Search form

Mbụlembu 50

1Jósẹfu bya apalita onwiya daa l'eli nna iya gburugudu, ryarụ ẹkwa kpua ya, tsutsua ya ọnu. 2O noo ya, Jósẹfu zhia ndu dọkinta iya, whẹ bya akwakọbe odzu nna iya, bụ Ízurẹlu t'o bo rehu ẹgwegwa. 3O woru whẹ ụkporo abalị ugbo labọ tẹ whẹ kwakọbe odzu Ízurẹlu ono nkele ọo ụkporo abalị ugbo labọ bẹ l'aakwakọbeje odzu t'o bo rehu. Ndu Íjiputu ryaa ẹkwa iya ụkporo abalị ugbo ẹto l'abalị iri.

4A kwagele iya whọ, Jósẹfu sụ ndibe Fero: “Ọ -bụru lẹ mu dụ unu l'obu, unu kfuru Fero sụ iya 5lẹ nna mụbe Jósẹfu sụkwaru tẹ mu riaru iya nte nteke ọ sụru mu lẹ ya bya l'anwụhu, mbụ tẹ mu riaru iya nte lẹ mu l'e-je elia ya l'ilu, yẹbe Ízurẹlu dozhiru onwiya l'alị Kenanu. Unu kfuru iya t'ọ hanụa mu tẹ mu je elia nna mu ọbu, mu alawhuwaro azụ.”

6Fero sụ: “Tụgburu je elia nna ghu ẹgube ono, i riburu iya nte l'ii-je elia ya.”

7Ọo ya bụ, Jósẹfu jeshia ooli nna iya. Ndu ozhi Fero gẹ whẹ hakọta wụru tsoru iya, mbụ ndu bụ ọgurenya ibe Fero mẹe ndu bụ ọgurenya Íjiputu l'owhu 8mẹe ndibe Jósẹfu l'owhu mẹe ụnwunna iya mẹe ndibe nna iya gẹ whẹ ha. Ndu whẹ harụ l'alị Goshẹnu kpụ bụ ụnwegirima whẹ mẹe élwù whẹ. 9Ụgbo-ịnya mẹe ndu l'agba ịnya, tso jee bẹ parụ l'ọtu.

10Whẹ rwua ẹka l'eechije witi lẹ Atadu, dụ lẹ mgboro ẹnyimu Jọ́danu, whẹ ryaa ẹkwa Ízurẹlu ryashịa ya ike; tsọo kụrukuru. Jósẹfu nọdu l'ẹka ono gụa áwhụ anwụhu nna iya ono abalị ẹsaa. 11Nteke ndu Kenanu nụru ẹgube ẹkwa áwhụ, ndu ono l'arya l'ẹka ono, l'eechije witi ono lẹ Atadu, whẹ sụ: “Ọ kwa ẹkwa áwhụ ndu Íjiputu bẹ l'ada nno.” O noo iwhe meru g'o gude e kua ẹka ono Abẹlu-mizuremu.+ Ọ dụ lẹ mgboro Jọ́danu.

12O noo ya, ụnwu Jékọpu mee g'o sụru tẹ whẹ mee. 13Whẹ pata odzu iya jeshia alị Kenanu je elia l'ọgba, dụ l'ẹgu Makupela lẹ mgboro Mamure, bụ ẹka Ébirihamu zụru Éfurọnu onye Hetu t'ọ bụru ẹka l'ee-lije odzu mẹe ẹgu tso iya nụ. 14Jósẹfu ligelewho nna iya; ọ lwatashia Íjiputu yẹle ụnwunna iya mẹe ndu gẹ whẹ ha tso Jósẹfu jee ooli nna iya ono.

Jósẹfu l'agụru ụnwunna iya nvụ

15Ụnwunna Jósẹfu bya awhụ lẹ nna whẹ nwụhuwaru, whẹ sụ: “Ọ -bụru lẹ Jósẹfu bẹ vukwadu ejo-iwhe ono, anyi meru iya l'obu bẹ l'ọo-dakọbekwa gwata anyi ụgwo iya.” 16Ọo ya bụ, whẹ bya ezhia ozhi t'e je ezhia Jósẹfu sụ iya: “Tẹmenu nna anyi nwụhu bẹ 17ọ sụru t'anyi kfuru gụbe Jósẹfu lẹ ya l'aryọ ghu t'ị gụaru anyịbe ụnwunna ghu nvụ l'ejo-iwhe ono, anyi meru ghu, shi nno meta iwhe-dụ-ẹji yẹle njọ tukobe onwanyi l'ishi. Iwhe anyi l'aryọ ghu ntaa bụkwa t'ị gụnuaru anyi nvụ l'iwhe-dụ-ẹji ono, anyịbe ndu ozhi Chileke nke nna ghu meru.” Whẹ zhigelewho Jósẹfu ozhi ono, o byiswee ẹkwa.

18Ụnwunna iya byakfuta iya bya adaarụ iya l'alị sụ iya: “Anyi bụkotakwa ohu gụbe Jósẹfu.”

19Jósẹfu bya asụ whẹ: “Unu ba atsụshi egvu nkele ọ tọ bụdu mu bụ Chileke. 20Ọo ezhi-okfu l'unu rịru t'unu mee mụbe Jósẹfu ejo-iwhe, ọle Chileke meru iya ọ bụru iwhe-ọma nke ọwhu e shi nno dzọta ndzụ ndu ha l'igweligwe lẹge ọ dụnua ntanụ. 21Ọo ya bụ, t'egvu ba atsụshi unu. Mu l'a-zụ unu, zụa ụnwegirima unu.” O shi nno kfuru okfu njima yeru whẹ, bya agbaa whẹ ume.

Anwụhu Jósẹfu

22Jósẹfu yẹle ndibe nna iya tụko buru l'alị Íjiputu. O bua ya ụkporo awha ugbo ise l'awha iri. 23Ọ nọdu ndzụ whụ nwanwa ụnwu Ífuremu. Jósẹfu nọdukwawho ndzụ, Makiru, bụ nwa Manáse nwụshia ụnwu kuru dẹe ya l'ụtakfu.

24O noo ya, Jósẹfu bya asụ ụnwunna iya: “Mu l'abyakwa anwụhu. Ọle o doru mu ẹnya lẹ Chileke l'e-megee nyata unu bya edufuta unu l'alị-a, je edobe l'alị ono, Chileke kweru Ébirihamu mẹe Áyiziku mẹe Jékọpu ụkwa iya, bya eribuaru whẹ iya lẹ nte.” 25Jósẹfu mee, ụnwu Ízurẹlu ribuaru iya nte lẹ nteke Chileke l'e-bekochaa bya whẹ eduta bẹ whẹ l'a-chịta ọkpu yẹbe Jósẹfu gude tụgbua.

26O noo ya, nteke Jósẹfu nwụhuru bụ g'ọ nọru ụkporo awha ugbo ise l'awha iri. A kwakọbe odzu iya t'ọ bo rehu ẹgwegwa, bya eye iya l'igbe-odzu dobe l'alị Íjiputu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index