Search form

Mbụlembu 38

Juda yẹle Tama

1O noo ya, nteke ono bẹ Juda harụ ụnwunna iya jeshia mkpụkpu Adulamu, jekfushia nwoke, l'aza Hira yẹle iya buru. 2Juda nọdu l'ẹka ono whụta nwada Shuwa, bụ onye Kenanu. Ọ lụa ya, wata anọ alarụ iya l'ụlo. 3Ọ tsụta ime, nwụa nwa nwoke, ọ gụa ya Ẹru. 4Ọ tsụta ime ọdo, nwụa nwa nwoke, ọ gụa ya Onanu. 5Ọ nwụfua nwa nwoke ọdo, ọ gụa ya Shila. Ẹka ọ nọdu nwụa ya bụ lẹ Kezibu.

6Juda bya alụaru ọkpara iya, bụ Ẹru nwanyị. Ẹwha nwanyị ọbu bụ Tama. 7Ọle ọkpara Juda ono, bụ Ẹru bụ onye-ejo-ememe l'ẹnya Onye-Nwe-Ọha, ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha chigbua ya.

8Tọ dụ iya bụ, Juda sụ Onanu: “Lajẹru nwa-mbunu ono, bụ nyee nwune ghu l'ụlo nke ọwhu l'ii-meru iya iwhe gbarụ nwune ji madzụ l'ememe, shi nno mee tẹ nwune ghu tọgbo akọ lẹ mgboko.” 9Ọle Onanu bẹ marụ lẹ nwa nwanyị ono l'a-nwụta ta abụdu nkiya. L'ọobuje, o jekfu nyee nwune iya ono azẹe, ya agbọshia ụnwuda iya l'alị gẹ l'ee-shi tẹ ya ba atọgboru nwune iya akọ. 10Iwhe ono, Onanu l'eme dụ ẹji shii l'ẹnya Onye-Nwe-Ọha; ọo ya bụ Onye-Nwe-Ọha chigbufua yẹbedua.

11Tọ dụ iya bụ, Juda sụ nyee nwa iya ono, bụ Tama: “Je eburu l'ibe nna ghu bụru nwa-mbunu t'e gude tẹ nwa mu, bụ Shila vufuta.” Nkele ọ dụle iya whọ gẹ woo lẹ Shila l'a-nwụhufua g'ọo unwune iya. Tama kweta bya alashia ibe nna iya je eburu.

12A nọnyaa, nyee Juda, mbụ nwada Shuwa nwụhu. Juda rwọkota-gee ume anwụhu nyee ya ono, o jeshia mkpụkpu Timuna ọgba-whe ndu l'ebyishiru iya atụru ẹji. Ọnya iya, bụ Hira, onye mkpụkpu Adulamu tsoru iya whẹ jeshia.

13Ama gbaarụ Tama lẹ nnajiko iya bẹ l'eje Timuna obyishia atụru iya ẹji. 14O yefu uwe nwanyị, nọ l'ụlo-mkpe, o yeru; woru ẹkwa, dụ rẹbere rẹbere whụ-kpua onwiya l'iwhu t'a ba ahụbe iya ama, je anọdu l'ọnu-abata mkpụkpu Enému, bụkwawho ụzo, e shi eje Timuna. Nkele ọ marụ lẹ Shila vutawaru, te ekwe duru yẹbe Timuna nụ Shila t'ọ lụpyabe.

15Juda whụa Tama, o chebe l'ọo nwanyị-ọkpara nkele ọ whụ-kpuru onwiya ẹkwa, dụ rẹbere rẹbere l'iwhu. 16Tọ ma l'ọo nyee nwa iya. O kucha iya l'agụga ụzo sụ iya t'ọ bya tẹ whẹ zẹe.

Ọ jịa ya sụ: “?Ịi-nụ mu gụnu mẹ mu kweta tẹ mu ghu zẹe?”

17Ọ sụ iya: “Mu l'e-shi l'elwu mu kpẹe ghu nwada-eghu.”

Tama sụ iya: “Ii-sụbekwaru mu iya iwhe jeye nteke l'ịi-kpụtaru mu iya.”

18Juda sụ iya: “?Ọo gụnu bẹ mu l'a-sụberu ghu iya?”

Ọ sụ iya: “Iwhe l'ịi-sụberu mu iya bụ echi-mgba-l'ẹka, l'eegudeje ahụbe ghu ama mẹe eri, tso iya nụ mẹe mgbọro ono, ị pa l'ẹka.” Ọ chịru iya chẹe ya yẹle iya zẹe; o yee ya ime. 19Tama gbalihu tụgbua, whụfu ẹkwa ono, o shi whụ-kpua l'iwhu, bya eworu uwe nwanyị, nọ l'ụlo-mkpe ono, o shi yee yewhu azụ.

20E megee, Juda kpụta nwada-eghu ono kpẹe ọnya iya nke mkpụkpu Adulamu t'o je akpẹe nwanyị ono gude chịtaru iya iwhe ono, ọ sụberu iya. O jee t'ọ whụ nwanyị ono. 21Ọ jịa ndu ẹka ono sụ whẹ: “?Ọo awe bẹ nwanyị-ọkpara ono, shi nọdu l'agụga ụzo Eménu nọ?”

Whẹ sụ iya: “Nwanyị-ọkpara ta anọjekwaru l'ẹka-a.”

22Ọo ya bụ, ọ dawhu azụ je asụ Juda: “Mu ta awhụkwa iya. Ọdo bụ lẹ ndu ẹka ono sụru lẹ nwanyị-ọkpara ta anọjeduru l'ẹka ono.”

23Juda sụ iya: “Parụ iya haa t'o woru iya, a nọnyaa nụ, e gude iya chịa anyi ọchi. Mu kpẹwaru ghu nwada-eghu-a, i gude je achọkota iya t'ị whụ iya.”

24A nọlewho iwhe ha g'ọo ọnwa ẹto, a bya edooru Juda lẹ nyee nwa iya, bụ Tama bẹ tsoru agbawhe ọkpara, o shiwa l'ọgba ọkpara tsụta ime.

Juda sụ: “Unu dufuta iya t'e gude ọku kegbua ya.”

25E dufutadele iya whọ, o zhia ozhi t'e je ezhia nnajiko iya ono sụ iya: “Ọo onye nwe iwhe-e bụ iya yeru mu ime.” Sụ iya: “Leledaa marụ ?onye nwe echi-mgba-l'ẹka-a, l'eegudeje ahụbe madzụ ama-a mẹe eri-a, tso iya nụ mẹe mgbọro-ọ?”

26Juda whụa iwhe ono bya amarụ l'ọo nkiya, ọ sụ: “Ha, nwanyị-a kakwa mu ọdu chịriri, eshi-ọwhu mu sụ-geeru lẹ mu l'e-duru iya nụ nwa mu Shila t'ọ lụpyabe; e megee, mu te eduheru iya nụ iya. Nwa mu ono te ejekfubua ya azẹe.”

27O gbabele iya whọ l'ezeda, ụnwegirima ono dụ iya ẹbo l'ẹwho. 28Nteke l'oozeda bẹ onye lanụ wofutaru ẹka. Nwanyị l'eswi iya ime wota eri oghu, l'eke uswe-uswe gbabẹ iya lẹ nkwo-ẹka, bya asụ: “Oo onye ọwa bụ ivurụzo.” 29Ọle o wobawhuru ẹka ono azụ, nwune iya ye ishi vuru ụzo fụta. Nwanyị ono, l'eswi ime sụ: “?Ọ waa g'i meru kwofutakebe?” A gụa ya Pẹ́rezu. 30Ọo ya bụ, nwune iya ono, a gbabẹru eri oghu, l'eke uswe-uswe lẹ nkwo-ẹka fụta, a gụa ya Zera.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index