Search form

Mbụlembu 50:24

24O noo ya, Jósẹfu bya asụ ụnwunna iya: “Mu l'abyakwa anwụhu. Ọle o doru mu ẹnya lẹ Chileke l'e-megee nyata unu bya edufuta unu l'alị-a, je edobe l'alị ono, Chileke kweru Ébirihamu mẹe Áyiziku mẹe Jékọpu ụkwa iya, bya eribuaru whẹ iya lẹ nte.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index