Search form

Mbụlembu 5

Ẹpa Ádamu

1Ọ waa g'e shi deshia ẹwha ẹpa Ádamu ndọwa.

Nteke Chileke meru madzụ b'o meru iya, ọ dụ gẹ Chileke dụ. 2O meru whẹ nwoke lẹ nwanyị, bya agọru ọnu-ọma nụ whẹ, kua whẹ madzụ.

3Ádamu nọlewho ụkporo awha ugbo ishii l'awha iri, ọ nwụta nwa nwoke, dụ g'ọo ya, bya eshikwaa ya whọ. Ọ gụa ya Seti. 4Ádamu nwụ-gee Seti, bya anọfua ụnu awha ugbo labọ. Ọ nwụshikwawho unwoke yẹle ụnwanyi tsota Seti. 5Mkpakọ awha, Ádamu nọru bụ ụnu awha ugbo labọ l'ụkporo awha ugbo ishii l'awha iri, tẹmenu ọ nwụhu.

6Seti nọlewho ụkporo awha ugbo ise l'awha ise, ọ nwụa Ẹ́noshi. 7Ọ nwụ-gee Ẹ́noshi, bya anọfua ụnu awha ugbo labọ l'awha ẹsaa. Ọ nwụshikwawho unwoke yẹle ụnwanyi tsota Ẹ́noshi. 8Mkpakọ awha, Seti nọru bụ ụnu awha ugbo labọ l'ụkporo awha ugbo ise l'awha iri l'ẹbo, tẹmenu ọ nwụhu.

9Ẹ́noshi nọlewho ụkporo awha ẹno l'awha iri, ọ nwụa Kenanu. 10Ọ nwụ-gee Kenanu, bya anọfua ụnu awha ugbo labọ l'awha iri l'ise. Ọ nwụshikwawho unwoke yẹle ụnwanyi tsota Kenanu. 11Mkpakọ awha, Ẹ́noshi nọru bụ ụnu awha ugbo labọ l'ụkporo awha ugbo ise l'awha ise, tẹmenu ọ nwụhu.

12Kenanu nọlewho ụkporo awha ugbo ẹto l'awha iri, ọ nwụa Mahalalẹlu. 13Ọ nwụ-gee Mahalalẹlu, bya anọfua ụnu awha ugbo labọ l'ụkporo awha ugbo labọ. Ọ nwụshikwawho unwoke yẹle ụnwanyi tsota Mahalalẹlu. 14Mkpakọ awha, Kenanu nọru bụ ụnu awha ugbo labọ l'ụkporo awha ugbo ise l'awha iri, tẹmenu ọ nwụhu.

15Mahalalẹlu nọlewho ụkporo awha ugbo ẹto l'awha ise, ọ nwụa Járẹdu. 16Ọ nwụ-gee Járẹdu, bya anọfua ụnu awha ugbo labọ l'ụkporo awha l'awha iri. Ọ nwụshikwawho unwoke yẹle ụnwanyi tsota Járẹdu. 17Mkpakọ awha, Mahalalẹlu nọru bụ ụnu awha ugbo labọ l'ụkporo awha ugbo ẹno l'awha iri l'ise, tẹmenu ọ nwụhu.

18Járẹdu nọlewho ụkporo awha ugbo ẹsato l'awha labọ, ọ nwụa Ínọku. 19Ọ nwụ-gee Ínọku, bya anọfua ụnu awha ugbo labọ. Ọ nwụshikwawho unwoke yẹle ụnwanyi tsota Ínọku. 20Mkpakọ awha, Járẹdu nọru bụ ụnu awha ugbo labọ l'ụkporo awha ugbo ẹsato l'awha labọ, tẹmenu ọ nwụhu.

21Ínọku nọlewho ụkporo awha ugbo ẹto l'awha ise, ọ nwụa Metusela. 22Ọ nwụ-gee Metusela, Ínọku yẹle Chileke bya atụa ọli ụkporo awha iri l'ise. Ọ nwụshikwawho unwoke yẹle ụnwanyi tsota Metusela. 23Mkpakọ awha, Ínọku nọru bụ ụkporo awha ugbo iri l'ẹsato l'awha ise. 24Ínọku bẹ yẹle Chileke tụru ọli. A nọnyaa, a whụ-beru iya; o noo lẹ Chileke bẹ kutaru iya nụ.

25Metusela nọlewho ụkporo awha ugbo tete l'awha ẹsaa, ọ nwụa Lamẹku. 26Ọ nwụ-gee Lamẹku, bya anọfua ụnu awha l'ụkporo awha ugbo iri lẹ tete l'awha labọ. Ọ nwụshikwawho unwoke yẹle ụnwanyi tsota Lamẹku. 27Mkpakọ awha, Metusela nọru bụ ụnu awha ugbo labọ l'ụkporo awha ugbo ẹsato l'awha tete, tẹmenu ọ nwụhu.

28Lamẹku nọlewho ụkporo awha ugbo tete l'awha labọ, ọ nwụa nwa nwoke. 29Ọ gụa nwa iya ono Nowa sụ: “Ọo-dụ anyi obu lẹ nsegbu anya-a, anyi l'esegbu onwanyị l'alị-a, Onye-Nwe-Ọha tụru ọnu-a.” 30Lamẹku nwụ-gee Nowa, bya anọfua ụnu awha l'ụkporo awha ugbo tete l'awha iri l'ise. Ọ nwụshikwawho unwoke yẹle ụnwanyi tsota Nowa. 31Mkpakọ awha, Lamẹku nọru bụ ụnu awha l'ụkporo awha ugbo iri l'ẹsato l'awha iri l'ẹsaa, tẹmenu ọ nwụhu.

32Nowa nọlewho ụnu awha l'ụkporo awha ugbo ise, ọ nwụa Shemu mẹe Hamu mẹe Jafẹti.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index