Search form

Mbụlembu 42

Ụnwunna Jósẹfu jeru Íjiputu ọzuta nri

1Nteke Jékọpu nụru lẹ nri dụ l'alị Íjiputu, ọ sụ ụnwu iya: “?Ọo gụnu bẹ unu l'elekaa onwunu nlegbu-l'ẹnya ono?” 2“Mu nụkwaru lẹ nri dụ lẹ Íjiputu. Unu jeshia ẹka ono je azụta nri, anyi l'e-ri nọdu ndzụ t'ẹgu be egbushi anyi.”

3Ụnwunna Jósẹfu ụmadzu iri tụgbua jeshia ọzuta nri l'alị Íjiputu. 4Jékọpu te ekwe yeru whẹ Bénjaminu, bụ nwune nke Jósẹfu. O noo nkele ọotsu egvu a nọnyaa iwhe me iya. 5Tọ dụ iya bụ, ụnwu Ízurẹlu tsoru lẹ ndu jeru ọzuta nri, o noo nkele mkpẹgu ono l'emekwawho l'alị Kenanu.

6Nteke ono bẹ Jósẹfu bụwa ọ-chị-ọha Íjiputu; ọ bụru iya l'ereje ndu shi l'alị, dụ iche iche nri. Ụnwunna Jósẹfu byarwuta; whẹ whuzeta iwhu l'alị baarụ Jósẹfu ẹja. 7Jósẹfu bebelewho awhụ ụnwunna iya ono, ọ hụbe-kebe whẹ ama; watarụ whẹ omeru umere g'ọ tọ madụ ndu whẹ bụ. O kfulahaaru whẹ okfu ikike ikike; sụ whẹ: “?Ọo awe bẹ unu shi bya?”

Whẹ sụ iya lẹ whẹ shi alị Kenanu bya ọzuta nri.

8Jósẹfu hụbe ụnwunna iya ama, ọle whẹbedua ta ahụbedu yẹbedua ama. 9Ọo ya bụ, Jósẹfu bya anyata nrọ ono, ọ rọjeru rọ-kuta ụnwunna iya, ọ sụ whẹ: “Unu bụ ndu byarụ ngge. Iwhe unu byarụ bụ t'unu whụ ẹka ndu alị anyi pehuru!”

10Whẹ sụ iya: “Waawakwa onye-nwe-anyi; anyịbe ndu ozhi ghu kwa nri bẹ anyi byarụ azụta. 11G'anyi ha bụkwa nna lanụ nwụru anyi. Ọ kwa ire-lanụ bẹ anyi l'ekfu. Anyịbe ndu ozhi ghu ta abụkwa ndu byarụ ngge.”

12Jósẹfu sụ whẹ: “Ọo unu ejire, unu byachaaru t'unu whụ ẹka ndu alị anyi pehuru!”

13Whẹ sụ iya: “Iwhe anyịbe ndu ozhi ghu dụ l'ụnwunna bụkwa iri l'ẹbo; ọ bụru nna lanụ nwụshiru anyi l'alị Kenanu. Onye nke nwata bẹ yẹle nna anyi nọkwa l'uwhu; onye lanụ ta anọhe.”

14Jósẹfu sụ whẹ: “Ọo ya bụ iwhe ọbu, mu kfuru sụ l'unu bụ ndu byarụ ngge! 15Ọ waa gẹ l'ee-shi marụ ire unu ndọwa: Ọ -bụru-a lẹ Fero nọ ndzụ g'ọ nọ iya, unu ta abyadụ l'ahata ọkpa tụgburu atụgburu l'ẹka-a l'abụa lẹ nwune unu nke nwata bẹ byarụ ẹka-a. 16Unu zhia onye lanụ l'ime unu t'o je eduta nwune unu ono; unubẹdua anọdukota lẹ mkpọro. Ọo ya bụ, e shi nno data unu marụ mẹ unu l'ekfu ire-lanụ. Nteke l'ọodua; Fero -nọdu-a ndzụ g'ọ nọ iya bẹ unu bụkwa ndu byarụ ngge l'ezhi iya.” 17Ọ chịta whẹ gẹ whẹ ha je achịru ye l'ime mkpọro, whẹ nọo ujiku ẹto.

18O rwua mbọku nke ẹto iya, Jósẹfu sụ whẹ: “Unu -mewaa iwhe-e, mu l'abya ekfukfu-a, mu ahaa unu t'unu nọdu ndzụ; o noo lẹ mu bụ onye l'atsụ egvu Chileke. 19Unu -sụ l'unu l'ekfu ire-lanụ, t'unu haa nwune unu onye lanụ t'ọ nọdu lẹ mkpọro l'ẹka-a, ndu ọwhu evuru nri unu lashia nke ọwhu ẹgu l'ẹte egbushi ndibe unu. 20Ọle unu dutajekwa nwune unu nke nwata t'ọ bya; ọo ya bụ, e shi nno marụ l'unu kfuru ire-lanụ nke ọwhu unu l'ẹte anwụhushihu.” Whẹ kweta lẹ whẹ l'e-me iya nno.

21Whẹ kfulahaa l'ime onwowhe sụ: “Ọo iwhe anyi meru nwanna anyi bẹ anyi l'anwụ ọnwu iya ẹgube-ẹ. Anyi whụru ẹgube áwhụ, ọ gụru kpua anyi nteke ọ ryọru anyi t'anyi meeru iya obu-imiko, anyi te eyeru iya ọnu. Ọo iwhe ono meru g'o gude ejo áwhụ dụ ẹgube-ẹ byakfuta anyi.”

22Rúbẹnu sụ: “?Mu ta asụdu unu t'ọ bọ dụshi iwhe unu l'e-me nwata ono, unu te eyeru mu ọnu? Ntaa bẹ l'aagwatana anyi ụgwo ọchi iya.” 23Whẹ rịa sụ l'eshi ọwhu l'aagbanweru Jósẹfu okfu agbanwe bẹ l'ọoto nụdu iwhe whẹ l'ekfu.

24Jósẹfu gharụ whẹ lụfu je awata ọrya ẹkwa. Ọ dawhu azụ bya ekfuru yeru whẹ ọdo. O duta Símiyọnu nọdu l'iwhu whẹ kee ya ẹgbu.

25Jósẹfu bya asụ t'e yejishikota nri eyejishi l'ẹkpa whẹ t'o ji godogodo; e yewhuru whẹ okpoga whẹ azụ l'ẹkpa whẹ l'ẹhu l'ẹhu; a nụ whẹ nri, whẹ l'e-ri l'echi-ụzo. E mekotaru whẹ iwhe lile ono. 26Whẹ pata ẹkpa nri whẹ ono tukobegee l'eli nkakfụ-ịgara whẹ, ọ bụru whẹ alala.

27O rwua l'ẹka whẹ nọ-zetaru tẹ whẹ radụ, onye lanụ l'ime whẹ bya atọshia ẹkpa iya tẹ ya hata nri nụ nkakfụ-ịgara iya, okpoga iya nọduwaa l'ọnu ẹkpa ono. 28Ọ sụ unwune iya ndu ọwhu: “Okpoga mu b'e yewhukwaru mu azụ! Unu lekwa iya g'ọ dụ l'ẹkpa mu!”

Meji tọfu whẹ; ẹhu wata whẹ anmanma. Whẹ sụ ibe whẹ: “?Ọo ẹgube iwhe gụnu bẹ Chileke meru anyi ẹgube ọwa?”

29Whẹ lwakfutalewho nna whẹ Jékọpu l'alị Kenanu, whẹ tụko iwhe lile, nwụru whẹ nụ kọkotaru iya sụ iya: 30“Onye bụ iya bụ ishi, l'achị alị ono bẹ okfu iya l'adakwa ikike ikike, o mee anyi g'ọo ndu byarụ ngge l'alị whẹ. 31Ọle anyi sụru iya l'anyi bụ ndu ire-lanụ; l'anyi ta abyadụ ngge. 32L'iwhe, anyi dụ l'ụnwunna bụ iri l'ẹbo, ọ bụru nna lanụ nwụru anyi; onye lanụ ta anọhe. Onye nke nwata bụru yẹle nna anyi nọ l'uwhu lẹ Kenanu.

33“O noo ya, onye ono bụ ishi, l'achị alị ono sụ: ‘Ọ waa gẹ mu l'e-shi marụ mẹ unu bụ ndu ire-lanụ ndọwa: t'unu haa nwune unu onye lanụ t'ọ nọdu l'ẹka ono; unubẹdua evuta nri unu vulahuru ndibe unu t'ẹgu be egbushi whẹ. 34Ọle t'unu dutaru mu nwune unu nke nwata. Ọo ya bụ, mu amarụ l'unu ta abyadụ ngge, l'unu bụ-a ndu ire-lanụ l'ezhi. Nteke ono, mu eduru nwune unu nuwhu unu azụ, unu ejelahaa gẹ ẹhu ha unu l'alị ono.’ ”

35Gẹ whẹ l'atọshi ẹkpa whẹ ono, whẹ whụ l'apyarụ okpoga whẹ yewhukotaru whẹ azụ l'ẹkpa whẹ. Gẹ whẹ lẹ nna whẹ whụru okpoga ono, egvu tsụhu whẹ. 36Nna whẹ, bụ Jékọpu sụ whẹ: “Unu nashị-gewaru mu ụnwu mu. Jósẹfu ta anọhedu, Símiyọnu ta anọhe, unu l'emefua t'unu natafụa mu Bénjaminu. Ụkparehu l'etsokwa mu ejo etsotso.”

37Rúbẹnu sụ nna iya: “Gbua ụnwegirima mụbe Rúbẹnu whẹ labọ, m'ọ -bụru lẹ mu te eduwhuduru ghu Bénjaminu azụ. Ye mu iya l'ẹka lẹ mu l'e-duwhuru ghu iya-a azụ.”

38Ọle Jékọpu bẹ sụru: “Waawa, nwa mu te etsokwa unu eje, o noo nkele nwune iya bẹ nwụhuwaru, ọ bụwaru yẹbedua whuduru nwẹkiya. O -nweru ejo-iwhe dakfuru iya l'ije ono bẹ unu l'e-mekwa, mu evuru ishi ẹwo mu gụa áwhụ lashia maa.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index