Search form

Mbụlembu 46

Jékọpu l'ala alị Íjiputu

1O noo ya, Ízurẹlu bya egwokota iwhe lile o nweru palihu ije. Ọ rwua mkpụkpu Byiyesheba, ọ gbarụ Chileke nke nna iya, bụ Áyiziku ẹja.

2Tọ dụ iya bụ, Chileke bya ekfuru yeru Ízurẹlu l'ọwhulenya, ọ whụru l'ẹnyashi ono sụ iya: “Jékọpu, Jékọpu.”

Ọ sụ: “Owee.” 3Ọ sụ iya: “Ọo mbẹdua bụ Chileke, mbụ Chileke nke nna ghu.” Sụ iya: “T'egvu ọla Íjiputu ba atsụshi ghu, o noo nkele mu l'e-me ghu, gụ abụru mba, parụ ẹka l'ẹka ono. 4Mu l'e-tsoru ghu jee alị Íjiputu ono; mu eduwhukwa ghu whọ azụ. Ọo Jósẹfu gẹdegede bẹ l'a-nọdu swiru ghu nteke l'ịi-nwụhu.”

5O noo ya, Jékọpu shi lẹ mkpụkpu Byiyesheba palihu. Ụnwu Ízurẹlu gude ụgbo-ịnya ono, Fero nụru pata nna whẹ ono, bụ Jékọpu mẹe ụnwu whẹ mẹe unyomu whẹ. 6Whẹ rwutakwawho élwù whẹ mẹe iwhe whẹ setaru l'alị Kenanu. Ọ bụru iya bụ lẹ Jékọpu yẹle ẹpa iya l'owhu alashia alị Íjiputu. 7O duta ụnwu iya nwoke mẹe ụnwu nwanwa iya nwoke mẹe ụnwu iya nwanyị mẹe ụnwu nwanwa iya nwanyị, bya edutakota iwhe bụ ẹpa iya l'owhu, whẹ lashia alị Íjiputu.

8Ọ waa ẹwha ụnwu Ízurẹlu, mbụ Jékọpu yẹle ẹpa iya, bụ ndu larụ alị Íjiputu ndọwa:

Rúbẹnu, bụ ọkpara Jékọpu.

9Ụnwu Rúbẹnu bụ Hanọku, Palu, Hẹzuronu mẹe Kami.

10Ụnwu nke Símiyọnu bụ Jemuwẹlu, Jaminu, Ohadu, Jakinu, Zoha mẹe Shawulu, nwa nwanyị onye Kenanu.

11Ụnwu nke Lívayi bụ Geshọnu mẹe Kohatu mẹe Merari.

12Ụnwu nke Juda bụ Ẹru, Onanu, Shila, Pẹ́rezu mẹe Zera. Ọle Ẹru yẹle Onanu bẹ nwụhuwaru nụ l'alị Kenanu. Ụnwu Pẹ́rezu bụ Hẹzuronu mẹe Hamulu.

13Ụnwu nke Ísaka bụ Tola, Puwa, Jobu mẹe Shimurọnu.

14Ụnwu nke Zébulọnu bụ Serẹdu mẹe Elọnu mẹe Jahulẹlu.

15Ndu ono gẹ whẹ ha bụkota ụnwu, Lii nwụshiru Jékọpu lẹ Padanu Arámu, t'a gụfukwa iya Dayina, bụ nwa iya nwanyị. Ụnwu iya nwoke ono yẹle nke nwanyị bẹ dụkota ụkporo madzụ l'ụmadzu iri l'ẹto.

16Ụnwu nke Gadu bụ Zifọnu, Hagi, Shuni, Ezubọnu, Eri, Arodi mẹe Areli.

17Ụnwu nke Asha bụ Imuna, Ishiva, Ishivi mẹe Beríya. Nwune whẹ nke nwanyị bụ Séra. Ụnwu Beraya bụ Heba mẹe Milikẹlu.

18Ndu ono bụkota ụnwu, Zilipa nwụshiru Jékọpu, mbụ onye ono Lebanu kuru nụ nwa iya nwanyị, bụ Lii t'o jeru iya ozhi l'ụlo. Iwhe whẹbedua dụkota bụ ụmadzu iri l'ishii.

19Ụnwu Réchẹlu, bụ nyee Jékọpu nwụtaru iya bụ Jósẹfu yẹle Bénjaminu. 20L'alị Íjiputu b'a nọdu nwụtaru Jósẹfu Manáse yẹle Ífuremu. Nwanyị, nwụru Jósẹfu ụnwegirima ono bụ Asenatu, bụ nwada Potifera onye l'agbajẹru ndu Ọ́nu ẹja.

21Ụnwu nke Bénjaminu bụ:

Bela, Beka, Ashibẹlu, Gera, Némanu, Ehi, Roshi, Mupyimu, Hupimu mẹe Arudu.

22Ndu ono gẹ whẹ ha bụkota ụnwu, Réchẹlu nwụshiru Jékọpu. Iwhe whẹ dụkota bụ ụmadzu iri l'ẹno.

23Nwa nke Danu bụ Hushimu.

24Ụnwu nke Náfutali bụ Jahuzẹlu, Guni, Jeza mẹe Shilemu.

25Ndu ono bụkota ụnwu, Byiliha, onye ono Lebanu duru nụ nwa iya nwanyị, bụ Réchẹlu nwụshiru Jékọpu. Iwhe whẹ dụkota bụ ụmadzu ẹsaa.

26Iwhe bụ ndu whẹ lẹ Jékọpu lị laa alị Íjiputu, mbụ ẹpa iya ono dụkota ụkporo ụmadzu ugbo ẹto l'ụmadzu ishii l'ọnogu; t'a gụfukwa unyomu ụnwu iya whẹ. 27A -bya eyekobe iya ụnwu labọ ono, a nwụtaru Jósẹfu l'alị Íjiputu bẹ ndibe Jékọpu, larụ Íjiputu dụkota ụkporo ụmadzu ugbo ẹto l'ụmadzu iri.

28O noo ya, Jékọpu bya ezhia Juda t'o vuru iya ụzo je ezhia Jósẹfu lẹ ya l'abyakwaa, t'ọ gbata iya ndzuta karụ whẹ ibe iya ọwhu bụ alị Goshẹnu. Whẹ jezhiawho jeye whẹ rwua alị Goshẹnu. 29Jósẹfu bya edozhia ụgbo-ịnya iya gẹ l'ọo-dụ; ọ bụru iya oje alị Goshẹnu tẹ ya je agbata nna iya, bụ Ízurẹlu ndzuta. Ọ bya abyakfuta iya bya ewota ẹka rwụkua ya l'olu wata ẹkwa; ọ ryaa ẹkwa ono nọo ọdu.

30Ízurẹlu sụ Jósẹfu: “Anwụhu je l'e-gbu mu ntaa t'o gbuwa mu ro; eshi-ọwhu mu whụru ghu ẹnya; ị nọdukwadu ndzụ.”

31Tọ dụ iya bụ, Jósẹfu sụ ụnwunna iya mẹe ndibe nna iya l'owhu: “Mu bya l'e-jekfu Fero je karụ iya l'ụnwunna mu mẹe ndibe nna mu, shi buru l'alị Kenanu bẹ lwakfutawaru mu nụ. 32Mu l'e-kfuru iya l'unu bụ ndu l'eche atụru; l'unu bụ ndu l'akpa élwù; ọdo bụ l'unu chị atụru unu mẹe eswi unu mẹe iwhe lile, unu nweru bya. 33Fero kulewho unu bya ajị unu: ‘?Ọo gụnu bụ ẹka-ọrwu unu?’ 34Unu sụkwa iya l'unubẹ ndu ozhi iya bẹ shi lẹ nwata bụru ndu l'akpa élwù; ọ bụru iwhe nna unu oche whẹ meru mewhodoru unu. Ọo ya bụ, nggẹ unu eburu l'alị Goshẹnu, o noo nkele ndu Íjiputu l'asọ ndu l'eche atụru nsọ.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index