Search form

Mbụlembu 35

Jékọpu l'adawhu azụ lẹ Bẹtelu

1O noo ya, Chileke bya asụ Jékọpu: “Kwalita lashia Bẹtelu je eburu. I -rwua ẹka ono, tụaru mụbe Chileke ẹnya-mgbẹja, mbụ Chileke ono byakfutaru ghu nụ l'ẹka ono nteke l'ịigbarụ nwune ghu Ịso ọso.”

2Tọ dụ iya bụ, Jékọpu bya asụ ndibe iya mẹe ndu lile, whẹ l'iya bu: “Unu wofugezhia ọgvu ndu ọha ọdo, unu gude; unu asafụkota onwunu mmerwu l'ẹhu; unu agbanweshia uwe unu. 3Unu agbalihu t'anyi jeshia Bẹtelu. Ẹka ono bẹ mu l'a-tụru Chileke ẹnya-mgbẹja, mbụ onye ono nụru olu mu nteke ono, mu nọ l'awhụ, bya abụru onye, nọdu swiru mu nụ l'ẹka lile, mu jekotaru.” 4Ọo ya bụ, whẹ wotakota ọgvu ndu ọha ọdo, whẹ gude woru nụ Jékọpu, bya eyeshikota iwhe-nchị, whẹ yeru lẹ nchị chịru nụ iya. Jékọpu gvua alị libekota iya lẹ mkpula achị, dụ lẹ mgboro Shékemu. 5Whẹ gwota tụgbua; ntsụ-megvu, shi l'ẹka Chileke gudeshia iwhe bụ mkpụkpu, nọ-wheru whẹ mgburumgburu nke ọwhu bụ l'ọ to dụdu ndu tụru ama je whẹ otso ọgu.

6Jékọpu mẹe ndu whẹ l'iya lị bya ejerwua Luzu bụ iya bụ Bẹtelu, dụ l'alị Kenanu. 7O rwua ẹka ono tụa ẹnya-mgbẹja; ọ gụa ẹka ono Ẹ́lu Bẹtelu.+ O noo nkele ọo l'ẹka ono bẹ Chileke goshiru iya onwiya nteke l'ọogbaru nwune iya ọso.

8O noo ya, Debora, bụ onye heru Ribẹka nteke ọ bụ nwata bya anwụhu; e lia ya lẹ mkpula ukfu achị lanụ, dụ l'ụzo ọhali Bẹtelu. Ọo ya meru, a gụa ẹka ono Alọnu Bakutu.+

9Nteke Jékọpu shi lẹ Padanu-aramu lwa bẹ Chileke byakfutaru iya ọdo bya agọru ọnu-ọma nụ iya. 10Chileke bẹ sụru iya: “Ẹwha ghu bụ Jékọpu, ọle ẹwha ghu ta abụhedu Jékọpu ọdo. Iwhe ẹwha ghu l'a-bụru bụ Ízurẹlu.” Ọo ya bụ, Chileke gụa ya Ízurẹlu.

11Chileke sụ iya: “Ọo mbẹdua bụ Chileke, bụ Ọkalibe-kakọta-ike. Je azụ̀a azụ̀zù ha l'igweligwe l'ọnogu. Ịi-nwụta ndu l'a-bụ mba ẹka whẹ; gụ anwụtakwawho ikpoto mba. Ndu eze l'e-shi ghu l'ẹhu fụta. 12Alị ono, mu nụru Ébirihamu mẹe Áyiziku bẹ mu l'a-nụkwa ghu whọ; mu anụkwa iya whọ ẹpa ghu, bụ ndu l'etso ghu l'azụ.” 13Chileke bya ahaa ya l'ẹka ono, ọ nọ kfuru yeru iya, ọ bụru iya alụfu.

14Jékọpu bya egvube ẹwhuru l'ẹka ono, Chileke nọdu kfuru yeru iya ono, bya agbashị iya mmẹe l'eli gude gwaa ya; gbashịkwa iya whọ mmanụ l'eli. 15Jékọpu gụa ẹka ono, Chileke nọ kfuru yeru iya ono Bẹtelu.

Ọnwu Réchẹlu yẹle Áyiziku

16Whẹ shi lẹ Bẹtelu palia ije; Ifuratu dụkwadu whẹ l'iwhu; ime wata ome Réchẹlu. Ezeda kwata bụru iwhe kpọru ike. 17Nteke ezeda bya abụru iwhe kpọru ike ono bẹ nwanyị, l'eswi iya ime sụru iya: “Ba atsụshi egvu. Ọo nwa nwoke ọdo bẹ l'ịibya anwụnwu.” 18Ume gabẹ ẹka agvụ iya agvụ; l'ọonwuhu anwụhu; ọ gụa nwa iya ono Benoni. E megee; nna iya gụa ya Bénjaminu.

19O noo ya, Réchẹlu nwụhu; e lia ya l'ẹka, e shi eje Ifuratu bụ iya bụ Bẹ́tulehemu. 20Jékọpu swita ẹwhuru gvube l'eli ilu Réchẹlu ono. Ẹwhuru ono bẹ dụ l'ẹka ono byeye ntanụ, egoshi l'ọo ilu Réchẹlu ndono.

21Ízurẹlu palia ije ọdo, o jeta kpọbe ụlo-ẹkwa iya l'azụ ụlo-eli, dụ lẹ mkpụkpu Ida. 22Ọ bụru gẹ Ízurẹlu bukwadu l'ẹka ono bẹ Rúbẹnu jekfuru Byiliha azẹe, mbụ nwanyị, nna iya l'ẹte alụa l'ọkpoku nwanyị. Nna iya, bụ Ízurẹlu nụa ya.

Jékọpu nwụtaru unwoke iri l'ẹbo.

23Ụnwu nke Lii bụ Rúbẹnu bụ iya bụ ọkpara Jékọpu mẹe Símiyọnu mẹe Lívayi mẹe Juda mẹe Ísaka mẹe Zébulọnu.

24Ụnwu nke Réchẹlu bụru Jósẹfu mẹe Bénjaminu.

25Ụnwu nke Byiliha, bụ onye l'ejeru Réchẹlu ozhi l'ụlo bụru Danu mẹe Náfutali.

26Ụnwu nke Zilipa, bụ onye l'ejeru Lii ozhi l'ụlo bụru Gadu mẹe Asha.

O noo unwoke, a nwụshiru Jékọpu lẹ Padanu-aramu ndono.

27Jékọpu lwakfushia nna iya, bụ Áyiziku lẹ Mamure, dụ lẹ mgboro Kiriyatu-aruba bụ iya bụ Hiburọnu, bụ ẹka Ébirihamu yẹle Áyiziku shi buru. 28Áyiziku gbarụ ụkporo awha ugbo tete. 29Ọo ya bụ, ọ tụ-buhu ume; ọ bụru iya anwụhu. Ọ lakfu ndụ-ichee ya whẹ lẹ maa. Ọ karụ nka ree, bya anọ igweligwe awha. Jékọpu yẹle Ịso, bụ ụnwu iya lia ya.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index