Search form

Mbụlembu 4

Kenu yẹle Ébelu

1Ádamu yẹle nyee ya Iifu bya azẹe, ọ tsụta ime, nwụa Kenu. Iifu sụ: “Onye-Nwe-Ọha bẹ yewaru mu ẹka, mu nwụa nwa nwoke.” 2E megee, ọ bya anwụtafua Ébelu, ọ bụru nwune Kenu nke nwoke.

Ébelu bụru onye l'akpa igwe atụru, Kenu bụru onye l'akọ okfu. 3O be nteke ọbu; Kenu shi l'iwhe ọ kọtaru l'alị hata gbaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja. 4Ébelu shi l'atụru ivurụzo, atụru iya nwụshiru hata gbua, butagee ya ẹka ọ nmarụ ẹba gude gbaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja nkiya. Ébelu mẹe ẹja, ọ gbarụ dụ Onye-Nwe-Ọha ree. 5Ọ jịka ọwhube Kenu mẹe ẹja, ọ gbarụ. Ọo ya bụ, Kenu vọru ọku ghụa ẹhu dzụkfube.

6Onye-Nwe-Ọha sụ Kenu: “?Ọo gụnu meru iwhe ị vọru ọku ghụa ẹhu. ?Ọo gụnu meru ị dzụkfube nno? 7Ọ -bụ l'i meru ree; ?ọo gụnu bụ lẹ mu tege emedu t'ị nwụa ọnochi? Ọ -bụru l'i tii medu ree, makwarụ l'iwhe-dụ-ẹji zẹekwa machịshia onwiya l'ọnu ụlo ghu angarụ ghu. Iwhe l'oose ẹza iya bụ tẹ ya ka ghu ike, ọle kabụkwaa ya ike.”

8Tọ dụ iya bụ, Kenu sụ nwune iya Ébelu tẹ whẹ je l'ẹgu; whẹ jeshia. Whẹ nọdu l'ẹgu l'ẹka ono, Kenu ghakọbe zụ-gude nwune iya ono gbua.

9O noo ya, Onye-Nwe-Ọha bya ajịa Kenu sụ iya: “?Ndẹhunu nwune ghu Ébelu?”

Kenu sụ iya: “Mu ta amakwa. ?Mu l'eche nwune mu eche?”

10Onye-Nwe-Ọha sụ iya: “?Ọo ẹgube iwhe gụnu b'i meru nno? Gebekwa! Nwune ghu ono, i gburu bẹ mmee ya shikwa l'alị echiku mu lẹ mkpu. 11Ntaa b'ị bụakwa onye a tụru ọnu. Alị ono je l'a-gba ghu ụchi, mbụ alị ono, sarụ ọnu ngụa mmee nwune ghu ono, i gburu. 12Ị -kọo alị bẹ l'ọoto dụdua iwhe ị bya l'e-meta iya. Ịi-nọlewho agba ọso ndzụ ghu, aghawhe mgboko ngvudangvu.”

13Kenu sụ Onye-Nwe-Ọha: “Ntarama-awhụwhu, ị nụru mu bẹ karikwaru mu ẹka. 14Ntaa b'ị chịfuwaru mu l'alị-a, bya emewaa tẹ mu wohajee onwomu ewoha l'ẹka ị nọ. Tẹmenu mu je l'a-nọ aghawhe mgboko ngvudangvu agba ọso ejo-iwhe, mu meru. Mẹ onye kpọ-lwuru mu nụ l'e-gbukwa mu.”

15Onye-Nwe-Ọha sụ iya: “Ọ tọ dụdu nno. O -nwezhiwaru onye gburu gụbe Kenu, a gwata onye ọbu ụgwo iya ugbo ẹsaa.” Onye-Nwe-Ọha bya emee Kenu iwhe-ọhubama, t'ọ bọ dụ onye whụru iya nụ l'e-je iya egbugbu. 16Ọo ya bụ, Kenu lụfu l'iwhu Onye-Nwe-Ọha, je eburu l'alị Nọdu, dụ l'ụzo ẹnyanwu-awata Idẹnu.

Ẹpa Kenu

17Kenu yẹle nyee ya bya azẹe, ọ tsụta ime nwụa Ínọku. O nweru mkpụkpu, Kenu l'emeta nteke ono, ọ gụa mkpụkpu ono Ínọku, bụ ẹwha nwa iya ono. 18Ínọku nwụta Iradu. Iradu bụru nna Mehujẹlu. Mehujẹlu bụru nna Metushẹlu. Metushẹlu bụru nna Lamẹku.

19Lamẹku lụa ụnwanyi labọ. Onye lanụ l'aza Ada, onye ọwhu l'aza Zila. 20Ada bya anwụta Jabalu. Jabalu bụru iya bụ nna ndu l'akpọbeje ụlo-ẹkwa buru, bụ iya bụ ndu l'akpa élwù. 21Ẹwha nwune iya bụ Jubalu. Yẹbedua bụ nna ndu l'akpọje une, awhụ opu. 22Zila bya anwụtakwawho nwa nwoke, ẹwha iya bụ Tubalu-kenu. Tubalu-kenu bẹ gude ope mẹe igwe kpụshia ngwa-ọru, dụ-gee l'iche l'iche. Nwune Tubalu-kenu ono nke nwanyị bụ Naama.

23O noo ya, Lamẹku sụ unyomu iya:

“Ada gụ lẹ Zila, unu gebe nchị!

Unubẹ unyomu Lamẹku,

unu ngabẹ nchị l'iwhe mu l'ekfu!

Mu gburu madzụ,

l'ọo lẹ o mekaru mu iwhe.

Mu gburu nwokorọbya, meru

iwhe ọnya fụru mu l'ẹhu.

24Ọ -bụru lẹ Kenu b'a gwatarụ

ụgwo ọchi o gburu ugbo ẹsaa,

bẹ nke mbẹdua, bụ Lamẹku

l'a-bụru ugbo ẹsaa ẹsaa ụzo

ụkporo ẹto l'iri l'ẹsaa!”

25O noo ya, Ádamu yẹle nyee ya bya azẹkwawho ọdo, ọ nwụta nwa nwoke, gụa ya Seti sụ: “Chileke nụwaru mu nwa nwoke ọdo, l'a-nọ-chi ẹnya Ébelu, eshi-ọwhu Kenu gburu yẹbedua.” 26Seti nwụtakwawho nwa nwoke, gụa ya Ẹ́noshi. Eshi nteke ono ndiwhe wata oku ẹwha Onye-Nwe-Ọha.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index