Search form

Mbụlembu 34:30

30Tọ dụ iya bụ, Jékọpu sụ Símiyọnu yẹle Lívayi: “Ẹgube nko ọwhu unu kpatabụkwaaru kobe mu ntaa ọwa. Ntaa bẹ unu mewaru, mu l'eshi roo l'ẹka ndu Kenanu mẹe ndu Pẹ́rezu nọ bụ iya bụ ndu bu l'alị-a. ?Mbẹ unu marụ-a l'anyi ha nwanshị? Ọ -bụru tẹ whẹ tụru ike yeru onwowhe byakfutashia mu ọgu bẹ mu lẹ ndibe mu l'a-bụkwa kpurupyata.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index