Search form

Mbụlembu 43

Ụnwunna Jósẹfu dawhuru azụ l'alị Íjiputu

1O noo ya, mkpẹgu ono l'emeshi ike l'alị Kenanu. 2Ndibe Jékọpu rigelewho nri ono, whẹ shi l'alị Íjiputu vulata, Jékọpu sụ ụnwu iya: “Unu jewhukwa azụ je azụtabaaru anyi nri ọbu.”

3Juda sụ iya: “Nwoke ono kfukwaru iya rwẹe ya anyi arwẹ lẹ nchị sụ l'anyi ta abyakwa l'awhụ iya ẹnya ọdo, gbahaa l'anyi lẹ nwanna anyi lị bya. 4I -je l'e-kweta haa t'anyi lẹ nwanna anyi lịru; anyi eje azụtaru ghu nri ọbu. 5Nteke bụ l'i ti kwedu t'o tsoru anyi jee bẹ anyi l'ete ejekwa, o noo nkele nwoke ono kfukwaru iya anyi hoo haa; l'anyi ta abyakwa l'awhụ iya ẹnya ọdo, gbahaa l'anyi lẹ nwanna anyi lị bya.”

6Ízurẹlu sụ: “?Ndẹe iwhe meru unu je asụ nwoke ono l'unu nweru nwanna ọdo, shi nno mee, ẹgube iwhe-ọtsulanu ọwaa byakfuta mu?”

7Whẹ sụ iya: “Ọo nwoke ono jịlahaaru anyi njịkponu; jịa anyi ajị ẹhu anyi mẹe ajị ndibe anyi. Ọ jịru anyi sụ: ‘?Nna unu nọkwadu-a ndzụ? ?Unu nwebaaru nwune ọdo?’ Anyi kwenu, ee, shi nno yeru iya ọnu l'ajị ọ jịru anyi. ?Anyi g'eshihunu agha marụ l'ọo-sụ t'anyi duta nwanna anyi ọbu byatashia ẹka ono?”

8O noo ya, Juda sụ Ízurẹlu, bụ nna iya: “Duru nwata ono yeru mu t'anyi jee nke ọwhu anyi lẹ ghu mẹe ụnwu anyi l'a-nọdu ndzụ t'ẹgu be egbushi anyi. 9Mbẹdua, bụ Juda l'asụbe ndzụ mu l'ishi nwata ono sụ: o -nweru iwhe meru iya nụ t'a jịa mu ajị iya. E -megee mu te eduwhuru ghu iya azụ, t'ọ bụru mbẹdua bẹ l'aa-ta ụta iya jeye lẹ gbururu. 10Ọ tọo bụwaa l'anyi shi eshi ono nọduta, anyi gẹge ejeekwa ugbo labọ lwawaa nụ.”

11Tọ dụ iya bụ, nna whẹ bụ Ízurẹlu sụ whẹ: “Ọ -bụru l'e mefutaje iya nno, t'unu wota mebyi iwhe kacha ree, shi l'alị-a ye l'ẹkpa, unu l'a-nụ nwoke ono gude meeru iya iwhe-ọma. Unu egude mmanụ bamụ mẹe mmanụ-ẹnwu mẹe etse mẹe mẹru mẹe akpụru oshi pisutasho mẹe akpụru oshi alụmondu, unu l'a-nụ iya. 12Unu egude okpoga, ha g'ọo ọwhu unu gudehawaa jee l'ọgiya ọwhu ugbo labọ nkele ọ gbarụ t'unu nụ-whu okpoga whọ, e yeru unu l'ọnu ẹkpa whọ azụ. Onye marụ ?ọo ẹka je abaa whẹ mba, whẹ yeswe ya tọo gụnu? 13Unu duta nwanna unu ọbu jekfuwhu nwoke ono azụ. 14Tẹ Chileke, bụ Ọkalibe-kakọta-ike mee tẹ imiko unu dụ nwoke ono nke ọwhu l'oo-kwe t'unu lẹ nwune unu ọwhu mẹe Bénjaminu lịru lwa. A bya lẹ mbẹdua, ọ -bụru ume-nwa l'e-me mu t'o menua mu.”

15Ọo ya bụ, whẹ bya ewota iwhe ono, whẹ l'a-nụ Jósẹfu, wota okpoga, ha g'ọo ọwhu whẹ gudehawaa jee l'ugbo iya ọwhu ugbo labọ, whẹ duta Bénjaminu jeshia Íjiputu. Whẹ rwua je esee Jósẹfu l'iwhu. 16Jósẹfu bya awhụ gẹ whẹ lẹ Bénjaminu lị. Ọ sụ onye l'ejeru iya ozhi l'ụlo: “Duru ndu-a je l'ụlo mu. Gbua anụ gude mee nri nkele mu l'unwoke-e l'a-tụko ẹka nri l'eswe.”

17Nwoke ono bya emee gẹ Jósẹfu kfuru, duta whẹ jeshia l'ụlo Jósẹfu. 18Egvu gudeshia unwoke ono l'e duru whẹ je edobe l'ụlo Jósẹfu. Onyenọnu nọdu ya asụ ibe iya: “Ọo bụkwa nke okpoga whọ, e yewhuru azụ l'ẹkpa anyi l'ọgiya ọwhu, anyi byahawaru meru iwhe a bya achịru anyi wụshi l'ẹka-a. Iwhe l'ọocho bụ ọwhu, l'ọo-gbarụ kobe anyi, shi nno mee anyi nwohuta, chịta nkakfụ-ịgara anyi woru.”

19O noo ya, whẹ jekfu onye ozhi Jósẹfu ono l'ọnu ụlo sụ iya: 20“Byiko onye-nwe-anyi, anyi byahawaru ẹka-a ọzuta nri, 21anyi tụgburu ala, jeta rwua ẹka anyi radụru, bya atọshia ẹkpa anyi, okpoga anyi dụkota l'ọnu ẹkpa anyi l'ẹhu l'ẹhu. Okpoga ono halẹwho g'ọ ha. Anyi gudekwa iya bya l'ọgiya ọwa t'anyi nụ-whu iya unu azụ. 22Anyi gudefukwaawho okpoga ọdo, anyi l'e-gude zụtabaa nri. Anyi ta amadụ onye bụ iya yewhuru okpoga anyi ono azụ l'ẹkpa.”

23Ọ sụ whẹ: “Tẹ meji mmakfuru unu ammakfuru. T'unu ba atsụshi egvu. Ọo Chileke unu, mbụ Chileke nke nna unu bẹ yeru unu okpoga ono l'ẹkpa unu. Okpoga, unu kfụru mbọku ono bẹ mu natakwarụ-a.” Tọ dụ iya bụ, o je ekufutaru whẹ Símiyọnu.

24Onye ozhi Jósẹfu ono duta whẹ bahụ l'ụlo Jósẹfu, kee whẹ mini, whẹ kwọo ọkpa, o doberu nkakfụ-ịgara whẹ nri. 25Whẹ kwakọbe iwhe ono, whẹ gude, whẹ l'a-nụ Jósẹfu, mee ya gẹ l'ọo-dụ whẹ anụ iyẹ ya nteke ọ lwarụ l'eswe nkele whẹ nụru l'ọo ẹka ono bẹ whẹ l'e-ri nri.

26Jósẹfu lwalẹwho, whẹ woru iwhe ono, whẹ gude bya ono nụ iya, bya ewhuzeru iya iwhu l'alị baarụ iya ẹja. 27Ọ jịa whẹ sụ: “?Ẹhu dụa unu mma? ?Ẹhu dụa nna unu nwoke ọgurenya ono, unu kfuru mu okfu iya mma? ?Ọ nọkwadu-a ndzụ?”

28Whẹ sụ iya: “Onye ozhi ghu ono, bụ nna anyi bẹ ẹhu dụkwa-a mma; ọ nọkwa-a ndzụ.” Whẹ whuzeta ishi baarụ iya ẹja, gude kwabẹ iya ugvu.

29Ọ palia ẹnya whụ nwune iya, bụ Bénjaminu, onye ọwhu yẹle iya shi lẹ ne lanụ. Ọ sụ whẹ: “?Ọo nwune unu nke nwata ọbu, unu kfuru mu okfu iya ndọwa?” Ọ sụ Bénjaminu: “Nwa mu, tẹ Chileke meeru ghu eze-iwhe-ọma.” 30Obu bya l'agbajahụ Jósẹfu g'ọ whụru nwune iya ono. Jósẹfu lụfu-kebe ẹgwegwa, je achọo ẹka l'ọo-nọdu ryaa ẹkwa. Ọ bahụ l'ime mkpu iya je anọdu ryaa ẹkwa.

31Ọ bya aswaa iwhu lụfuta ọdo, bya egudeshia ẹka ike l'obu sụ t'e wotaru whẹ nri tẹ whẹ ria.

32E doberu Jósẹfu nri nkiya iche, doberu ụnwunna iya nkewhe iche, doberu ndu Íjiputu, whẹ l'iya l'atụkoje ria nri nkewhe iche, o noo nkele ndu Íjiputu whẹ lẹ ndu Híburu te eyekojedu ẹka lẹ nri nkele ọ bụru ndu Íjiputu ahụma. 33Ndu ono nọdu ghaaru Jósẹfu iwhu, doo onwowhe gẹ whẹ gude bụru ọgbo; wata l'onye ọwhu bụ ọgurenya jeye l'onye ọwhu kagezhia ọbu nwata. Whẹ nọdu; onyenọnu elee ibe iya ẹnya l'iwhu nkele ọ dụ whẹ biribiri. 34E shi lẹ teburu nke Jósẹfu hẹe whẹ nri, nke Bénjaminu ka nke ndu ọwhu shii ugbo ise. Whẹ lẹ Jósẹfu tụko ria nri, ngụa g'ọ dụ whẹ.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index