Search form

Mbụlembu 34

Dayina yẹle ndu Shékemu

1O be mbọku ọbu, Dayina, bụ nwa nwanyị, Lii nwụtaru Jékọpu bya akparu ụri jekfushia ụnwanyi ndu alị ono. 2Shékemu, bụ nwa Hemọ onye Hevu, bụ onye ishi, l'achị ọnu ẹgu ono bya awhụ iya, o jipyabe iya gude iya l'ọkpehu yẹle iya zẹe, shi nno mebyishia ya. 3Dayina, bụ nwa nwanyị Jékọpu ono laa Shékemu l'ẹhu; o ye iya obu bya emelahaaru iya ọnu-ụtso. 4Shékemu sụ nna iya, bụ Hemọ t'ọ lụaru iya nwamgbọko ono t'ọ bụru nyee ya.

5Jékọpu nụa lẹ ada iya, bụ Dayina b'e mebyishiwaru, o gude ẹka l'obu jeye ụnwu iya nke nwoke lwa, nkele nteke ọ nụru iya bẹ ụnwu iya nọ l'ẹgu echeru iya élwù.

6Ọo ya bụ, Hemọ, bụ nna Shékemu tụgbua jeshia tẹ whẹ lẹ Jékọpu kfugbabe. 7Ụnwu Jékọpu nụa iwhe meru nụ, shi l'ẹgu lwatashia. Awhụ ji whẹ obu; ẹhu l'eghu whẹ damụdamu, o noo nkele Shékemu meru iwhe-iwhere nụ ndu Ízurẹlu nkele o jekfuru nwada Jékọpu, bụ iwhe l'ẹte agbaa nke t'ọ nwụa.

8Hemọ sụ whẹ: “Nwa mu Shékemu bẹ obu iya dụkwa lẹ nwada unu. Byiko, unu kenu iye ya t'ọ lụa. 9T'anyi lẹ unu lụgbaje nụ nwanyị, unu keje anyi ụnwada unu, unu alụtaje ụnwada nke anyị. 10T'anyi l'unu tụko buru. Alị anyi bẹ daburu whorokoto l'iwhu unu. Unu buru iya; nọdu iya gbajẹ nghọ, unu anọdu iya seta iwhe.”

11Ọo ya bụ, Shékemu sụ nna Dayina yẹle unwune iya: “Unu kwenu lẹ mu dụ unu l'obu; iwhe unu sụ-zhiaruwho tẹ mu nụ unu bẹ mu l'a-nụ unu. 12Unu hụa aswa ishi nwada unu, unu ekfua iwhe-ọma, mu l'e-meru unu g'ọ dụ unu. Iwhe bụ iwhe unu sụru tẹ mu kwaa bẹ mu l'a-kwaru unu. Ọo zhiawho t'unu kee mu nwamgbọko ono t'ọ bụru nyee mu.”

13Ụnwu Jékọpu gude akọ yeeru Shékemu yẹle nna iya, bụ Hemọ ọnu l'okfu ẹhu Dayina, bụ nwune whẹ nwanyị ono, Shékemu guderu mebyishia. 14Whẹ sụ whẹ: “Tụswekwa! Anyi ta abyakwa l'eme iya eme; nke t'anyi kee nwada anyi nwoke, l'ebua ugvu. Ọo-bụkwaru anyi iwhe-iwhere. 15Iwhe lanụ, anyi l'e-gude kweta bụ: t'unu je adụ gẹ anyịbedua dụ; t'iwhe, bụ unwoke unu bukota ugvu. 16Ọo ya bụ, anyi ekelahaa unu ụnwada anyi; lụtalahaa ụnwada nke unu; anyi l'unu ebua ẹghirigha, bya abụru ndu lanụ. 17Ọle ọ -bụru l'unu te ekwetadu iwhe anyi kfuru je ebushia ugvu; anyi ekuta nwada anyi, shi ọwhu anyi shi lashia.”

18Iwhe whẹ kfuru dụ Hemọ yẹle nwa iya bụ Shékemu ree. 19Nwokorọbya ono, bụ Shékemu te ejezhidua ome ebebe ilile l'iwhe whẹ kfuru nkele nwada Jékọpu ono bẹ larụ iya l'ẹhu shii. Shékemu bụ iya b'a kagee ọkwabe ugvu l'ibe nna iya l'owhu. 20Ọo ya bụ, Hemọ yẹle nwa iya, bụ Shékemu jeshia ọnu-abata mkpụkpu whẹ je ekfuru yeru unwoke mkpụkpu ono. 21Whẹ jerwua bya asụ whẹ: “Ndu-a bẹ umere whẹ lanụkakwaru anyi l'ẹhu. T'a hanụa tẹ whẹ buru l'alị-a; nọdu iya agba nghọ nkele alị bẹ hanụkaro ọsa. Anyi lẹ whẹ l'a-nọdu alụgbaru nwanyị. 22Ọle ọo iwhe lanụ bẹ ndu ono l'e-gude kweta t'anyi lẹ whẹ tụko buru, bụru ndu lanụ. Iwhe ọbu bụ: m'ọ -bụru l'unubẹ unwoke anyi je l'e-kweta bushia ugvu g'ọo whẹbedua. 23?Unu ta amadụ l'élwù whẹ mẹe iwhe whẹ setaru mẹe iwhe bụ anụ, whẹ nweru l'a-bụkota nke anyi? Unu t'anyi kweta iwhe whẹ kfuru nggẹ anyi lẹ whẹ tụko buru.”

24Unwoke lile, fụtaru ọnu-abata mkpụkpu ono kwetakota iwhe Hemọ yẹle nwa iya Shékemu kfuru. Unwoke mkpụkpu ono bya ebukota ugvu gẹ whẹ ha.

25A nọlewho ujiku ẹto nkele whẹ buru ugvu ono, whẹ l'anyakwadụ ọnya ugvu ono; ụnwu Jékọpu ụmadzu labọ ndu ọwhu whẹ lẹ Dayina shi l'ẹwho lanụ bụ iya bụ Símiyọnu mẹe Lívayi gbalihu mmịta nkogo whẹ bahụ lẹ mkpụkpu ono, mee whẹ lẹ nzirizẹhu; tụko unwoke mkpụkpu ono gẹ whẹ ha gbushikota. 26Whẹ gbugee gbua Hemọ yẹle nwa iya, bụ Shékemu; dulia Dayina l'ụlo Shékemu, ọ bụru whẹ alala. 27Ụnwu Jékọpu ndu ọwhu bya abakfu ndu ono, e gburu egbugbu, mee whẹ emerekete; kwaa ivu, dụ lẹ mkpụkpu ono l'okfu ẹhu nwune whẹ nwanyị ono, e mebyishiru. 28Whẹ rwukoo atụru whẹ mẹe eghu whẹ mẹe eswi whẹ mẹe nkakfụ-ịgara whẹ; gwotakota iwhe lile, dụ lẹ mkpụkpu ono mẹe ọwhu dụ l'ẹgu. 29Whẹ gwotakota ẹku whẹ; chịtakota ụnwanyi whẹ mẹe ụnwegirima whẹ; kwakọta ivu lile, dụ l'ụlo whẹ.

30Tọ dụ iya bụ, Jékọpu sụ Símiyọnu yẹle Lívayi: “Ẹgube nko ọwhu unu kpatabụkwaaru kobe mu ntaa ọwa. Ntaa bẹ unu mewaru, mu l'eshi roo l'ẹka ndu Kenanu mẹe ndu Pẹ́rezu nọ bụ iya bụ ndu bu l'alị-a. ?Mbẹ unu marụ-a l'anyi ha nwanshị? Ọ -bụru tẹ whẹ tụru ike yeru onwowhe byakfutashia mu ọgu bẹ mu lẹ ndibe mu l'a-bụkwa kpurupyata.”

31Whẹ sụ iya: “?Ọ dụkwanu ree tẹ whẹ mee nwune anyi nwanyị g'ọo nwanyị-ọkpara?”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index