Search form

Mbụlembu 41

Nrọ Fero

1A nọlewho awha labọ gberegedemu, Fero bya arọo nrọ gẹ ya kfụru l'agụga ẹnyimu Nayịlu. 2A bya l'eledeshia ẹnya, eswi ẹsaa, ẹhu guru egu, hagee okporokpo okporokpo shi l'ime ẹnyimu Nayịlu ono rwufuta, bya anọdu atakaa ikpo. 3A bya l'eledeshia ẹnya; eswi ẹsaa ọdo, jọ-geeru ẹhu, dụkota gangụ gangụ gangụ shikwawho l'ime ẹnyimu ono rwufuta, bya akfụkube ndu ọwhua l'agụga ẹnyimu ono. 4Eswi ẹsaa ono, jọ-geeru ẹhu dụkota gangụ gangụ gangụ ono lwekota eswi ẹsaa whọ, ẹhu guru egu, hagee okporokpo okporokpo. Tọ dụ iya bụ, Fero lwutehu lẹ mgbẹnya ono.

5A nọnyakwaa, mgbẹnya seru iya ọdo; ọ bya arọkwaa nrọ gẹ ishi akpe ẹsaa, hagee okporokpo okporokpo, whọtaru ishi l'oshi akpe lanụ. Ishi akpe ẹsaa ono gbakọta agbagba dụ ree. 6A bya l'eledeshia ẹnya, ishi akpe ẹsaa ọdo, dụ-gee mgbapya mgbapya whọshia ishi l'oshi akpe ọdo. Ishi akpe ẹsaa ono bẹ whẹrewhere ụzo ẹnyanwu-awata zhipyashiru ezhipyashi. 7Ishi akpe ẹsaa ono, dụ-gee mgbapya mgbapya bya elwekota ishi akpe ẹsaa whọ, hagee okporokpo okporokpo, gbakọta agbagba dụ ree. Ọo ya bụ, Fero lwutehu lẹ mgbẹnya ono. Ọ bya amarụ l'iwhe ono bụ lẹ nrọ.

8A fụta l'ụtsu iya, iwhe ono l'atsụ iya l'ẹhu shii. O zhia t'e je ekuaru iya ndu Íjiputu, l'emeje amamanshi mẹe ndu mmamagụ Íjiputu. Fero bya ezeeru whẹ nrọ ono, ọ rọru. Tọ dụ onye ọwhu dụ ike kọoru iya iwhe nrọ ono fụtaru.

9Tọ dụ iya bụ, onye ishi ndu l'agbarụ Fero mmẹe sụ Fero: “Ntanụ bẹ mu nyatarụ ẹji, mu meru. 10Nteke ono, ẹhu ghujeru gụbe Fero eghu l'ẹka ndu ozhi ghu nọ, mbụ nteke ono, i tụ-chiru mu l'onye ishi ndu ono, l'eghejeru ghu buredi l'ọka-mkpọro ono, dụ l'ụlo onye ishi ndu ojọgu ono, l'eche gụbe Fero nche, 11bẹ o beru l'ẹnyashi ujiku lanụ, anyi labọ rọkota nrọ; nrọ ono nwekotaru iwhe ọ fụtaru l'ẹhu l'ẹhu. 12O nweru nwokorọbya, bụ onye Híburu, anyi l'iya nọgbabe lẹ mkpọro ono, bụ onye ozhi onye ishi ndu ojọgu ono, l'eche gụbe Fero nche. Anyi zeeru iya nrọ ono anyi rọru, ọ kọoru anyi iwhe ọ fụtakotaru. Onyenọnu b'ọ kọwaru iwhe nrọ nkiya fụtaru. 13Ọ bụru g'ọ kọwashiru iya anyi b'o megeeru nwụa. Mbẹdua b'e dobewhuru azụ l'ọkwa, mu nọdu; a swị-gbua onye ishi ndu l'eghejeru eze buredi.”

14Ọo ya bụ, Fero zhia t'e je ekua Jósẹfu. E jia ekfu; e je atụfu-kebe Jósẹfu l'ụlo-mkpọro ono. Ọ bya akpụchashia ishi, gbanwee uwe iya, bya ejeshia l'iwhu Fero.

15Fero sụ Jósẹfu: “Mu rọru nrọ, tọ dụ onye dụ ike kọoru mu iwhe ọ fụtaru. Ọle mu nụru l'ọobuje, e zeeru ghu nrọ, gụ akọoru onye ọbu iwhe nrọ ono fụtaru.”

16Jósẹfu sụ Fero: “Ọ tọ kwa mu l'akọwaje iya. Ọo Chileke bẹ l'a-kọwaru gụbe Fero iwhe nrọ ono fụtaru ree-ree-ree.”

17Fero bya ezeeru Jósẹfu nrọ ono sụ: “Mu rọru nrọ gẹ mu kfụru l'agụga ẹnyimu Nayịlu, 18eswi ẹsaa, hagee okporokpo okporokpo, ẹhu gukotaru egu shi l'ime ẹnyimu ono rwufuta, bya anọdu atakaa ikpo. 19Eswi ẹsaa ọdo, jọ-geeru ẹhu, dụkota gangụ gangụ gangụ shikwawho l'ime ẹnyimu ono rwufuta. Mu tẹke awhụbudua eswi, dụ-be ẹji nno l'alị Íjiputu. 20Eswi ẹsaa ono, jọ-geeru ẹhu, dụkota gangụ gangụ gangụ ono lwekota eswi ẹsaa nke ivurụzo whọ, hagee okporokpo okporokpo. 21Whẹ lwegee whẹ, whẹ ta adụro g'ọo whẹ lweru eswi ono, nkele whẹ dụle-ẹ gangụ gangụ gangụ ono, whẹ shihawa dụ lẹ mbụ. Mu lwutehu lẹ mgbẹnya ono.

22“Mgbẹnya byakwa eseru mu ọdo, mu rọkwaa nrọ gẹ mu whụru ishi akpe ẹsaa, whọtaru ishi l'oshi akpe lanụ. Ishi akpe ẹsaa ono gbakọta agbagba dụ ree 23Ishi akpe ẹsaa ọdo, dụ-gee mgbapya mgbapya bya awhọtakwawho ishi l'oshi akpe lanụ. Ishi akpe ono dụ-gee zhịgazhiga; whẹrewhere ụzo ẹnyanwu-awata zhipyashia ya ezhipyashi. 24Ishi akpe ẹsaa ono, dụ-gee mgbapya mgbapya ono lwekota akpe ọwhu, dụ-gee ree. Mu zeeru ndu l'eme amamanshi nrọ ono, tọ dụ onye ọwhu dụ ike kọwaru mu iwhe ọ fụtaru.” 25O noo ya, Jósẹfu sụ Fero: “Uzhi nrọ labọ ono, gụbe Fero rọru bụkwa iwhe lanụ. Chileke bẹ goshiru gụbe Fero iwhe l'ọo-bya ememe. 26Eswi ẹsaa whọ, dụkota okeru l'ẹnya bụ awha ẹsaa; ishi akpe ẹsaa whọ, dụkota ree bụkwaruwho awha ẹsaa. Ọo ya bụ l'ọo iwhe lanụ bẹ nrọ ono bụ. 27Eswi ẹsaa whọ, jọ-geeru ẹhu, dụkota gangụ gangụ gangụ whọ, fụta-kpeeru azụ, bẹ bụ awha ẹsaa. Ishi akpe ẹsaa whọ, dụ-gee mgbapya mgbapya, whẹrewhere ụzo ẹnyanwu-awata zhipyashiru ezhipyashi bụru awha ẹsaa ẹgu l'e-mekota.

28“Ọo ẹgube ono, mu kfuru ghu iya bụ g'ọ dụ. Ọo Chileke goshiru gụbe Fero iwhe yẹbe Chileke l'abya ememe. 29Sụa, awha ẹsaa bẹ nri l'a-kwata akwata dụ shii l'alị Íjiputu kpaa-whuu, dụ iya nke anyịnyi. 30Ọle, awha ẹsaa ọwhu, l'etsota iya nụ bẹ mkpẹgu l'e-me. Nteke ono bẹ l'aanyazọshi awha ẹsaa whọ, nri shi dụ nke anyịnyi l'alị Íjiputu. Mkpẹgu ono l'a-nmakọta alị ono swọkiswoki. 31O to nwedu onye bya l'a-nyatakwadụ awha ono, nri shi dụ nke anyịnyi l'alị ono, o noo nkele mkpẹgu ono, l'e-tsota iya l'e-meshi ike. 32Iwhe meru g'o gude Fero rọo nrọ ono ugbo labọ bẹ bụ lẹ Chileke tubuwaru lẹ ya mefutaje iwhe ono, tẹmenu tọ dụhe gẹ l'aa-nọ-bekwedu, Chileke emee ya.

33“Iwhe l'ii-me ntaa bụkwa, tẹ gụbe Fero lee ẹnya họta onye ẹnya rwuru alị, bụ onye marụ ágụ mee ya ishi alị Íjiputu. 34Gụ atụkwaawho ẹka họta ndu l'a-nọ l'ishi iwhe l'eeme eme l'alị Íjiputu. L'ime awha ẹsaa whọ, nri l'a-dụ tama tama whọ, tẹ whẹ kejee iwhe ndu Íjiputu kpatarụ l'okfu ụzo ise wota ụzo lanụ kwakọbe akwakọbe. 35Tẹ whẹ nakọta nri ono l'awha ẹsaa ono, l'e-je abya, bụ awha nri l'a-dụ. Nteke whẹ nakọ-geeru iya, gụbe Fero anụ whẹ ikike tẹ whẹ vuru iya je edowhaa lẹ mkpụkpu gẹ mkpụkpu ha l'alị-a. 36Nri ono l'a-dụ kwabẹru awha ẹsaa whọ, mkpẹgu l'e-me l'alị Íjiputu-a nggẹ ndu alị-a ta atọhu l'ẹgu.”

37Iwhe ono, Jósẹfu tụfutaru t'e mee dụ Fero ree yẹle ndu ozhi iya l'owhu. 38Ọo ya bụ, Fero bya ajịa ndu ozhi iya sụ: “?O nweru onye ọdo, anyi l'a-whụ, l'a-dụ g'ọo Jósẹfu, bụ onye ume Chileke bu l'ẹhu ẹgube-ẹ?”

39O noo ya, Fero sụ Jósẹfu: “Eshi-ọwhu ọ bụ Chileke meru ị makọtaru iwhe lile-e, ọ nụ iya bụ l'o to nwedu onye ọdo, kabaa ghu ọburu onye iwhe l'edoje ẹnya mẹe onye marụ ágụ. 40Ọo gụbedua bẹ l'a-bụru ishi l'ibe mu. Onyenọnu l'alị-eze mụbe Fero bẹ bụ iwhe ị sụru t'o mee bẹ l'oo-meje. Ọo mbẹdua, bụ eze kpụ bụ onye ka ghu shii.”

Jósẹfu bụ onye ishi, l'achị Íjiputu l'owhu

41O noo ya, Fero sụ Jósẹfu: “Leduwho; alị Íjiputu l'owhu bẹ mu yeekwaru ghu l'ẹka.” 42Ọo ya bụ, Fero gbata echi, ọ gba l'ẹka gbabẹ Jósẹfu lẹ mkpụshi-ẹka, bya eyee ya eze-uwe, nyabẹ iya ákà, e gude mkpọla-ododo mee l'olu. 43Ọ bya edoberu iya ụgbo-ịnya iya nke ẹbo ọ nọ-koru l'eli agba; ndu ọwhu vutaru iya ụzo l'atụkaa orooroo asụje: “Unu whuzeru iya l'alị!” Fero shi nno woru alị Íjiputu l'owhu yekota Jósẹfu l'ẹka.

44Tọ dụ iya bụ, Fero sụ Jósẹfu: “Ọo mbẹdua bụ Fero l'ezhi, ọle madzụ ọbule ta abyadụ l'e-me iwhe l'alị Íjiputu-a l'owhu l'ẹbe abụ iwhe i kfuru t'e mee.” 45Fero bya agụ-nwee Jósẹfu ẹwha, gụa ya Zafunatu-paneya. O duta Asenatu, bụ nwada Pọtifera onye l'agbarụ ndu mkpụkpu Ọ́nu ẹja kee Jósẹfu ọ bụru nyee ya. Jósẹfu bya ejegbakota alị Íjiputu kpaa-whuu.

46Jósẹfu bẹ gbawarụ ụkporo awha l'awha iri tẹmenu ọ wata ojeru Fero, bụ eze ndu Íjiputu ozhi. Jósẹfu tụgbuleruwho l'iwhu Fero, o jegbakota alị Íjiputu ono kpaa-whuu. 47L'awha ẹsaa ono, nri dụ ono bẹ nri meru shii l'alị ono; nri dụ iya tama tama. 48Awha ẹsaa ono, nri dụ tama tama l'alị Íjiputu bẹ Jósẹfu vuru nri dobegee lẹ mkpụkpu gẹ mkpụkpu ha l'alị Íjiputu. Mkpụkpu nọnu bẹ l'oovutaje nri, a kọtaru l'ẹgu nọkota iya nụ dobe lẹ mkpụkpu ọwhu ọbu. 49Jósẹfu vua witi kụbe, ọ dụ g'ọo nvẹja, dụ l'ogbigbo eze-ẹnyimu. Nri ono kwata paa ẹka nke ọwhu e denyaaru iya l'ẹkwo, e debuhu iya, o noo nkele ọ bụ agụta agụta.

50Awha ono, mkpẹgu l'e-me bya l'erwudeshia, Asenatu, nwada Potifera, onye l'agbarụ ndu Ọ́nu ẹja, mbụ nyee Jósẹfu nwụtawaru iya unwoke labọ. 51Jósẹfu gụa onye ọwhu bụ ọkpara Manáse+ sụ: “Chileke bẹ mewaru mu nyazọo iwhe-ọtsulanu, mu jeru mẹe ndibe nna mu whẹ gẹ whẹ ha.” 52Onye nke ẹbo b'ọ gụru Ífuremu;+ sụ: “Chileke bẹ mewaru mu zụ̀a azụ̀zù l'alị-a, mu shi eje iwhe-ọtsulanu.”

53Awha ẹsaa ono, nri dụ tama tama l'alị Íjiputu bya agvụ. 54Awha ẹsaa nke mkpẹgu bya awata. Ọ nwụlewho gẹ Jósẹfu kfuru iya. Mkpẹgu mekota lẹ mgboko kpaa-whuu; ọ bụleruwho l'alị Íjiputu bẹ nri dụ kpụ. 55Mkpẹgu ono medelewho l'alị Íjiputu, ndu Íjiputu ryangịrihu tẹ Fero nụ whẹ nri. Fero sụ ndu Íjiputu l'owhu: “Unu jekfu Jósẹfu. Iwhe ọ sụru t'unu mee, unu emee ya.”

56Mkpẹgu ono jedzuru alị ono l'owhu; Jósẹfu bya atụhashia ụlo ono, e dobekotaru nri ono; wata oore ndu Íjiputu nri nkele mkpẹgu ono l'emeshi ike lẹ Íjiputu. 57Mba lile l'abyajẹ Íjiputu ọzuta Jósẹfu nri nkele mkpẹgu ono l'emeshi ike lẹ mgboko kpaawhuu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index