Search form

Mbụlembu 45

Jósẹfu l'eme t'ụnwunna iya marụ onye ya bụ

1O noo ya, Jósẹfu ta adụhe ike kpaa onwiya sede l'iwhu ndu ozhi iya, kfụkube iya nụ. Ọ ryashịa sụ t'onyenọnu shi iya l'atatiwhu lụfu. Tọ dụ onye ọdo, nọ l'ẹka ono nteke Jósẹfu meru ụnwunna iya marụ onye ya bụ. 2O byiswee ẹkwa, ryaa iwhe ọ ryarụ nke ọwhu ndu Íjiputu nụru iya; ndibe Fero nụa ya.

3Jósẹfu sụ ụnwunna iya: “Ọ kwa mbẹdua bụ Jósẹfu. ?Nna mu nọkwadua ndzụ?” Ọnu kpụru ụnwunna iya ono okfu, o noo nkele ọ dụnuka whẹ biribiri.

4O noo ya, Jósẹfu bya sụ ụnwunna iya: “Unu kpụlitabaaru mu ntse.” Whẹ bya akpịlitaru iya ntse. Ọ sụ whẹ: “Ọo mu bụ nwanna unu Jósẹfu, onye ono, unu reru ndu Íjiputu. 5Sụ whẹ, t'awhụ be ejikwa unu obu; t'unu ba atakọbekwaru onwunu okfu l'unu reru mu, o noo nkele ọo Chileke bẹ zhiru mu tẹ mu vuru unu ụzo bya ẹka-a nggẹ mu a-dzọo unu ndzụ. 6Ọo awha labọ bẹ mkpẹgu ono mekwaduru l'alị-a; o whudukwaduro awha ise ọdo, madzụ l'ẹte abyaa l'a-kọbe iwhe l'alị; ọwhu ọ bụro nke ọkpata iwhe shi iya nụ. 7Ọo Chileke bẹ zhiru mụbe Jósẹfu tẹ mu vuru unu ụzo byatashia ẹka nke ọwhu mu l'e-me t'ẹpa unu whudu ewhudu owhu lẹ mgboko; mee t'igweligwe l'ime unu nọdu ndzụ.

8“Ọo ya bụ, l'ọ tọ bụdu unu zhiru mu tẹ mu byatashia ẹka-a. Ọo Chileke bẹ zhiru mu nụ. O meru mu, mu nọdu ọnodu nna Fero; bya emee mu onye nwe ibe iya l'owhu mẹe onye l'achị Íjiputu kpaa-whuu. 9Ntaa bụkwa t'unu tụgbua ẹgwegwa lashia je asụ nna mu l'ọwaa iwhe mụbe nwa iya, bụ Jósẹfu sụru t'e zhia ya: Lẹ Chileke mewaru mu; ọ bụru mu nwe ndu Íjiputu l'owhu. Lwakfuta mu ntaantaa. Be ejekwa ọkpo ụkfu. 10Unu sụ iya l'ẹka l'oo-buru bụ alị Goshẹnu, mbụ l'oo-bukube mu ntse yẹle ụnwegirima iya mẹe ụnwu nwanwa iya mẹe atụru iya mẹe eswi iya mẹwaro iwhe lile o nwe enwe g'ọ ha. 11Ọo-nọdu l'ẹka ono mu azụ iya nkele o whudukwaduru awha ise, ẹgu l'e-mefua. Ọdua bẹ ẹgu l'e-mekwa yẹle ndibe iya mẹe iwhe lile o nweru g'ọ ha, whẹ akpalahaa ụkpa mkpẹri.

12“Sụa unubẹdua l'onwunu bẹ gudewa ẹnya unu whụ, nwune mu Bénjaminu gudewa ẹnya iya whụ l'ọo mbẹdua l'ekfu okfu-a eyeru unu. 13Unu kọoru nna mu ẹgube ugvu, mụbe Jósẹfu nweru l'alị Íjiputu mẹe iwhe lile, unu gude ẹnya unu whụkota. Unu lakebe ẹgwegwa je eduta nna mu t'ọ bya ẹka-a.”

14O noo ya, Jósẹfu gbakụa nwune iya Bénjaminu ẹka l'olu wata ọrya ẹkwa; Bénjaminu rwụkota iya ryashịa ẹkwa nkiya. 15Jósẹfu bya egude ẹnya-mini ẹkwa tsutsukota ụnwunna iya ono ọnu gẹ whẹ ha. E megee yẹle ụnwunna iya ono kfugbalahaa okfu yeru ibe whẹ.

16E je ekfukashia ya l'ibe Fero lẹ ụnwunna Jósẹfu bẹ byarụ; ẹhu tsọo Fero ụtso yẹle ndu ozhi iya gẹ whẹ ha. 17Fero sụ Jósẹfu: “Kfuru ụnwunna ghu tẹ whẹ je ekebe ivu whẹ l'eli anụ whẹ gude lashia alị Kenanu. 18Whẹ rwua tẹ whẹ duta nna whẹ mẹe ndibe whẹ lwakfutashia mu. Mu l'a-nụ whẹ alị Íjiputu ẹka kakọta ọdu ree. Ẹka whẹ l'e-buru bụ ẹka alị Íjiputu mehuru emehu. 19Iwhe ọdo, gụbe Jósẹfu l'e-kfuru ụnwunna ghu ono bụ: Tẹ whẹ chịta ụgbo-ịnya ndu Íjiputu, whẹ l'e-gude patakọta ụnwegirima whẹ yẹle unyomu whẹ mẹe nna whẹ gude byatashia. 20Tẹ whẹ be ejekwa ọyo ọshi iwhe whẹ, whẹ l'a-parụ haa l'ẹka ono, o noo nkele aa-nụ whẹ iwhe kakọta ree l'alị Íjiputu tẹ whẹ woru.”

21Tọ dụ iya bụ, ụnwu Ízurẹlu bya emee ya nno. Jósẹfu bya anụ whẹ ụgbo-ịnya ẹgube ono Fero kfuru iya, bya anụkwa whẹ whọ nri, whẹ l'e-ri l'ije whẹ ono. 22Onyenọnu l'ụnwunna iya ono b'ọ nụru uwe ọ̀whúú. Ọwhube Bénjaminu b'ọ nụru mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo ugbo iri l'ise; nụkwa iya whọ ọga uwe ise, dụ-gee iche iche. 23Iwhe ọ nụru t'a nụ nna iya bụ: nkakfụ-ịgara iri, e dojigeeru iwhe kakọta ree l'alị Íjiputu edoji mẹe ne-nkakfụ-ịgara iri, e dojigeeru witi edoji mẹe buredi mẹwaro iwhe ọdo, bụ iwhe nna iya l'e-ri l'echi-ụzo nteke l'ọo-nọ abya. 24Ọo ya bụ, ọ bya edufu ụnwunna iya ono sụ whẹ tẹ whẹ ba aswọkwa ụswo l'echi-ụzo.

25O noo ya, whẹ shi l'alị Íjiputu bya alwakfu nna whẹ Jékọpu l'alị Kenanu. 26Whẹ sụ iya lẹ Jósẹfu nọkwa ndzụ. Mbụ l'ọo yẹbedua bụ onye l'achị alị Íjiputu l'owhu. Ọ kpọo Jékọpu ọnu okfu; to kweta l'iwhe whẹ kfuru iya bụ ire-lanụ. 27Ọle whẹ bya ekfukotaru iya iwhe lile, Jósẹfu nọdu kfushikota, bya egoshi iya ụgbo-ịnya ono, Jósẹfu nụru t'e gude pata iya; meji bya alawhu nna whẹ Jékọpu azụ l'ọru iya. 28Ízurẹlu sụ: “Ọ dụwa mu ree ntaa; eshi-ọwhu nwa mu Jósẹfu nọkwadu ndzụ. Mu l'e-je awhụ iya ẹnya tẹmenu anwụhu egbua mụbe Ízurẹlu.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index