Search form

Mbụlembu 49

Jékọpu l'agọru ụnwu iya ọnu-ọma

1O noo ya, Jékọpu bya ekua ụnwu iya sụ whẹ: “Unu dzukobe tẹ mu kọoru unu iwhe l'a-nwụru unu lẹ mgbe l'iwhu.

2“Unubẹ ụnwu Jékọpu.

Unu dzukobe ngabẹ nchị

l'iwhe nna unu Ízurẹlu l'abya ekfukfu.

3Rúbẹnu, ọo gụbedua bụ

ọkpara mu, ọ bụru ghu bụ ike mu.

Ọo ghu bụ onye mbụ, vu ụzo

mee, a marụ lẹ mu dụ l'iwhe.

Ọo gụbedua b'a kagezhia ọkwabe ugvu,

ọ bụru ghu bẹ kakọta ọkpehu.

4Ịinoje atụ kperere g'ọo akpara-mini l'iwhe l'iime eme,

Ị tịi kahẹdu ndu ọwhu shii,

o noo nkele i jekfuru nyee

nna ghu azẹe l'iwhe azẹe

nna ghu, shi nno merwua

ugbooshi, mu l'azẹje azẹe.

5Símiyọnu yẹle Lívayi bụ nwune lanụ.

Whẹ l'egudeje ogu-ịgba whẹ emekashi ndu ọdo ẹhu.

6Ẹka mu ta adụkwa l'idzu, whẹ chịru,

mu lẹ whẹ ta abya l'a-nọ l'oshi lanụ,

o noo nkele whẹ gude ẹhu-eghughu gbushia madzụ,

gude uche nke onwowhe gbubushia

oke-eswi akwara azụ ọkpa.

7T'ẹhu-eghughu ono, dụ whẹ nụ

vukwaru ejo ọnu, o noo nkele

oogbanwuhujenuka whẹ l'ẹhu.

T'obu-ọku, dụ whẹ nụ vukwaru ọnu,

o noo nkele ọopanukaje whẹ ẹka l'ẹhu.

Mu l'a-chịkashi whẹ, whẹ edzuru alị Jékọpu,

mu edokashia whẹ, whẹ edzuru alị Ízurẹlu l'owhu.

8Juda, ụnwunna ghu l'a-nọ ekele ghu ekele.

Ẹka ghu l'a-wọ ndu ọhogu ghu l'ẹkpiri chịi.

Ụnwunna ghu gẹ whẹ ha bẹ l'a-nọ egbuzeru ghu.

9Juda; ị bụ nwanakịkpo oduu-gburu-agụ

Nwa mu; i shi l'ẹka i jeru ogbuta iwhe l'ii-ri lwa.

Ntaa b'o byishiwaru ikpere zẹ-zhita

g'ọo oduu-gburu-agụ.

Ọ zẹwa g'ọo ne oduu.

?Ọo onye ha nke akpatsu iya?

10Juda ta abyadụ l'abụ-buhu eze abụ-buhu.

Mkpụru onye-eze ta abyadụ l'e-pyo iya mkpula agada lụfu,

jeye nteke l'ọo-byakfuta onye ọ kụru ishi l'ẹka,

onye ono bẹ ọha l'owhu l'a-nọ anụru okfu.

11Oolibeje nkakfụ-ịgara iya lẹ vayịnu.

Nwa nkakfụ-ịgara iya bẹ l'oolibeje

l'ẹkali vayịnu ọwhu, kagezhia ree.

Iwhe l'oogudeje asa uwe iya bụ mini akpụru vayịnu,

ọ bụru akpụru vayịnu, l'enwu kfụu

g'ọo mmee bẹ l'oogudeje asa wụlawula uwe iya.

12Mmẹe bẹ l'ọo-ngụta, ẹnya acha ya vaa,

ngụta mini ẹra-eswi, eze acha iya pelepele.

13Zébulọnu l'e-buru l'agụga eze-ẹnyimu.

Ẹka ono l'a-bụru ọdu ụgbo-mini.

Alị iya l'a-nọ jeye lẹ Sáyịdonu.

14Ísaka bụ nkakfụ-ịgara, l'eme ẹngiringaa,

o vu ẹkpa labọ, a tukoberu iya

l'okpurukpu nmakpuru anmakpuru.

15Ọ whụru g'ẹka l'ọotutaje ume dụ-be ree,

whụ g'alị ono dụ-be ugvu;

o kwe nwandoo whuzeta vulahaa ivu, dụru iya nụ,

bya ejelahaa ozhi, e yebutaru iya t'o je.

16Danu l'e-kpeje ndu nkiya ikpe, kfụru nhamụnha,

ẹgube ono, ikfu Ízurẹlu ọwhu l'ekpeje iya.

17Danu l'a-bụru agwọ nọdu l'agụga echi-ụzo.

Ọo-bụru oguji-nwaka nọdu l'ẹswara-ụzo,

atawhe ịnya ẹrwu l'ichirukfu-ọkpa.

Ịnya, ọ tarụ ẹrwu bẹ l'a-tụta onye

l'agba iya nụ tụfu, ya adaa egbẹba.

18Gụbe Onye-Nwe-Ọha, mu l'elekwa ẹnya

nteke l'ịi-dzọfuta mụbe Jékọpu.

19Gadu bẹ ndu ọlwua-ọlaa l'a-byakfuta ọgu,

ọle ọo-ghakọbe chịa whẹ ọkpa balịbali.

20Asha bẹ l'a-nọ eri ọkpobe nri.

Nri, l'ọo-nọ akọ bụ nri, l'atsọ ụtso, gbarụ ndu eze l'eriri.

21Náfutali bụ ele, l'akpa l'onwiya.

Ọonwuje nwa, l'amashị ụma ike.

22Jósẹfu bụ eri vayịnu, l'amịje mebyi deru yọkoo.

Ọ bụ eri vayịnu, barụ l'agụga ọnu-iyi,

l'amịje mebyi deru yọkoo.

Ẹkali iya bakashịhuru dzuru mgbodo.

23Ndu ọ-gba-akfụ byakfutaru iya ọgu l'ike l'ike,

whẹ gbaa ya akfụ, shi nno merwua ya ọkpobe ẹhu.

24Ọle akfụ nkiya keleruwho jịngujingu g'o keru iya,

o gude ọkpu ẹka lanụ

nyakwoshia akfụ nke ndu ọwhu.

Onye nụru iya ike, o gude mee ya bụ Ọkalibe nke Jékọpu,

onye ono, bụ Onye-nche-atụru,

bụru Eze-ẹwhuru nke Ízurẹlu.

25Onye nụru gụbe Jósẹfu ike bụ Chileke nke nna ghu,

bụ Onye ono, l'eyejeru ghu

ẹka, mbụ Onye ono, bụ Ọkalibe-kakọta-ike,

bụ Onye l'agọjeru ghu ọnu-ọma.

Ọ gọjeru ghu ọnu-ọma ọwhu shi l'imigwe,

mẹe ọnu-ọma ọwhu shi l'ime ime alị.

L'ọogojeru ghu ọnu-ọma élwù mẹe ọnu-ọma ụnwu.

26Ọnu-ọma ọwhu nna ghu gọru ghu kakwa

ọwhu shi l'ugvu ndụ-ichee,

mbụ l'ọ kakwa iwhe-ọma shigee l'ugvu,

shi lẹ nteke ndụ-ichee nkajishi.

T'ọnu-ọma ono g'ọ hakọta bụkwaru nke Jósẹfu,

t'ọ bụkwaru nke onye ono,

a họtaru dobe iche l'echilabọ ụnwunna iya.

27Bénjaminu bụ ejo nkụta-ọswa uwuruba-ẹwho.

L'ishi ụtsu bẹ l'oogbuje iwhe taa.

Obe l'urwẹnyashi ya ekeshia

iwhe ọ lwụtaru l'ọgu.”

28Ndu ono gẹ whẹ ha bụkota ikfu Ízurẹlu whẹ iri l'ẹbo. O noo bụru iwhe nna whẹ kfuru yeru whẹ nteke l'ọogoru whẹ ọnu-ọma. Onyenọnu b'ọ gọru ọnu-ọma gbarụ iya nụ.

Anwụhu Jékọpu

29O noo ya, Jékọpu bya ekeru ekpe nụ ụnwu iya ono sụ whẹ: “Mu byawaa l'anwụhu lakfu ndụ-ichee mu whẹ lẹ maa. Unu likwa mu l'ọgba ono, e liru nna mu whẹ l'alị Éfurọnu, bụ onye Hetu. 30L'ọgba ono, dụ l'ẹgu Makupela lẹ mgboro Mamure l'alị Kenanu, bụ ẹka Ébirihamu zụru Éfurọnu, onye Hetu t'ọ bụru ẹka l'ee-lije odzu yẹle ẹgu dụ iya nụ. 31Ọo ẹka ono b'e liru Ébirihamu yẹle nyee ya, bụ Séra; ọ bụru ẹka ono b'e liru Áyiziku yẹle nyee ya, bụ Ribẹka; ọ bụru ẹka ono bẹ mu liru Lii. 32Alị ono yẹle ọgba ono, dụ iya nụ b'a zụru l'ẹka ndu Hetu.”

33Jékọpu kegelewho ekpe ono nụ ụnwu iya, ọ chịru ọkpa wukobe l'iwhe azẹe, zẹ-zhita tụ-buhu ume; ọ bụru iya ọla-kfu ndụ-ichee ya whẹ lẹ maa.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index