Search form

Mbụlembu 33

Jékọpu yẹle Ịso l'ahadzu

1Jékọpu palia ẹnya imeli whụ Ịso gẹ l'ooje abya yẹle ụnu madzụ, tso iya nụ. Ọo ya bụ, ọ chịkahu ụnwegirima iya achịkahu; chịru ụwhodu yeru Lii; chịru ụwhodu yeru Réchẹlu; chịru ụwhodu yeru ụnwanyi labọ ono, l'ejeru iya ozhi. 2O woru ụnwanyi labọ ono, l'ejeru iya ozhi yẹle ụnwegirima nke whẹ dobe l'iwhu. Lii yẹle ụnwegirima nkiya l'etsota whẹ; Réchẹlu yẹle Jósẹfu kperu azụ. 3Yẹbedua, bụ Jékọpu vutaru whẹ ụzo; eje ejekfu nwune iya Ịso; whuzeru iya ishi l'alị ugbo ẹsaa gude kwabẹ iya ugvu jeye o jekfu iya.

4O noo ya, Ịso gbakfu Jékọpu je ebyia ya ọma. Ọ gbakụa ya ẹka l'olu bya etsutsua ya ọnu. Whẹ tụko wata ẹkwa. 5Ịso bya apalia ẹnya imeli whụ ụnwanyi ono mẹe ụnwegirima ono, bya ajị iya sụ: “?Ọo ndu ole bẹ gụ lẹ whẹ lị ẹgube ọwa?”

Jékọpu sụ iya: “Ọo ụnwegirima, Chileke nụru mụbe onye ozhi ghu gude meeru mu eze-iwhe-ọma.”

6Ụnwanyi ono, l'ejeru iya ozhi mẹe ụnwegirima whẹ bya ejerwua whuzeru iya ishi l'alị kele iya. 7Lii yẹ l'ụnwegirima ibe iya jerwuta whuzeru iya ishi l'alị kele iya. Jósẹfu yẹle Réchẹlu byakpe azụ, bya ewhuzekwaru iya whọ ishi l'alị kele iya.

8Ịso jịa sụ: “?Élwù whọ, anyi lẹ whẹ dzuru l'ụzo; whẹ nọdu-gee l'itsutsu l'itsutsu whọ bụ gụnu?”

Ọ sụ: “Ọo iwhe mu gude eme tẹ mu dụ gụbe onye-nwe-mu nụ l'obu.”

9Obenu lẹ Ịso sụru iya: “Waawa. Woruro iwhe ghu nwune mu; l'ọwhu mu nwe dụ mu-a shii.”

10Jékọpu sụ: “Be ejekwa ewhowho! Ọ -bụru lẹ mu dụwa ghu l'obu; natanụ iwhe ono, mu nụru ghu. Nkele ọwhu atatiwhu ghu dụkwa g'ọo onye l'eje ọwhu atatiwhu Chileke. Eshi-ọwhu i gude obu-ọma nata mụbe Jékọpu; 11byiko; natarọ iwhe ono, mu nụru t'a nụ ghu, o noo nkele Chileke l'anọje emeru mu eze-iwhe-ọma; mu nwekotaru iwhe mkpa iya dụ mu.” Jékọpu ryọnya-zhiawho Ịso; ọ nata iya.

12Ịso sụ: “Unu t'anyi jewaro. Tẹ mu vutaru unu ụzo.”

13Jékọpu sụ iya: “Onye-nwe-mu nụ; ị marụ l'ụnwegirima-a bẹ l'ẹte eshihudua ike. Mu l'emekwawho tẹ mu chịkobe atụru-a mẹe eswi-a, nwụshiru nwa nke ọ̀whúú. Nkele a -chịa whẹ nke ẹhuka ẹhuka ujiku owhu, bẹ whẹ l'a-nwụshihukwa. 14Ọo ya bụ, onye-nwe-mu nụ, vutaro ụzo tẹ mụbe onye ozhi ghu l'etso ghu etsotso. Mu l'a-tọo nwẹhu etso élwù-a mẹe ụnwegirima-a jeye mu abyakfuta gụbe onye-nwe-mu nụ lẹ Siye.”

15Ịso sụ: “Tẹ mu haarụ ghu ndu ọwhu mu l'a-harụ ghu l'unwoke mu t'unu lẹ whẹ lịru.”

Jékọpu jịa ya sụ: “?Ọo kwanụ gụnu bẹ l'ii-kwobe mee ya nno? Iwhe mu chọru kpụ bụ-a tẹ mu marụ lẹ mu dụ gụbe onye-nwe-mu nụ l'obu.”

16Ọo ya bụ, Ịso gbalihu mbọku ono lashia Siye. 17Jékọpu swịa l'ụzo Sukọtu; o jerwua bya akwaa uwhu l'ẹka ono; tụaru élwù iya mkpu. O noo iwhe kparụ iwhe a gụberu ẹka ono Sukọtu.+

18Jékọpu shi Padanu Arámu lwarwuta mkpụkpu Shékemu, dụ l'alị Kenanu lẹ nchị-odoo, bya eburu l'iwhu mkpụkpu ono. 19O gude ụkporo mkpọla-ọcha ugbo ise zụa alị ẹka ọ kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu iya l'ẹka ụnwu Hemọ, bụ nna Shékemu. 20Ọ tụa ẹnya-mgbẹja kua ya Chileke nke Ízurẹlu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index