Search form

Mbụlembu 48:16

16Tẹ Ojozhi-imigwe ono, nafụtaru mu nụ l'ejo-iwhe lile,

nọdu dakfuta mu, gọkwaru ọnu-ọma nụ ụnwegirima-a.

T'e shikwa l'ẹka ụnwegirima-a mee t'ẹwha mụbe Jékọpu

mẹe nke nna mu whẹ, bụ Ébirihamu

yẹle Áyiziku bụru echihu echihu.

Whẹ azụ̀a azụ̀zù ha l'igwe lẹ mgboko-o.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index