Search form

Mbụlembu 36

Ẹpa Ịso

1Ọ waa ẹpa Ịso ndọwa bụ iya bụ Edọmu.

2Ịso bẹ lụru ụnwanyi ndu Kenanu. Ọ lụru Eda, bụ nwada Elọnu, onye Hetu; lụa Oholibama, bụ nwada Ana; bụru nwanwa Zibyiyọnu, onye Hevu. 3Onye ọdo, ọ lụru bụ Basumatu, bụ nwada Ishimẹlu, bya abụru nwune Nebayotu.

4Eda nwụtaru Ịso Elifazu; Basumatu nwụtaru iya Ruwẹlu; 5Oholibama nwụtaru iya Jewushi mẹe Jalamu mẹe Kora. Ndu ono bụkota ụnwu, a nwụshiru Ịso l'alị Kenanu.

6O noo ya, Ịso bya eduta unyomu iya mẹe ụnwu iya unwoke mẹe ụnwu iya ụnwanyi mẹe iwhe bụ ndibe iya gẹ whẹ ha; rwuta élwù iya mẹe anụ ọdo, o nweru mẹe iwhe o setaru eseta l'alị Kenanu; whẹ tụgbua lashia alị Siye; je eburu otẹnya l'ẹka nwune iya Jékọpu bu. 7Ẹku, whẹ nweru bẹ panụkaru ẹka nke ọwhu bụ l'ọ kariru gẹ yẹle nwune iya l'e-me bukotaru l'ẹka lanụ. Alị ono, whẹ bụ nlwamụnlwa ono ta asụhe whẹ ebubu nkele élwù, whẹ nweru bẹ hanụka shii. 8Ọo ya bụ, Ịso je eburu l'alị ugvu ugvu Siye. Ọo Ịso bụ Edọmu.

9Ọ waa bụ ẹpa Ịso, bụ nna ndu Edọmu l'alị ugvu ugvu Siye.

10Ọ waa bụ ẹwha, unwoke Ịso nwụshiru: Elifazu bụ nwa nwoke, nyee Ịso ọwhu l'eeku Eda nwụtaru iya. Ruwẹlu bụru nwa nwoke, nyee ya ọwhu l'eeku Basumatu nwụtaru iya.

11Ụnwoke Elifazu nwụtaru bụ Temanu, Omarụ, Zefo, Gatamu mẹe Kenazu.

12Nwa Ịso ono, bụ Elifazu nweru nwanyị, l'ẹte ọlua l'ọkpoku nwanyị, ẹwha iya bụ Timuna. Nwanyị ono nwụtaru iya nwa nwoke, l'aza Amalẹ́ku. Ndu ono bụkota ụnwu nwanwa Eda, bụ nyee Ịso.

13Ụnwoke, Ruwẹlu nwụtaru bụ Nahatu, Zera, Shama mẹe Miza. Ndu ono bụkota ụnwu nwanwa Basumatu, bụ nyee Ịso.

14Ụnwoke Oholibama, bụ nyee Ịso nwụshiru iya bụ: Jewushi mẹe Jalamu mẹe Kora. Oholibama bụ nwada Ana bya abụru nwanwa Zibyiyọnu.

15Ọ waa ndu bụ ishi l'ẹpa Ịso ndọwa: Ọkpara Ịso, bụ Elifazu bẹ nwụtaru unwoke, ẹwha whẹ bụ Temanu, Omarụ, Zefo, Kenazu, 16Kora, Gatamu mẹe Amalẹ́ku. Ndu ono shi l'eri Elifazu; whẹ bụru ishi l'alị Edọmu. Whẹ bụ ụnwu nwanwa Eda.

17Ruwẹlu, bụ nwa Ịso nwụtaru unwoke, ẹwha whẹ bụ: Nahatu, Zera, Shama mẹe Miza. Ndu ono shi l'eri Ruwẹlu; whẹ bụru ishi l'alị Edọmu. Whẹ bụ ụnwu nwanwa nyee Ịso, bụ Basumatu.

18Oholibama, bụ nyee Ịso nwụtaru unwoke, ẹwha whẹ bụ: Jewushi mẹe Jalamu mẹe Kora. Ndu ono bụ ndu ishi; ọ bụru nyee Ịso, bụ Oholibama nwada Ana nwụshiru whẹ.

19Gẹ whẹ hakọta ono bụkota unwoke, Ịso bụ iya bụ Edọmu nwụshiru. Ọ bụru whẹ bụ ndu ishi whẹ.

20Ọ waa unwoke Siye, onye Họru nwụtaru ndọwa, mbụ ndu bu l'alị ono: Lotanu, Shobalu, Zibyiyọnu, Ana, 21Dishọnu, Ẹ́za mẹe Dishanu. Ndu ono bụ ndu ishi ndu Họru; whẹ bụru ụnwu Siye ono, bu l'alị Edọmu.

22Unwoke Lotana nwụtaru bụ: Hori mẹe Hemanu. Timuna bụ nwune Lotanu nke nwanyị.

23Unwoke Shobalu nwụtaru bụ: Aluvanu, Manahatu, Ebalu, Shefo mẹe Onamu.

24Unwoke Zibyiyọnu nwụtaru bụ: Aya mẹe Ana. Ana nke ọwaa bụ iya chọ-vuru ọnu-iyi ọbu, l'evo chichichi l'echi-ẹgu gẹ l'ooche nkakfụ-ịgara nna iya, bụ Zibyiyọnu.

25Ụnwu, Ana nwụtaru bụ: Dishọnu mẹe Oholibama, bụ nwa iya nwanyị.

26Unwoke Dishọnu nwụtaru bụ Hemudanu, Eshubanu, Ituranu mẹe Keranu.

27Unwoke Ẹ́za nwụtaru bụ: Byilihanu mẹe Zavanu mẹe Akanu.

28Unwoke Dishanu nwụtaru bụ: Uzu mẹe Aránu.

29Ndu bụ ishi ndu Họru bụ: Lotanu, Shobalu, Zibyiyọnu, Ana, 30Dishọnu, Ẹ́za mẹe Dishanu. Ọo whẹbedua bụ ishi ndu Họru l'ikfu whẹ l'ikfu whẹ l'alị Siye ono.

Ndu eze, l'achị ndu Edọmu

31Ọ waa bụ ndu eze, vu ụzo chịa alị Edọmu, tẹmenu eze ọdo, shi Ízurẹlu bya achịa:

32Bela nwa Beyo chịru lẹ Edọmu. Mkpụkpu iya l'aza Dinuhaba.

33Bela nwụhulewho, Jobabu nwa Zera, onye shi Bozura nọ-chia ẹnya iya chịlahaa.

34Jobabu nwụhulewho, Hushamu, bụ onye shi l'alị ndu Temanu nọ-chia ẹnya iya chịlahaa.

35Hushamu nwụhulewho; Hedadu nwa Bedadu nọ-chia ẹnya iya chịlahaa. Ọ lwụ-gburu ndu Midiyanu l'alị Moabu. Mkpụkpu nkiya l'aza Avitu.

36Hedadu nwụhulewho; Samula, bụ onye shi Masurẹka nọ-chia ẹnya iya chịlahaa.

37Samula nwụhulewho, Shawulu nke Rehobotu, dụ lẹ mgboro ẹnyimu nọ-chia ẹnya iya chịlahaa.

38Shawulu nwụhulewho; Bálu-hananu nwa Akụbo nọ-chia ẹnya iya chịlahaa.

39Bálu-hananu nwa Akụbo nwụhulewho, Hada nọ-chia ẹnya iya chịlahaa. Mkpụkpu iya bẹ l'eekuje Pawu. Ẹwha nyee ya bụ Mehetabẹlu, bụ nwada Maturedi. Maturedi bụkwanu nwada Mezahabu.

40Ọ waa ẹwha ndu bụ ishi l'ẹpa Ịso ndọwa, l'ẹnya-uwhu whẹ l'ẹnya-uwhu whẹ mẹe ẹwha ẹka whẹ bugee l'azakaa: Timuna, Aluva, Jetẹtu, 41Oholibama, Ela, Pinọnu, 42Kenazu, Temanu, Mibuza, 43Magudẹlu mẹe Iramu. Ndu ono gẹ whẹ ha bụkota ishi ndu Edọmu mẹe ẹka whẹ bugee l'alị ono, bụ nke whẹ.

Gẹ whẹ ha bụkota ndibe Ịso, bụ nna ndu Edọmu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index