashiru iwhe l'ẹhu. 9Ọo ya bụ, l'ọo Chileke l'onwiya bẹ rwutaru élwù nnajị unu nụ mụbe Jékọpu.

10“Nteke anụ l'agbajẹ okee bẹ mu rọjeru nrọ whụ lẹ mkpi, l'eshikaa élwù ono bẹ ụwhodu dengashiru iwhe l'ẹhu; ụwhodu tụkashia iwhe l'ẹhu. 11Ojozhi-imigwe, shi l'ẹka Chileke kua mu oku lẹ nrọ ono sụ mu: ‘Jékọpu’ Mu za iya: ‘Owee!’ 12Ọ sụ: ‘Paliadawho ẹnya apali whụ lẹ mkpi ono, l'eshikaa élwù ono bẹ dengashiru iwhe l'ẹhu; ụwhodu tụkashia iwhe l'ẹhu. Iwhe o gude dụ nno bụ lẹ mu whụwaru iwhe Lebanu l'eme ghu. 13Ọo mbẹdua bụ Chileke ono, byakfutaru ghu lẹ Bẹtelu; ẹka ono, ị wụru mmanụ l'eli ẹwhuru, mbụ ẹka ono, ị nọdu kwee mụbe Chileke ụkwa. Gbalihukwa ntaantaa lụfu l'alị-a; lashia alị ẹka a nwụru ghu.’ ”

14Tọ dụ iya bụ, Réchẹlu yẹle Lii bya eyeeru Jékọpu ọnu sụ iya: “?O nwekwaduru iwhe ẹka anyi dụ l'ibe nnajị anyi? 15Nnajị anyi wookwaru anyi g'ọo ndu ọha ọdo. Ọ tọ bụlekwaa l'o reru anyi erere; o regeekwaru aswa, a kwarụ iya l'ishi anyi g'ọ ha. 16Iwhe doru anyi ẹnya bụ l'ẹku ono, Chileke natarụ nnajị anyi ono bụkotawaa nke anyi, bụru nke ụnwu anyi. Ị mazhiwaru iwhe ono, Chileke sụru ghu t'i mee; mee ya.”

17Ọo ya bụ, Jékọpu bya ajịkobe ye ụnwu iya mẹe unyomu iya l'eli ịnya-kamẹlu. 18Ọ bya achịtakota élwù iya g'ọ ha mẹe ẹku lile, ọ kpatarụ lẹ Padanu Arámu, ọ bụru iya ọla ibe nna iya, bụ Áyiziku l'alị Kenanu.

19Lebanu bẹ jeruro ogheshi atụru iya ọza. Réchẹlu geta lẹ nna iya ta anọdu iya, o zhita ọgvu ibe nna iya ono kpakfụru. 20Ọwhube Jékọpu bẹ gbagburu Lebanu onye Arámu ono l'akọ nkele o to kfuduru iya lẹ ya l'abya agbala. 21Ọ chịta iwhe lile o nweru gbalaa. Ọ dafụlewho azụ ẹnyimu Yufurétisu, o chebe ụzo alị ugvu ugvu Giledu.

Lebanu chịpyaberu Jékọpu

22O be abalị ẹto, whẹ lụfuru, e je ekfuru Lebanu lẹ Jékọpu whẹ gbalaakwaru. 23Lebanu chịta ndibe whẹ, chịpyabe Jékọpu whẹ, chịa whẹ ọso abalị ẹsaa, bya agbakfu whẹ l'alị ugvu ugvu Giledu. 24Chileke byakfuta Lebanu, onye Arámu ono lẹ nrọ l'ẹnyashi iya sụ iya: “Kwabẹkwaru onwoghu ẹnya. Ba adụbukwaa iwhe l'ii-kfuru yeru Jékọpu. Be ekfukwa mma; gụ eje ekfu njọ!”

25Tọ dụ iya bụ, Lebanu bya agbakfu Jékọpu. Nteke ono bẹ Jékọpu kpọbewaru ụlo-ẹkwa iya l'alị ugvu ugvu Giledu ono. Lebanu yẹle ndibe whẹ bya akwaa okpu l'ẹka onokwawho. 26Lebanu sụ Jékọpu: “?Ọo gụnu b'i meru nno? ?Ndẹnu g'o gude ị ghọoru mu ụgho chịta ụnwada mu g'ọo ndu a lwụtaru l'ọgu tụgbushia? 27?Ọo gụnu meru i gude ụgho pyota onwoghu epyota? ?Ọo gụnu kparụ tii kfuru mu iya nke ọwhu mu gege egude ẹhu-ụtso, gude egvu mẹe nkwa yẹle une dua unu t'unu laa? 28Tii kabẹ haa tẹ mu tsutsua ụnwu nwanwa mu whẹ ọnu mẹe ụnwada mu whẹ sụ whẹ tẹ whẹ tọkwa ẹhu. I mekwaru umere onye eswe. 29Mu gege emekwaru goshi ghu, ọ tọ bụwa lẹ Chileke nke nna ghu byakfutaru mu l'ẹnyashi chi sahụru bụru ntanụ bya asụ mu, tẹ mu kwabẹkwaru onwomu ẹnya. T'ọ bọ dụkwa iwhe mu l'e-kfuru yeru gụbe Jékọpu, mbụ tẹ mu be ekfukwa mma; mu eje ekfu njọ. 30Ishi alụfu, ị lụfuru bụnu l'eghoro ibe nna ghu dụwaa ghu. Ọle ọbu, ?Ọo gụnu meru i zhita ọgvu, l'eche mu lẹ ndibe mu ẹhu?”

31Jékọpu sụ Lebanu: “Ọ kwa egvu bẹ mu l'atsụ nkele mu rịru l'ịi-nata mu ụnwada ghu l'ọkpehu mẹ mu kfuru ghu lẹ mu l'alawaa. 32Onye ị whụru ọgvu ghu l'ẹka bẹ l'ẹte anọdukwa ndzụ. Nọdu l'iwhu ndibe anyi tụa ẹka l'iwhe bụ nkeghu, mu gude; ọwhu bụ iya nkeghu gụ ewota iya.” Jékọpu ta amarọo l'ọo Réchẹlu bẹ zhitaru ọgvu ono.

33Ọo ya bụ, Lebanu kpuba l'ụlo-ẹkwa Jékọpu mẹe l'ụlo-ẹkwa nke Lii mẹe lẹ nke ụnwanyi labọ ono, l'ejeru whẹ ozhi l'ụlo je achọkota iya, tọ dụ iwhe ọ whụru. Nteke ọ lụfutaru l'ụlo-ẹkwa Lii, o kpuba l'ụlo-ẹkwa nke Réchẹlu. 34Réchẹlu bẹ woru ọgvu ono nwua l'iwhe l'aanọduje anọdu l'eli ịnya-kamẹlu, nọpyabe iya l'eli. Lebanu tụko iwhe dụ l'ụlo-ẹkwa ono vọkashikota; tọ dụ iwhe ọ whụru.

35Réchẹlu sụ nna iya: “Nna; t'ẹhu be eghukwa ghu eghu lẹ mu ta agbashidu agbashi g'ị byarụ; l'ọ kwa nsọ nwanyị bẹ mu l'iya l'eme.” O kwe iya, bya achọo ọgvu ono nta chọo imo, t'ọ whụ iya.

36Ẹhu wata oghu Jékọpu eghu; ọ sụ Lebanu: “Ndẹe ẹka mu meru ghu ẹji? ?Ọo njọ gụnu bẹ mu meru kparụ g'o gude l'ịichi mu kpakekpake nno? 37Ntaa g'ị tụkowaa iwhe mu nwe vọkashikota, ?ọo gụnu b'ị whụru, bụ iwhe ghu dụ iya nụ? Wofuta iya l'iwhu ndibe anyi mẹe ndibe nkunu; tẹ whẹ buaru anyi labọ ikpe.

38“Mu lẹ ghu buwaru ụkporo awha gberegede; atụru ghu yẹle eghu ghu ta adụ ọwhu whejeru nwa; mu ta akpajẹ ọnu l'anụ ebyila, shi l'atụru ibe ghu; 39mu te eshije eshishi palataru ghu iwhe-edobe ghu, anụ-ẹgbudu dzugburu. ?Tọo chidua mbẹdua bẹ iyi l'agbẹjee nụ yita? Gẹ l'ọoburu, o nweru ọwhu oshi zhiru l'eswe m'ọ bụ l'ẹnyashi, gụ asụ tẹ mu kfụa ghu ụgwo iya. 40Leeda iwhe mụbe Jékọpu jeru ejeje. Anwụ shi egheje mu eghe l'eswe; oyi shi anụje mu awhụ l'ẹnyashi; mgbẹnya te eshitaje mu ụzo ẹnya eshita owhu. 41O noo gẹ mu nọdu jee ya ụkporo awha ono, mu bukotaru l'ibe ghu. Mu jeru ghu ozhi awha iri l'ẹno l'ishi ụnwada ghu; cheeru ghu élwù awha ishii. I mekota mu jiwhujiwhu ugbo iri l'ụgwo, ị gege akfụ mu. 42Nggẹ lẹ Chileke nke nna mu Ébirihamu, mbụ Chileke ono, Áyiziku l'atsụ egvu ta anọdu swiru mụbe Jékọpu mẹ gụ agbabẹ mu ẹka ọto nwufu mu. Ọle Chileke whụru iwhe-ọtsulanu, mu jeru mẹe anya, mu segbaberu, meru g'o gude ọ baarụ ghu mba l'ẹnyashi ụnyawhu.”

43Lebanu sụ Jékọpu: “Ụnwanyi-a bụkwa ụnwada mu; ụnwegirima-a bụru ụnwegirima mu; élwù-a bụru élwù mu. Iwhe lile-e, ị whụru bụkotakwa nkemu. ?Ọo gụnu bẹ bụ mu mee ya; mu eje emekata ụnwada mu-a mẹe ụnwegirima-a, whẹ nwụshiru? 44Ngwa, bya tẹ mu lẹ ghu gbaa ndzụ t'ọ bụru iwhe l'a-nọ agba mu lẹ ghu ẹka-ebe.”

45Ọo ya bụ, Jékọpu bya apata ẹwhuru dobe, o gvuru g'ọo itso. 46Ọ sụ ndibe iya tẹ whẹ pakọo ẹwhuru. Whẹ bya apakọo ẹwhuru kụbe; ọ bụru ikpo ẹwhuru. Whẹ nọdu lẹ mgboro ikpo ẹwhuru ono ria nri. 47Lebanu kua ẹka ono Jega Sahaduta.+ Jékọpu kua ya Giledu.+

48Lebanu sụ: “Ikpo ẹwhuru-a bẹ l'agba mu lẹ ghu ẹka-ebe ntanụ” O noo iwhe kparụ iwhe a gụru iya Giledu. 49Ẹwha ọdo, l'eeku iya bụ Mizupa,+ o noo nkele ọ sụru: “Tẹ Onye-Nwe-Ọha kpakọkwa anyi cheje nche mẹ anyi gbakashịhu-gee; t'ọ dụhe onye l'awhụ ibe iya ẹnya. 50I -mee ụnwada mu ẹji, ọ dụa l'i je -alụa ụnwanyi ọdo, t'a agụfu whẹbedua, a makwarụ-a l'ẹte onwedu onye, anyi l'iya tụko nọdu l'ẹka-a, ọle nyatakwa lẹ Chileke bụ onye ẹka-ebe mu lẹ ghu.”

51Lebanu sụkwawho Jékọpu: “Lee ikpo ẹwhuru-a yẹle itso-ẹwhuru-a, mu kpọberu t'ọ nọkahu mu lẹ ghu l'echi. 52Ikpo ẹwhuru-a bụ iwhe l'agba ẹka-ebe; itso ẹwhuru-a bụkwaruwho iwhe l'agba ẹka-ebe lẹ mu ta abyadụ l'a-kpọghata iya bya ẹka iya nkeghu bya emekata ghu. Gụbedua ta abyakwawhọ l'a-kpọghata ikpo ẹwhuru ono mẹe itso ẹwhuru ono bya ẹka iya nkemu bya emekata mu. 53Tẹ Chileke nke Ébirihamu mẹe Chileke nke Nahọ, mbụ Chileke nke nna whẹ kpee mu lẹ ghu ikpe.”

Ọo ya bụ: Jékọpu bya egude ẹwha Chileke ono, nna iya, bụ Áyiziku l'atsụ egvu ribuaru iya nte. 54Jékọpu gbaa ẹja l'ugvu ono, bya ezhia ndu gẹ whẹ ha bụru tẹ whẹ bya eria nri, e gude mee nke ẹja ono. Whẹ rigee nri ono, whẹ radụwaro l'ẹka ono l'ẹnyashi ono.

55L'ọnma-ẹwa ụtsu iya, Lebanu bya etsutsua ụnwu nwanwa iya ono ọnu mẹe ụnwada iya ono; gọru ọnu-ọma nụ whẹ; dakọbe lashia ibe iya.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index