Search form

Mbụlembu 48

Jékọpu l'agọru Manáse yẹle Ífuremu ọnu

1O noo ya, o rwua nteke ọbu, a bya ezhia Jósẹfu lẹ nna iya bẹ ẹhu l'eme. O duta ụnwu iya whẹ labọ bụ iya bụ Manáse yẹle Ífuremu whẹ jeshia. 2E je asụ Jékọpu lẹ nwa iya Jósẹfu bẹ byarụ, ọ rwọkota ume bya agbashi nọdu anọdu l'eli iwhe azẹe ya.

3Jékọpu sụ Jósẹfu: “Chileke, bụ Ọkalibe-kakọta-ike byakfutakwaru mu lẹ Luzu, dụ l'alị Kenanu, gọru ọnu-ọma nụ mu, 4sụ mu: ‘Mu l'e-me ghu t'ị zụ̀a azụ̀zù, mee ghu t'ị kabaa l'igwe. Mu l'e-me ghu t'ị bụru mba ẹka ghu, mu anụ ghu alị-a t'ọ bụru oke-iwhe ẹpa ghu whẹ jeye lẹ tututu-mịmimi.’ ”

5Jékọpu bya asụ Jósẹfu: “Ụnwegirima labọ ono, ị nwụtaru l'alị Íjiputu tẹmenu mu bya, mbụ Ífuremu yẹle Manáse bẹ bụwaa ụnwu mu; whẹ bụwaa ụnwu mu ẹgube ono Rúbẹnu yẹle Símiyọnu bụ ụnwu mu. 6Ndu ọwhu l'a-bụru ụnwu nkeghu bụ ndu ọwhu, a nwụru tsota whẹ. Alị, ndu nke ono l'e-keta bẹ l'e-shi unwune whẹ, bụ Ífuremu yẹle Manáse l'ẹka. 7Gẹ mu shi l'alị Padanu alwa bẹ iwhe ọnuka meru mu nteke ono Réchẹlu nwụhuru l'alị Kenanu g'anyi nọkwadu l'echi-ụzo, mbụwaa iwhe ha nwanshị t'anyi rwua alị Ifuratu. Mu lia ya l'ẹka ono; l'ụzo ono, e shi eje alị Ifuratu bụ iya bụ Bẹ́tulehemu.”

8Ízurẹlu whụlewho ụnwu Jósẹfu ono, ọ jị iya sụ: “?Ọo ndu ole dụ ẹgube-ẹ?”

9Jósẹfu sụ nna iya: “Ọ kwa ụnwu, Chileke nụru mu l'ẹka-a bẹ whẹ bụ.”

Ízurẹlu sụ iya: “Dulitaru whẹ tẹ mu gọru ọnu-ọma nụ whẹ.”

10Nteke ono bẹ nka lawarụ Ízurẹlu l'ẹnya tọ whụhe ụzo. Jósẹfu bya edulitaru Ízurẹlu ụnwegirima ono, o tsutsua whẹ ọnu, byia whẹ ọma.

11Ízurẹlu sụ Jósẹfu: “Mu te eshikwa marụ lẹ mu l'a-whụkwadu ghu ẹnya ọdo; Chileke bya emee mu bya awhụfua ụnwegirima ghu.”

12Jósẹfu bya ekufuta ụnwegirima ono l'ụtakfu Ízurẹlu, whuzeta iwhu l'alị baa ẹja. 13O noo ya, Jósẹfu bya esekputa whẹ labọ l'ẹka. O gude ẹka-ụtara sekpuru Ífuremu; ọ nọdu Ízurẹlu l'ẹka-ịcha, gude ẹka-ịcha sekpuru Manáse; ọ nọdu Ízurẹlu l'ẹka-ụtara. O gude whẹ nno jekube Ízurẹlu ntse. 14Ízurẹlu bya eworu ẹka-ụtara iya byabẹ Ífuremu, bụ onye nke nwata l'ishi, bya abyabẹ Manáse, bụ ọkpara ẹka-ịcha l'ishi nkiya.

15Ọ bya agọoru Jósẹfu ọnu-ọma sụ:

“Tẹ Chileke ono, nna mu ochee whẹ,

bụ Ébirihamu mẹe Áyiziku tsoru ụzo iya

gọru ọnu-ọma nụ ụnwegirima-a;

mbụ Chileke ono, shi cheta mu ẹhu

eshi nkeshi a nwụru mu byeye ntaa.

16Tẹ Ojozhi-imigwe ono, nafụtaru mu nụ l'ejo-iwhe lile,

nọdu dakfuta mu, gọkwaru ọnu-ọma nụ ụnwegirima-a.

T'e shikwa l'ẹka ụnwegirima-a mee t'ẹwha mụbe Jékọpu

mẹe nke nna mu whẹ, bụ Ébirihamu

yẹle Áyiziku bụru echihu echihu.

Whẹ azụ̀a azụ̀zù ha l'igwe lẹ mgboko-o.”

17O be gẹ Jósẹfu whụru lẹ nna iya byabẹru Ífuremu ẹka-ụtara iya l'ishi; ẹhu daa ya kọo. Ọo ya bụ, ọ zụ nna iya l'ẹka ono t'ọ lọfu iya l'ishi Ífuremu lọta iya tukobe l'ishi nke Manáse. 18Jósẹfu sụ nna iya: “Nna waawakwa; lee onye, bụ ọkpara ndọwa. Byabẹ iya ẹka-ụtara ghu l'ishi.”

19Nna iya jịka sụ iya: “Mu makwarụ-a, nwa mu. Yẹbedua, bụ ọkpara bẹ l'a-jakwawho bụru mba ẹka iya; ọo-bụkwawho oke madzụ. Ọle nwune iya nke nwata bẹ l'a-ka iya shii; ẹpa iya abụru ikpoto mba.” 20Ọ gọru ọnu-ọma nụ whẹ mbọku ono sụ:

“Ndu Ízurẹlu l'e-gudeje ẹwha unu gọo ọnu-ọma sụ:

‘Tẹ Chileke mekwaa ghu

t'i dụ g'ọo Ífuremu yẹle Manáse.’ ”

O shi ẹgube ono kparụ Ífuremu vuta ụzo; Manáse l'etso iya etso.

21Tọ dụ iya bụ, Ízurẹlu sụ Jósẹfu: “Mu l'abyakwa anwụhu. Chileke l'e-swikwaru-a unu duwhu unu azụ l'alị nna unu. 22Mu nụwaru ghu alị ono, mu gude ogu-ịgba mẹe akfụ lwụta l'ẹka ndu Amọru t'ọ bụru nkeghu, gude goshi l'ị ka ụnwunna ghu nkajishi.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index