Search form

Mbụlembu 44

Omogo mkpọla-ọcha, tuwhahuru etuwhahu

1O noo ya, Jósẹfu bya asụ onye l'ejeru iya ozhi l'ụlo: “Je eyejishiaru ndu ono nri l'ẹkpa whẹ. Yeru whẹ iya gẹ whẹ l'a-dụ ike vu; gụ eworu okpoga whẹ yeru whẹ l'ọnu ẹkpa whẹ l'ẹhu l'ẹhu dzụ-chishia. 2Woru omogo mu ono, e meru lẹ mkpọla-ọcha ye l'ọnu ẹkpa onye nke nwata dzụ-chia yẹle okpoga, o gude bya ọzuta nri ono.” Ọ bya emee gẹ Jósẹfu kfuru iya.

3Iwhoro chi asahụ dụlewho, e dufu ndu ono mẹe nkakfụ-ịgara whẹ, whẹ lashia. 4Whẹ ghalẹwho mkpụkpu ono jeliberu nwanshị, Jósẹfu sụ onye ono, l'ejeru iya ozhi l'ụlo sụ iya: “Tsopyabe ndu ono ntaantaa; gbakfu whẹ l'ụzo jịa whẹ g'ọ nwụru, ?whẹ gude ejo-iwhe akfụ ụgwo ree, e meru whẹ? 5Sụ whẹ, ?tọ dụ omogo, onye-nwe-ghu nụ l'egudeje angụ mini bẹ whẹ gude nno, mbụ omogo, l'oogudeje awhụ awhụ? Iwhe unu meru ta adụkwa ree.”

6Onye ono, l'ejeru Jósẹfu ozhi l'ụlo gbakfu whẹ, bya atụko iwhe ono kfukotaru whẹ. 7Whẹ sụ iya: “?Ndẹnu iwhe meru gụbe onye-nwe-anyi l'ekfu ẹgube okfu ọwa? Tụswekwa! Anyịbe ndu ozhi ghu bẹ ẹka anyi l'adụkwaa l'ẹgube iwhe ono! 8Okpoga, unu yeru l'ọnu ẹkpa anyi dzụ-chishia bẹ anyi shiro l'alị Kenanu wolataru unu. ?Ndẹnu g'anyi l'e-shi bya ezhitade mkpọla-ododo, ọ dụa l'ọo mkpọla-ọcha l'ibe onye-nwe-ghu nụ? 9Iwhe dụ iya nụ bụ l'onye, a whụru omogo ono l'iwhe iya l'ime anyịbe ndu ozhi ghu, t'e gbua onye ọbu egbu, anyịbe ndu ọwhu abụru ohu gụbe onye-nwe-anyi.”

10Ọ sụ whẹ: “Ọ dụ ree, t'ọ dụ g'unu kfuru iya. Onye a whụru iya l'ẹka iya bẹ l'a-bụru ohu mu; a haa ndu ọwhu ẹwoma whẹ alashia.”

11Tọ dụ iya bụ, onyenọnu tụa ẹkpa nkiya jalaa l'alị, bya atọhaa ya. 12Onye ozhi ono wata iya achọcho; o shi iya achọcho lẹ nke onye ọwhu kakọta ọ bụ ọgurenya jeye lẹ nke onye ọwhu kakọta ọ bụ nwata. Ọ bụru l'ẹkpa nke Bénjaminu b'a whụru omogo ono. 13O noo ya, whẹ lajashịa uwe whẹ gude goshi l'ẹhu l'eghu whẹ eghu. Whẹ bya apata ivu whẹ tukobegee l'eli nkakfụ-ịgara whẹ, dakọbe dawhushia azụ lẹ mkpụkpu ono.

14Jósẹfu nọdukwadu l'ụlo nteke Juda yẹle unwune iya batarụ, bya adashịa pẹe l'atatiwhu iya. 15Jósẹfu sụ whẹ: “?Ndẹnu g'ọ nwụru unu meru ẹgube iwhe ono? Unu ta amadụ l'onye gbarụ g'ọo mu l'awhụ awhụ?”

16Juda sụ: “?Ọo gụnu bẹ anyi l'e-jeru ghu ekfuru gụbe onye-nwe-mu nụ? ?Anyi l'e-jeru ghu okfuru gụnu? Anyi l'e-mekwadu agha sụ l'ẹka anyi dụ ọcha? Chileke bẹ meekwaru t'iwhe-dụ-ẹji ndu ozhi ghu meru fụta iwhe. Anyi bụakwa ohu gụbe onye-nwe-anyi, mbụ anyịbedua l'ishi onwanyi mẹe onye ọbu, a whụru omogo ono l'ẹka iya.”

17Jósẹfu sụ: “Tụswekwa! Mu ta abyakwa l'e-me iya nno. Ọo onye ono, a whụru omogo ono l'ẹka iya bẹ l'a-bụru ohu mu. Unubẹdua tụgbukwaa lakfu nna unu lẹ chịriri werere.”

18O noo ya, Juda jekfushia Jósẹfu bya asụ iya: “Gụbe onye-nwe-mu nụ; tẹ mụbe onye ozhi ghu kfunuru yeru ghu. T'ẹhu be eghukwa eghu l'ẹka mụbe onye ozhi ghu nọ; a makwarụa lẹ gụ lẹ Fero bẹ bụ ishi nhakọ. 19L'ọgiya ọwhu bẹ gụbe onye-nwe-mu nụ jịru anyịbe ndu ozhi ghu sụ: ‘?Anyi nweru nna m'ọ bụ nwune ọdo?’ 20Anyi sụ gụbe onye-nwe-mu nụ lẹ nna anyi nọkwa-a, ọle ọ bụwa nwoke ọgurenya. L'o nweru nwata okoro, a nwụru iya lẹ nka, ọle nwune nwata ono bẹ nwụhuwaru; ọ bụwaru nwata ono nwẹkiya bẹ whuduru l'ụnwegirima ọwhu ne nke iya nwụru, tẹmenu nna iya yenuka iya obu.

21“Tọ dụ iya bụ, ị sụ anyịbe ndu ozhi ghu t'anyi dutaru ghu nwune anyi ono t'ị whụ iya ẹnya. 22Anyi sụ gụbe onye-nwe-mu nụ lẹ nwata ono ta ahakwa nna iya alụfu nkele ọ -haa nna iya lụfu, nna iya anwụhu. 23Obenu l'ị sụru anyịbe ndu ozhi ghu, l'ọ -bụdua l'anyị lẹ nwune anyi nke nwata ono lịfuta bya ẹka-a bẹ anyi ta afụdu whụ ghu ẹnya ọdo. 24Nteke anyi larwurwu bẹ anyi jekfuru onye ozhi ghu, bụ nna anyi kọoru iya iwhe gụbe onye-nwe-mu nu kfuru.

25“Nteke onye ozhi ghu ono, bụ nna anyi sụru anyi t'anyi jeshia je azụtafua nri ọdo. 26Anyi sụ iya l'anyi te ejekwa m'ọ bụdu l'anyi lẹ nwune anyi nke nwata bẹ lị nụ nkele anyi ta afụdu whụ nwoke ono ẹnya, gbahaa lẹ nwune anyi nke nwata bẹ anyi l'iya lị.

27“Onye ozhi ghu ono, bụ nna anyi sụ anyi l'anyi marụ lẹ nyee ya Réchẹlu bẹ nwụtaru iya ụnwegirima unwoke labọ. 28Onye lanụ bẹ lụfuru, ya whụberu iya ẹnya eshi nteke ono, ya sụ l'o doru iya ẹnya l'anụ-ẹgbudu lajashịwaru iya nwịrinwiri. 29Sụ l'anyi dutafua onye ọwa tụgbua, o -nweru iwhe meru iya nụ, bẹ anyi l'e-mekwa iya, ya evuru ishi ẹwo iya gụa áwhụ lashia maa.

30“?Mu l'e-me iya agha m'ọ -bụru lẹ mu lẹ nwata ono ta alịdu lakfu onye ozhi ghu ono, bụ nna anyi? Nkele ndzụ iya bẹ yẹle nke nwata ono swekoru onwowhe esweko. 31Ọ bya awhụlewho l'anyi lẹ nwata ono ta alịdu lwa bẹ l'ọo-nwụhukwa. Anyịbe ndu ozhi ghu l'e-mekwa; nna anyi evuru ishi ẹwo gụa áwhụ lashia maa. 32Mụbe onye ozhi ghu sụbekwaru nna mu ndzụ mu l'ishi nwata ono. Mu sụru nna mu l'ọ -bụru lẹ mu te eduwhuduru iye ya azụ, t'a taa mbẹdua ụta iya jeye lẹ gbururu.

33“Ọo ya bụ, byiko tẹ mụbe onye ozhi ghu nọdunu l'ẹka-a bụru ohu ghu l'ọzori nwata ono; haa nwata ono tẹ yẹle ụnwunna iya ndu ọwhu lịru lashia. 34?Mu l'e-me agha lakfu nna mu m'ọ -bụru lẹ mu lẹ nwata ono ta alịdu? Mu ta adụkwa ike anọdu ele tẹ áwhụ byarụ nna mu.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index