Search form

Mbụlembu 37

Nrọ, Jósẹfu rọru

1Jékọpu bu l'alị ono, nna iya lwarụ je eburu bụ iya bụ alị Kenanu.

2Ọ waa bụ akọ-ẹhu ndibe Jékọpu ndọwa.

Jósẹfu bẹ nọwaru awha iri l'ẹsaa, l'ootsoje ụnwunna iya eche atụru, mbụ ụnwu nke Byiliha yẹle Zilipa, bụ unyomu nna iya. Jósẹfu gbalihu ya eje edooru nna iya ejo-iwhe, ụnwunna iya whẹ l'eme.

3O noo ya, Ízurẹlu ka oye Jósẹfu obu karụ ụnwu iya ndu ọwhu nkele ọ bụ nwa, a nwụru iya lẹ nka. Ọ kwaarụ Jósẹfu uwe-mkpẹelanu, nweru ẹka ogologo, e dengashiru iwhe edengashi l'ọoma ụma. 4Nteke ụnwunna iya bya amarụ lẹ nna whẹ ka iya oye obu karụ whẹbedua, whẹ kpọo Jósẹfu ashị; whẹ te ekfujeheru iya okfu njima.

5Jósẹfu bya arọo nrọ, zeeru iya ụnwunna iya. O mee, whẹ kabaa ya ọkpo ashị. 6Ọ sụru whẹ: “Unu ngabẹ tẹ mu zeeru unu nrọ, mu rọru. 7Anyi nọ l'ẹgu esweshi witi l'ukfu l'ukfu. A nọnyaa, ukfu witi nkemu gbalihu kfụru pẹperepe; ukfu iya nkunu bya adọ-whee nkemu mgburumgburu; ewhuzekaaru iya ishi l'alị.”

8Ụnwunna iya sụ iya: “?Ọ nụa iya bụ l'ii-megee achị anyi? Mbụ; ?ọo ya bụ l'ii-megee bụru ishi anyi?” Nrọ ono, ọ rọru yẹle okfu ono, o kfuru mee; whẹ kabaa ya ọkpo ashị.

9Jósẹfu bya arọfua nrọ ọdo; zeeru iya ụnwunna iya ono sụ whẹ: “Mu rọkwaru nrọ ọdo g'ẹnyanwu mẹe ọnwa mẹe kpokponde iri lẹ nnanụ bya awata anọ abarụ mu ẹja.”

10O je ezeeru iya nna iya g'o zeru iya ụnwunna iya; nna iya gbọ-chia ya ọnu sụ iya: “?Ọo ẹgube nrọ gụnu b'ị rọru nno? ?Iwhe l'iikfunu bụ lẹ mbẹdua, bụ nna ghu mẹe ne ghu mẹe ụnwunna ghu l'e-megee ewhuzejeru ghu ishi l'alị abarụ ghu ẹja” 11Ụnwunna iya koderu iya okoowhoo; nna iya kwakọbe iwhe ono, o kfuru iya l'obu iya.

Ụnwunna Jósẹfu l'ere iya

12O noo ya, ụnwunna iya rwuta atụru nna whẹ jeshia echeche l'ẹka ọbu dụkube mkpụkpu Shékemu. 13Ọo ya bụ, Ízurẹlu sụ Jósẹfu: “?Mbẹ ị marụ-a l'ụnwunna ghu nọ lẹ mgboro Shékemu eche atụru; ngwa bya tẹ mu zhia ghu t'i je agbawhe whẹ.”

Jósẹfu kweta nna iya.

14Ọo ya bụ, ọ sụ iya t'o je agbawhe ụnwunna iya l'ẹka ono, whẹ l'eche atụru marụ, ?ẹhu dụ-gee whẹ mma whẹ l'atụru whẹ ya alwa bya akarụ iya? Ẹka ọ nọ zhia ya ozhi ono bụ lẹ nsụda Hiburọnu.

Jósẹfu tụgbua bya ejerwua Shékemu. 15Nwoke ọbu whụ iya l'ẹka l'ọogha-whe bedee l'ẹgu ono; nwoke ono jịa ya sụ iya: “?Ịicho gụnu?”

16Ọ sụ iya: “Ọo ụnwunna mu whẹ bẹ mu l'ele ẹnya whẹ. Byiko, ọ -bụnuru l'ị marụ ẹka whẹ nọ eche atụru whẹ, tụnuru mu ọnu iya.”

17Nwoke ono sụ iya: “Whẹ lụfuakwaru l'ẹka-a nkele mu shi anụ nteke whẹ shi ekfu tẹ whẹ jee Dotanu.”

Ọo ya bụ, Jósẹfu lụfu chọru ụnwunna iya ono jeshia je awhụ whẹ lẹ Dotanu. 18Whẹ nọdu otẹnya whụ Jósẹfu gẹ l'ooje abya. Ọ bya l'ejerwudeshia ẹka ono whẹ nọ, whẹ gbawaa ikumu tẹ whẹ gbua ya.

19Whẹ sụ ibe whẹ: “Lekwa nwa-ọro-nrọ gẹ l'ooje abya! 20Unu bya ntaa t'anyi gbua ya; parụ iya chee l'ime iduma lanụ. Iwhe anyi l'e-kfu bụ l'ọo anụ-ẹgbudu gburu iya. T'anyi mawarụro gẹ nrọ iya ọbu l'e-shi vụa.”

21Rúbẹnu nụa ya bya achọkashide gẹ l'oo-me dzọo ya ndzụ. Ọ sụ whẹ: “Unu t'anyi be egbushi iya egbu. 22T'anyi be egbukwa ọchi. Iwhe anyi l'e-mechia bụ t'anyi parụ iya chee l'ime iduma lanụ l'echi-ẹgu l'ẹka-a; haa ya odenyi ẹka.” Iwhe Rúbẹnu gude kfua ya nno bụ ndụge ọ nafụta iya l'ẹka whẹ duta iya dulahuru nna iya.

23O noo ya, abyarwuta, Jósẹfu l'abyarwuta ẹka ụnwunna iya ono nọ; whẹ wọo iya chịi, yefu iya uwe ẹka ogologo ono, dengashiru iwhe edengashi ono, o ye l'ẹhu. 24Whẹ pata iya chee l'ime iduma lanụ. Iduma ono bụ iduma iwhoro, mini l'adụa.

25Whẹ dọshia eri nri, whẹ palia ẹnya whụ ndu shi l'eri Ishimẹlu gẹ whẹ dzeberu kpẹe mkpẹelanu shi Giledu eje abya; ịnya-kamẹlu whẹ vugeeru mmanụ, l'eshi mkpọ mẹe ụnwu, l'eshi kwẹkwekwe mẹe mẹru. Ẹka whẹ vu iya eje bụ Íjiputu.

26Juda sụ ụnwunna iya: “?Ọo gụnu bẹ anyi l'e-rita iya mẹ anyi gbua nwanna anyi kpochia mmee ya? 27Unu bya t'anyi ree ya eri Ishimẹlu. T'ẹka anyi be edenyikwa iya l'ẹhu nkele ọo nwanna anyi b'ọ bụ, tẹmenu anyi l'iya bụru ogwẹhu lanụ, bya abụru mmee lanụ.” Ụnwunna iya narụ kweta.

28Ndu Midiyanu ono, l'agba nghọ ghatadẹlewho; ụnwunna Jósẹfu ono je ekufuta iya l'ime iduma ono; woru iya ree eri Ishimẹlu ono. Iwhe whẹ reru Jósẹfu bụ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu. Whẹ duru iya lashia Íjiputu.

29Nteke Rúbẹnu bya ejee l'iduma ono, whụ lẹ Jósẹfu ta anọhedu iya; o gude ẹhu-eghughu gbajaa uwe iya. 30O jekfu ụnwunna iya je asụ whẹ: “Nwata ono ta anọhekwa l'ime iduma ono. ?Ọo awe bẹ mu l'e-chebe ntaa?”

31O noo ya, whẹ chịta uwe Jósẹfu, bya egbua eghu, gwọ-whua uwe Jósẹfu lẹ mmee ya. 32Whẹ chịta uwe ẹka ogologo ono, e dengashiru iwhe ono chịlahuru nna whẹ; sụ iya: “Lekwa uwe, anyi whụru ndọwa; leeda iya ẹnya marụ ?ọo nke nwa ghu tọo gụnu?”

33Jékọpu hụbelekwawho uwe ono ama sụ: “Ọ kwa uwe nwa mu-o! Ejo anụ-ẹgbudu gbuakwaru iya. O doru mu ẹnya l'anụ-ẹgbudu lajashịwaru anụ Jósẹfu nwịrinwiri.”

34Jékọpu gude ẹhu-eghughu gbajaa uwe nkiya, bya achịta uwe áwhụ yee; ryaa ẹkwa nwa iya ono igweligwe mbọku. 35Ụnwu iya unwoke mẹe ụnwu iya ụnwanyi bya tẹ whẹ dụa ya obu, ọ jịka t'a ba adụshi iya obu, asụje: “Unu parụ mu haa. Mu l'a-gụ-zhiawho áwhụ nwa mu ono jeye mbọku mu l'a-lakfu iya lẹ maa.” O noo gẹ nna Jósẹfu gude ryaa ẹkwa iya ndono.

36O noo ya, ndu Midiyanu bya eworu Jósẹfu ree nwoke, l'eeku Pọtifa l'alị Íjiputu. Pọtifa ono bụ onye lanụ lẹ ndu ozhi Fero; ọ bụ onye ishi ndu ojọgu, l'eche Fero nche.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index