Search form

Mbụlembu 42:16

16Unu zhia onye lanụ l'ime unu t'o je eduta nwune unu ono; unubẹdua anọdukota lẹ mkpọro. Ọo ya bụ, e shi nno data unu marụ mẹ unu l'ekfu ire-lanụ. Nteke l'ọodua; Fero -nọdu-a ndzụ g'ọ nọ iya bẹ unu bụkwa ndu byarụ ngge l'ezhi iya.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index