Search form

Mbụlembu 32

Jékọpu jeru ọgbata Ịso ndzuta

1Jékọpu bya aswịhaa ije, ọ bụru iya atụgbu. O jenyaa, ndu ojozhi-imigwe, shi l'ẹka Chileke wụ-kfuta iya. 2Jékọpu whụle whẹ whọ; ọ sụ: “Ha, ẹka-a bụkwa ọdu ndu ọgbo-ọgu nke Chileke!” Ọ gụa ẹka ono Mahanayimu, bụ iya ọdu labọ.

3Jékọpu bya eyefu ndu ozhi tẹ whẹ vuru iya ụzo jekfu nwune iya Ịso l'alị Siye, bụ alị ndu Edọmu. 4Iwhe o kfuru whẹ bụ: “Ọ waa iwhe unu l'e-kfuru onye-nwe-mu nụ Ịso ndọwa. Unu sụ iya lẹ mụbe onye ozhi iya Jékọpu bẹ sụru l'ọo mu lẹ Lebanu bẹ shi nọduta nkeshi; ọ bụru ẹka ono bẹ mu nọdu byeye ntaa. 5Mu nweru eswi; nweru nkakfụ-ịgara; nweru atụru yẹle eghu; nweru ohu; unwoke mẹe ụnwanyi. Iwhe mu zhiru ndu ozhi mu-a bụkwa tẹ whẹ bya ekfuaru gụbe onye-nwe-mu nụ t'a marụ ?mu l'a-dụ ghu l'obu?”

6Ndu ozhi ono jegee bya alakfutawhu Jékọpu azụ sụ iya: “Anyi jekfukwaru nwune ghu ono, bụ Ịso. Ọ chịkwa ụnu madzụ abya ghu ndzuta.”

7Tọ dụ iya bụ, egvu tsụlahaa Jékọpu; meji tọfu iya. Ọ bya etsukahu ndu ono, whẹ l'iya lị uzhi labọ; tsukahukwawhọ atụru iya mẹe eghu iya mẹe eswi iya mẹe ịnya-kamẹlu iya uzhi ẹbo-ẹbo. 8Iwhe ọ rịru bụ lẹ Ịso -bya; o tsoo uzhi lanụ ọgu; uzhi lanụ ọwhu anahụ gbalaa.

9Jékọpu bya ekfuru nụ Chileke sụ: “Gụbe Chileke nke nna mu oche, bụ Ébirihamu, mbụ Chileke nke nna mu, bụ Áyiziku; gụbe Onye-Nwe-Ọha, bụ onye ono sụru mụbe Jékọpu tẹ mu lawhu azụ l'alị ono, a nwụru mu; lakfu ndu mu lẹ whẹ bụ, l'ii-me-e t'iwhe dụru mu lẹ ree. 10Obu ono, i goshiru l'i yeru mu mẹe ememe ono, i meru mu iwhe i kfuru bẹ l'ẹte agbakwaa mụbe onye ozhi ghu, nkele nteke mu darụ ẹnyimu Jọ́danu-a bẹ bụkwa mgbọro bẹ mu gude kpụ, ọle ntaa bẹ mu nwewaru iwhe nke ọwhu mu tsukahuru iya ẹbo. 11Mu l'ekfu anụ ghu t'ị dzọfutanu mu l'ẹka nwune mu, mbụ l'ẹka Ịso. Nkele mu l'atsụ iya egvu; a nọnyaa nụ ọ bya afụaru mu l'ụnwanyi ibe mu mẹe ụnwegirima whẹ; tụko anyi gbushikota. 12Obekwanu l'i kfuru sụ l'ii-me t'iwhe dụru mu lẹ ree; gụ emee t'ẹpa mu ha g'ọo ẹja, dụ l'eze-ẹnyimu, mbụ tẹ whẹ ha l'igwe bụru agụta agụta.”

13Jékọpu radụ aradụ l'ẹka ono l'ẹnyashi ono; o shi l'iwhe o gude họta iwhe l'oo-gude meeru nwune iya Ịso iwhe-ọma. 14Iwhe ọbu, ọ họtaru bụ: ne eghu, dụ ụkporo ugbo iri mẹe mkpi ụkporo mẹe atụru, dụ ụkporo ugbo iri mẹe ebyila ụkporo, 15mẹe ne ịnya-kamẹlu yẹle ụnwu iya ụkporo l'iri mẹe ne eswi, dụ ụkporo ugbo labọ mẹe oke eswi iri mẹe ne nkakfụ-ịgara, dụ ụkporo mẹe oke nkakfụ-ịgara iri. 16O dokota anụ ono iche iche, bya eyekaa ndu ozhi iya tẹ whẹ rwua whẹ l'iche l'iche. Ọ sụ ndu ozhi iya ono: “Unu vuru mu ụzo. Unu anọdu-gee onwunu tee tee; t'ọ bọ dụ ndu ọwhu l'atụgba l'ibe whẹ.”

17Ọ sụ ndu ọwhu vu ụzo: “Unu lẹ nwune mu, bụ Ịso -dzuda, ọ jịa unu sụ: ‘?Unu bụ ndibe onye? ?Ọo awe bẹ unu l'eje? ?Ọo onye nwekota anụ ono, l'awụ etso unu ono?’ 18Ọo ya bụ, unu asụ iya: ‘Ọo onye ozhi ghu, bụ Jékọpu nwekota iya. Ọle ọo ọwhu ọ nụru t'a nụ gụbe onye-nwe-iya, bụ Ịso; lẹ yẹbedua, bụ Jékọpu nọdukwadu l'ụzo azụ eje abya.’ ”

19Jékọpu kfuaru ndu nke ẹbo mẹe ndu nke ẹto mẹe iwhe bụ gẹ whẹ ha erwu élwù ono sụ whẹ: “Ọ kwawhọ iwhe lanụ ono bẹ unu l'e-kfuru Ịso mẹ unu l'iya dzuda. 20T'unu nyatajẹkwa sụ iya l'onye ozhi iya, bụ Jékọpu nọ l'ụzo azụ eje abya.” Iwhe Jékọpu gude mee ya nno bụ l'ọ rịru lẹ ya l'e-gude iwhe ono, ya nụru, e gude vuru ụzo ono mee t'obu guzeta Ịso nke ọwhu bụ Ịso whụle iya whọ ya anabata yẹbe Jékọpu. 21Ọo ya bụ, e rwuta anụ ono, Jékọpu nụru t'a nụ Ịso vuru ụzo; yẹbedua, bụ Jékọpu radụ aradụ l'ọdu ono l'ẹnyashi ono.

Jékọpu yẹle Chileke l'agba mgba

22L'ẹnyashi ono bẹ Jékọpu gbalihuru je eduta unyomu iya whẹ labọ mẹe ụnwanyi labọ ono, l'ejeru iya ozhi mẹe ụnwu iya whẹ iri lẹ nnanụ je ada ọnu-iyi Jabọku l'ụzo ẹka, l'eerwuje iya erwurwu. 23O duta whẹ dughakota ọnu-iyi ono; ọ chịtakota iwhe lile o nweru chịghakota ọnu-iyi ono. 24Jékọpu kwaburu l'ẹka ono nwẹkiya. Yẹle nwoke lanụ ọbu gbazhiawho mgba jeye chi sahụ. 25Nteke nwoke ono whụru lẹ Jékọpu kpọru egude, rwụa Jékọpu ẹka l'ishi nka, nka jihu iya gẹ yẹle nwoke ono l'agba mgba ono. 26Nwoke ono sụ iya: “Hawa mu rọ tẹ mu lashia lẹ chi l'asahụwa!”

Jékọpu sụ iya: “Mu ta ahakwa ghu t'ị laa; gbahaa mẹ ị gọru ọnu-ọma nụ mu.”

27Nwoke ono sụ iya: “?Ọo gụnu bụ ẹwha ghu?”

Ọ sụ iya l'ọo Jékọpu.

28Ọo ya bụ, nwoke ono sụ iya: “Ẹwha ghu ta abụhedu Jékọpu ọdo; iwhe l'ọo-bụ bụ Ízurẹlu, o noo nkele gụ lẹ Chileke gharụ iya; gụ lẹ madzụ ghaa ya; i lwụ-gbua.”

29Jékọpu sụ iya: “Byiko kọnuaru mu ẹwha ghu.”

Ọ sụ iya: “?I gude ẹwha mu eme gụnu?” Ọ nọdu l'ẹka ono gọoru Jékọpu ọnu.

30Ọo ya bụ, Jékọpu gụbe ẹka ono Penuwẹlu+ sụ: “O noo lẹ mu whụru Chileke iwhu l'iwhu, mu nọdukwadu ndzụ.”

31Jékọpu bya l'aghatadeshia lẹ Penuwẹlu ono; ẹnyanwu wawaa. L'oote nka etete nkele o kafụru iya akafụ. 32Ọo iwhe ono meru, ndu Ízurẹlu te erije akwara-anụ, dụ l'ishi nka; eshi nteke ono byeye ntanụ-a. O noo nkele ọo l'ishi nka b'a rwụru Jékọpu ẹka.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index