Search form

Mbụlembu 40

Jósẹfu l'akọwa nrọ, ndu mkpọro rọru

1A nọnyaa nteke ọbu, onye l'agbarụ eze ndu Íjiputu mmẹe yẹle onye ọwhu l'egheru iya buredi meswee eze ndu Íjiputu, bụ onye-nwe-whẹ. 2Ẹhu ghulahaa Fero eghu l'ẹka ụmadzu labọ ono, l'ejeru iya ozhi nọ bụ iya bụ: onye ishi ndu l'agbarụ iya mmẹe mẹe onye ishi ndu l'egheru iya buredi. 3Ọ chịru whẹ ye l'ọka-mkpọro l'ibe onye ishi ndu ojọgu, l'eche Fero nche, bụ ẹka a tuchikwaruwho Jósẹfu. 4Onye ishi ndu ojọgu ono, l'eche Fero nche woru whẹ ye l'ẹka ono sụ tẹ Jósẹfu jejeru whẹ ozhi.

Whẹ nọtanyalewho l'ọka-mkpọro ono, 5o rwua ẹnyashi ujiku lanụ, unwoke labọ ono nọdu lẹ mkpọro ono rọkota nrọ, mbụ onye ono, l'agbarụ eze ndu Íjiputu mmẹe yẹle onye ọwhu, l'egheru iya buredi. Onyenọnu rọo nrọ nkiya, nrọ ono nwegeeru iwhe ọ fụtaru l'ẹhu l'ẹhu. 6Jósẹfu byakfuta whẹ l'ụtsu iya bya awhụ l'ẹhu ta atsọchafudu whẹ ụtso l'ishi. 7Ọ jịa ndu ozhi Fero ono, a tuchiru whẹ l'iya l'ibe onye-nwe-iya ono sụ whẹ: “?Ọo gụnu bẹ unu dobegeeru iwhu g'ọo ndu iwe ji ẹka nno ntanụ?”

8Whẹ sụ iya lẹ whẹ labọ rọkotaru nrọ, tọ dụ onye l'a-kọru whẹ iwhe nrọ ono fụtaru.

Jósẹfu sụ whẹ: “?Tọ dụ Chileke bụ onye l'akọwaje nrọ? Byiko, unu zeedaaru mu nrọ ọbu.”

9Ọo ya bụ, onye ishi ndu ono, l'agbarụ Fero mmẹe bya ezeeru Jósẹfu nrọ nkiya sụ iya: “Mu rọru nrọ gẹ vayịnu kfụru mu l'iwhu. 10Vayịnu ono nweru ẹkali ẹto. O rwushia irwu, bya atụshi-kebe igu; mịshia akpụru jọkfu-jọkfu, chashịa achashị. 11Mu parụ omogo Fero l'ẹka, bya ewota akpụru vayịnu ono pyịru mmẹe ya ye l'omogo ono parụ dẹe Fero l'ẹka.”

12Jósẹfu sụ iya l'ọwa-a iwhe nrọ ono fụtaru ndọwa: “Ẹkali vayịnu ono whẹ ẹto bụ abalị ẹto. 13Abalị ẹto ntanụ bẹ Fero l'a-tụfu ghu lẹ mkpọro dobewhu ghu azụ l'ọnodu, i shi nọduhawaa; gụ agbalahaaru Fero mmẹe ẹgube ono, i shi agbahawa iya nteke whọ, i shi bụru onye l'adajẹru iya mmẹe. 14Ọle byiko nyatakwa mụbe Jósẹfu nteke iwhe dụderu ghu lẹ ree. Iwhe-ọma, l'ii-meru mu bụ t'i whotaru Fero ẹwha mu nggẹ a gbafụta mu l'ọka-mkpọro-ọ. 15Nkele ọ kwa ezhita b'e zhitaru mu l'oshi l'alị ndu Híburu. E rwukwa ẹka-a, a tụa mu mkpọro l'ẹbe ọdu iwhe mu metaru.”

16Onye ishi ndu l'eghejeru Fero buredi whụ gẹ Jósẹfu gude kọwaa nrọ ono, ọ dụ ree, ọ sụ Jósẹfu: “Mbẹdua rọfukwaru nrọ gẹ mu vu nkata buredi ẹto. 17Nkata ọwhu tukoru iya l'eli b'e yeru ọga nri, dụ l'iche l'iche, e gheshiru tẹ Fero ria. Ụnwu ẹnu bya eberu iya l'eli atụ iya.”

18Jósẹfu sụ iya l'ọ waa iwhe nrọ ono fụtaru ndọwa: “Nkata ẹto ono bụ abalị ẹto. 19Abalị ẹto ntanụ bẹ Fero l'a-kpụfuta ghu je aswị-gbua l'eli oshi. Ụnwu ẹnu atụa anụ ghu nnanụ nnanụ.”

20Tọ dụ iya bụ, o rwua abalị ẹto ono; ọ gbaa l'oge mbọku, a nwụru Fero. Fero bya emeeru ndu ozhi iya oriri. A tụfu onye ishi ndu, l'agbarụ iya mmẹe yẹle onye ishi ndu l'egheru iya buredi duru whẹ bya l'iwhu ndu ozhi iya ono. 21O dobewhu onye ishi ndu, l'agbarụ iya mmẹe azụ l'ọkwa iya. Ọ gbalahaaru Fero mmẹe g'o shi agbahawa iya. 22O je aswị-gbua onye ishi ndu l'egheru iya buredi. Ọ nwụkota-gezhia gẹ Jósẹfu sụru whẹ l'ọo-nwụ. 23Ọle onye ishi ndu l'agbarụ Fero mmẹe ono ta anyatahẹdu Jósẹfu, ọ nyazọo Jósẹfu anyazọ.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index