Search form

Mbụlembu 47

1Jósẹfu bya ejekfu Fero je asụ iya: “Nna mu yẹle ụnwunna mu mẹe atụru whẹ mẹe eswi whẹ mẹe iwhe lile, whẹ nweru bẹ shiakwa l'alị Kenanu byarwuta alị Goshẹnu.” 2Ọ họta ụmadzu ise l'ụnwunna iya ono jekfu Fero.

3Fero jịa ụnwunna Jósẹfu ono sụ whẹ: “?Ọo gụnu bụ ẹka-ọrwu unu?”

Whẹ sụ Fero: “Anyịbe ndu ozhi ghu bụkwa ndu l'eche atụru; ọo iwhe ono bẹ nna anyi oche whẹ meru mewhodoru anyi.” 4Whẹ sụkwa iya whọ: “Anyi byarụ t'anyi buru eburu l'alị-a, o noo nkele mkpẹgu parụ ẹka l'alị Kenanu; atụru anyịbe ndu ozhi ghu te enwehe ẹka l'ọo-tajẹ nri. Byiko t'anyịbe ndu ozhi ghu bunuru lẹ Goshẹnu.”

5Fero sụ Jósẹfu: “Nna ghu mẹe ụnwunna ghu byakfutaakwaru ghu. 6Alị Íjiputu bụ ghu b'ọ dụ l'ẹka. Chọta ẹka kagezhia ree l'alị-a nụ nna ghu yẹle ụnwunna ghu tẹ whẹ buru. Nụ whẹ alị Goshẹnu tẹ whẹ buru. Ọ -bụru lẹ whẹ nweru unwoke, ike ozhi dụ; gụ eye ndu ọbu tẹ whẹ letaru iya élwù nkiya.”

7O noo ya, Jósẹfu bya eduta nna iya, bụ Jékọpu, whẹ jekfu Fero. Jékọpu gọoru Fero ọnu-ọma. 8Fero sụ iya: “?Ọo awha ole b'ị nọwaru?”

9Jékọpu sụ Fero: “Awha, mu shi ghawheta mgboko bụ ụkporo awha ugbo ishii l'awha iri. Awha, mu nọwaru bẹ habekwa nwahabe, ọle ọo iwhe-ọtsulanu bẹ mu jekotaru l'ime iya; tọhe lẹ mu nọ-rwuwaru gẹ ndụ-ichee mu whẹ nọ-rwuru lẹ mgboko.” 10Jékọpu gọ-geeru Fero ọnu-ọma, ọ bụru iya atụgburu.

11Tọ dụ iya bụ, Jósẹfu bya emee, nna iya yẹle ụnwunna iya buru l'alị Íjiputu. Ọ nụ whẹ alị Íjiputu ẹka kagezhia ree tẹ whẹ buru bụ iya bụ alị Ramísẹsu, bụ gẹ Fero sụru t'o mee ya. 12Jósẹfu zụlahaa nna iya lẹ nri yẹle ụnwunna iya mẹe iwhe bụ ndibe nna iya l'owhu. Ọo gẹ ndu whẹ l'azụ habe bụ gẹ nri l'ọonuje whẹ l'ahajẹ.

Jósẹfu yẹle mkpẹgu ono

13Mkpẹgu ono bẹ parụ ẹka, o mee nri ta adụhe l'alị ono mgburumgburu. Ndu Íjiputu mẹe ndu Kenanu tụko anwụkaa pyalapyala; ọ bụru mkpẹgu ono meru iya. 14Ndu Íjiputu mẹe ndu Kenanu tụko okpoga, dụ l'alị whẹ gude kpafụkota lẹ nri l'ẹka Jósẹfu. Jósẹfu vutakota okpoga ono je edobe l'ụlo Fero. 15Okpoga ndu Íjiputu yẹle nke ndu Kenanu gvụlewho, ndu Íjiputu byakfutashia Jósẹfu bya asụ iya: “Nụ anyi nri! ?Ịi-nọdu ele anyi l'ẹnya; anyi anwụshihu? Okpoga, anyi nweru bẹ anyi kpafụakwaru lẹ nri.”

16Jósẹfu sụ whẹ: “Okpoga unu -gvụwa, unu akpụtaru mu eswi unu l'ụgwo nri, mu l'a-nụ unu.” 17Ọo ya bụ, whẹ kpụtalahaa élwù whẹ, mbụ ịnya mẹe atụru mẹe eghu mẹe eswi mẹe nkakfụ-ịgara l'ụgwo nri, Jósẹfu l'anụje whẹ. O noo g'o shi nụ whẹ nri jeye awha ono kụgba ishi. Whẹ l'akpẹje iya élwù l'ụgwo nri ono.

18O be l'awha ọwhu tsotaru iya nụ; whẹ byakfutashia ya bya asụ iya: “Nkele okpoga anyi gvụru, élwù anyi bụwaru l'ẹka ghu b'ọ lakọtaru bẹ anyi te emekwaru iya gụbe onye-nwe-anyi l'edomi. O to nwehekwa iwhe ọdo, anyi ji ẹka, t'a gụfu onwanyi mẹe alị anyi. 19?Ịi-nọdu ele anyi l'ẹnya, anyi anwụshihu, mbụ anyịbedua l'ishi onwanyi mẹe ndu alị anyi? Zụa anyi nzụkota; gụ azụa alị anyi l'ụgwo nri. T'alị anyi bụwaruro nke Fero; anyịbedua l'onwanyi abụru ohu iya. Nụ anyi nri, anyi l'e-ri t'anyi ba anwụshihu; gụ anụ anyi mmebyi-iwhe, anyi l'a-kụ l'alị ono t'ọ bọ dabuheru iwhoro.”

20O noo ya, Jósẹfu bya azụtakotaru Fero alị lile, dụ lẹ Íjiputu. Ndu Íjiputu gude gẹ mkpẹgu ono habe shii rekota alị whẹ. Alị ono bụkotaru nke Fero. 21Jósẹfu shi ishi lanụ mekota ndu Íjiputu ohu jeye ẹka whẹ beru l'alị ono. 22Alị, l'ẹte ọzua nkwẹkiya bụ alị nke ndu l'agbajẹ ẹja nkele Fero l'ekeje oke nri gba whẹ. Oke nri ono, Fero l'ekeje nụ whẹ bẹ l'asụjeru whẹ. O noo iwhe meru g'o gude whẹ te ere alị nkewhe ere.

23Jósẹfu sụ whẹ: “Eshi-ọwhu mu zụwaru unu nzụkota, zụwaa alị unu t'ọ bụru nke Fero, unu lee mmebyi-iwhe, unu l'e-je akụa l'alị ono. 24O rwua l'oge akpata iya, unu ekeje ya ụzo ise nụ Fero ụzo lanụ; ụzo ẹno ọwhu abụru nkunu, unu l'e-dobe akụ kọ-whu iya azụ. Ọ kwa iya whọ bẹ unu l'a-nọje eri mẹe ndibe unu mẹe ụnwegirima unu.”

25Whẹ sụ iya: “Ị dzọwaru anyi ndzụ. Byiko t'ọ dụnu gụbe onye-nwe-anyi ree nke t'anyi bụru ohu Fero.”

26Ọo ya bụ, Jósẹfu bya atụa ya ọ bụru iwu l'alị Íjiputu; iwu ono dụ byeye ntanụ. Iwu ọbu bụ l'ụzo lanụ l'ụzo ise l'iwhe a kpatarụ l'okfu bẹ l'aa-nụje Fero. Ọo lẹwho alị ndu l'agbajẹ ẹja nwẹkiya bẹ l'ẹte abụdu nke Fero.

27O noo ya, ndu Ízurẹlu buru l'alị Goshẹnu, dụ lẹ Íjiputu. Whẹ buru l'ẹka ono nweru iwhe, bya azụa azụzu kabaa l'igwe l'ọnogu.

28Jékọpu bua l'alị Íjiputu awha iri l'ẹsaa; ọ gbaa ụkporo awha ugbo ẹsaa l'awha ẹsaa. 29O gbabedelewho Ízurẹlu l'a-nwụhu; o kua nwa iya Jósẹfu sụ iya: “Ọ -bụru lẹ mu dụ ghu l'obu; ye mu ẹka l'ehe riaru mu nte l'ị tịi byadụ l'e-li mụbe Jékọpu l'alị Íjiputu, shi nno goshi l'i yeru mu obu, bya abụru onye gbarụ t'e gude ire iya ẹka! 30Mu -nwụhulewho lakfu ndụ-ichee mu whẹ lẹ maa; patakwa odzu mu pafụ l'alị Íjiputu je elia mu l'ẹka e liru whẹbedua.”

Jósẹfu sụ iya: “Mu l'e-mekotagezhia g'i kfuru.”

31Ọ sụ iya t'o ribuaru iya nte l'oo-me iya. Jósẹfu bya eribuaru iya nte. Ízurẹlu zẹ-zhita dẹe iwhu l'ishi ugbooshi iya baarụ Chileke ẹja.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index