Search form

Mbụlembu 47:15

15Okpoga ndu Íjiputu yẹle nke ndu Kenanu gvụlewho, ndu Íjiputu byakfutashia Jósẹfu bya asụ iya: “Nụ anyi nri! ?Ịi-nọdu ele anyi l'ẹnya; anyi anwụshihu? Okpoga, anyi nweru bẹ anyi kpafụakwaru lẹ nri.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index