Search form

Mbụlembu 39

Jósẹfu yẹle nyee Pọtifa

1Tọ dụ iya bụ, e duru Jósẹfu jeshia Íjiputu. Pọtifa zụ-nweta iya l'ẹka eri Ishimẹlu ono, bụ ndu du iya jee Íjiputu. Potifa bụ onye Íjiputu; ọ bụru onye lanụ lẹ ndu nọ l'oke-ọkwa Fero. Ọ ya bụ onye ishi ndu ojọgu, l'eche Fero nche.

2Onye-Nwe-Ọha swiru Jósẹfu ọkpobe eswiru, iwhe kweru iya. O buru l'ụlo nwoke Íjiputu ono, bụ onye-nwe-iya. 3Onye-nwe-iya nụ ono bya awhụ lẹ Onye-Nwe-Ọha swiru Jósẹfu mẹe lẹ Onye-Nwe-Ọha meru ẹka l'atụ Jósẹfu atụtu l'iwhe lile, l'oome; 4Jósẹfu tụbe iya l'ẹnya. O mee Jósẹfu onye ozhi iya; mee ya onye ishi l'eleta ibe iya ẹnya, bya eyekota iya iwhe lile o nweru l'ẹka. 5Wata nteke Pọtifa meru Jósẹfu onye ishi, l'eleta ibe iya ẹnya, bya eyekota iya iwhe lile o nweru l'ẹka bẹ Onye-Nwe-Ọha gude iswi ẹhu Jósẹfu ono wata ọgo ọnu-ọma eswibe l'ibe nwoke Íjiputu ono. Ọnu-ọma ono, Onye-Nwe-Ọha gọru iya dụkota je akpaa l'iwhe lile o nweru l'ibe iya mẹe ọwhu, o nweru l'ẹgu. 6Pọtifa hakọtaru Jósẹfu iwhe lile o nweru t'o leta ẹnya; tọ dụhewaro iwhe yẹbedua l'akpajẹkwadu ishi iya; gbahaa tẹ ya ria nri.

Jósẹfu bẹ marụ ụma nwoke, bya adụ ugvu l'ẹnya. 7A nọtanyaa, Jósẹfu tụba nyee onye-nwe-iya nụ l'ẹnya. Ọ sụ Jósẹfu t'ọ bya tẹ yẹle iya zẹe.

8Jósẹfu jịka jị-nyia ẹnya; sụ nyee onye-nwe-iya nụ ono: “Onye-nwe-mu nu hakọtaru mu iwhe lile o nweru tẹ mu leta ẹnya; tọ dụhe iwhe l'ọokpakwadu ishi iya l'ibe iya. Iwhe lile o nweru g'ọ ha b'o yekotaru mu l'ẹka. 9Ọo gẹ yẹbedua ha bụ gẹ mu ha l'ụlo-ọ. Ọ tọ dụdu iwhe onye-nwe-mu nụ wohajeru mu ewoha, t'a gụfu-zhiawho gụbedua, o noo nkele ị bụ nyee ya. ?Ndẹe gẹ mu l'a-dụ mee ẹgube ejo-ememe ono, mbụ mee iwhe-dụ-ẹji melwu Chileke?” 10Mbọku fụtaru afụta bẹ nwanyị ono l'ekfujeru Jósẹfu iwhe ono, ọle Jósẹfu te ekwejedu tẹ yẹle iya zẹe; t'o kweje kpakụbe iya ntse.

11O rwua ujiku lanụ, Jósẹfu bahụ l'ime ụlo tẹ ya jee ozhi, dụru iya nụ. Tọ dụ ndu l'eje ozhi l'ụlo ono, dụ onye ọwhu nọ iya nụ. 12Nyee Pọtifa zụ iya l'uwe iya, sụ iya t'ọ bya tẹ yẹle iya zẹe. Jósẹfu yefu uwe iya ono haa ya l'ẹka gude ọso gbafụ l'ụlo ono.

13Ọ whụlewho lẹ Jósẹfu yefuwaru uwe iya haa ya l'ẹka gbafụ l'ụlo, 14o kushia ndu l'ejeru iya ozhi l'ụlo sụ whẹ: “Unu leedawho ohu-a bụ onye Híburu, e dutaru dobe l'ẹka-a t'o mechishije anyi iwhu. Ọ bakfutaru mu l'ime ụlo l'ẹka-a sụ tẹ mu l'iya zẹe. Ọ kwa iya bụ, mu chishia mkpu. 15Ọ nụlewho gẹ mu l'echi mkpu, ọ haa mu uwe iya l'ẹka, gude ọso gbafụ l'ụlo.”

16Nyee Pọtifa gude uwe ono jeye Pọtifa, bụ onye-nwe Jósẹfu bata. 17Ọ kọlahaaru iya sụ iya: “Ohu-a, bụ onye Híburu, i dubataru anyi l'ẹka-a bẹ shi eme t'o mechia mu iwhu. 18Ọ whụlewho gẹ mu chishiru mkpu, ọ haa mu uwe iya l'ẹka gude ọso gbafụ l'ụlo.”

19Onye-nwe Jósẹfu nụlewho iwhe ono, nyee ya kfuru iya sụ l'o noo gẹ ohu iya meru iya ndono, ọ vọru ọku ghụa ẹhu. 20Onye-nwe Jósẹfu ono kpụta iya je eye l'ọka-mkpọro, ẹka eze l'atụ-chije ndu mkpọro iya.

Jósẹfu nọdu l'ụlo mkpọro ono, 21Onye-Nwe-Ọha swileru iya-a ọkpobe eswiru, goshi iya lẹ ya yeru iya obu. O mee; Jósẹfu dụ onye l'eche ọka-mkpọro ono l'obu. 22Ọo ya bụ, onye l'eche ọka-mkpọro ono mee Jósẹfu ishi ndu nọkota l'ọka-mkpọro ono. Iwhe lile, l'eemekota l'ẹka ono bụru Jósẹfu b'ọ dụ l'ẹka. 23Iwhe e yeru Jósẹfu l'ẹka bẹ onye l'eche ọka-mkpọro ono ta gẹkfubejedu ẹka, o noo nkele Onye-Nwe-Ọha swiru Jósẹfu eswiru, nụ iya ẹka ọboroto l'akpụto l'iwhe lile, l'oome.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index